Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0105 Fartsgrense
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-26
Definisjon:Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-02-101Randi SkoglundFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttype. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produkspesifikasjonen.

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

ArkivnummerB

Gyldig fra datoP

VedtaksnummerB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
112
BeggeÅrlig
Fartsgrense er ikke overlappende
Strekninger med overlappende fartsgrense
213
BeggeÅrligFartsgrenseFartsgrenser er gitt
Strekninger uten fartsgrense
3491BeggeÅrligFartsgrenseSamsvar mellom fartsgrense og verdi på skilt
Strekninger der fartsgrense og skilting ikke samsvarer
4501BeggeÅrligFartsgrenseAvstand fra start og slutt strekning til skilt med samme verdi
Fartsgrenseskilt som står mer enn 1s fra der fartsgrensen starter/slutter
5511BeggeÅrligFartsgrenseAvstand fra kryss til skilt som viser korrekt fartsgrense
Fartsgrenseskilt som ligger mer enn 100 m fra kryss mellom to veger med ulik fartsgrense
6522BeggeÅrligFartsgrenseRamper uten vedtak skal ha samme fartsgrense som vegen de tilhører
Ramper uten vedtak som ikke har samme fartsgrense som vegen de tilhører
72702BeggeÅrligFartsgrenseRundkjøringer skal ha samme fartsgrense som den gjennomgående vegen som har lavest fartsgrense
Rundkjøringer som ikke har samme fartsgrense som den gjennomgående vegen med lavest fartsgrense
815
BeggeÅrligGyldig fra datoLovlig dato er gitt
Fartsgrenser uten lovlig dato
914
BeggeÅrligVedtaksnummerLovlig vedtaksnummer er gitt der dette er påkrevd
Fartsgrenser uten lovlig vedtaksnummer der det er vedtatt særskilt fartsgrense
1048
BeggeÅrligArkivnummerArkivnummer er gitt dersom vedtaksnummer er gitt
Fartsgrenser uten lovlig arkivnummer der dette er påkrevd


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
3AktualitetTidsperiode, forsinkelseSkiltplate9399Antall dager fra skilt avdukes eller ny veg er åpnet til data er oppdatert10 dager10 dager

10Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
5054Fartsgrense skal finnes på alle bilveger.0 %0 %

12Fullstendighet, overskytende dataAndel overskytende data
FartsgrenseFartsgrense skal ikke være overlappende0 %0 %

13Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FartsgrenseEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

49Konseptuell konsistensAvvik i forhold til konseptuelt skjemaSkiltplateFartsgrenseSamsvar mellom egenskapen fartsgrense og verdi på skilt som ligger innenfor 1s fra strekningen0 %0 %

50Konseptuell konsistensAvvik i forhold til konseptuelt skjemaSkiltplateFartsgrenseMaks 1s avstand fra start og slutt strekning til skilt med samme verdi, beregnet ut i fra laveste fartsgrense.0 %0 %

51Konseptuell konsistensAvvik i forhold til konseptuelt skjemaSkiltplateFartsgrenseI kryss der veger med ulike fartsgrenser møtes kan avstanden fra krysset til skilt som viser korrekt fartsgrense være opp til 100m0 %0 %

52Konseptuell konsistensAvvik i forhold til konseptuelt skjema
FartsgrenseRamper uten vedtak skal ha samme fartsgrense som vegen de tilhører.0 %0 %

270Konseptuell konsistensAvvik i forhold til konseptuelt skjema
FartsgrenseRundkjøringer skal ha samme fartsgrense som vegen de tilhører. Ved gjennomgående veg med ulik fart ut og inn skal laveste fartsgrense brukes0 %0 %

15Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Gyldig fra datoEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

14Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedtaksnummerPåkrevd for alle vedtak om særskilt fartsgrense0 %0 %

48Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArkivnummerEgenskapen skal være gitt dersom vedtaksnummer er angitt0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Fullstendighet må kontrolleres i NVDB 123. NVDB 123 gir retningsavhengige mangellister, noe som er nødvendig her. Dette er ikke mulig fra mangelrapporter i NVDB Studio. Kontroll av at nye fartsgrensevedtak er gyldig (skilt er satt opp) og lagt inn i NVDB må gjøres manuelt. Fartsgrensevedtak finnes i SVEIS. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen.

Funksjon for kontrollere
I NVDB 123 er det laget en egen mappe for kontrollerne. Denne finnes under innsyn, tilgjengelige datasett nedest i skjermviduet. Kryss av for Fartsgrenser og velg HVOR, og hent data fra NVDB. Mangelrapport kjøres ved å høyreklikke på fartsgrense, vis manglende fartsgrense. Overlappende fartsgrense kontrolleres ved å høyreklikke på fartsgrense, vis overlappende fartsgrense. Kontroll av egenskaper kan gjøres i Excel, ved å velge Excelknappen etter at datasettet er hentet ut i kartet.

Kontroller

4.1. Kontroll av avvikende fartsgrenseskilting
For å avdekke inkonsistens mellom fartsgrense og fartsgrenseskilting høyreklikker en på fartsgrense og velger Vis avvikende fartsgrenseskilting. En får da opp tabellen ”Endre betingelser for kontrollrapport for fart og skilt.

Verdiene en fyller inn i denne tabellen bestemmes ut fra reglene i kravmatrisen for Fartsgrense og skilting. Etter kryss der veger med ulike fartsgrenser møtes skal avstanden fra krysset til skilt som viser korrekt fartsgrense være maksimalt 100m. Inne på vegstrekning velges meterverdi ut fra 1s regelen. Når kontrollen er kjørt får en markert avvik fartsgrense og skilt.

4.2. Kontroll av fartsgrense på ramper og i rundkjøringer
Ramper uten vedtak skal ha samme fartsgrense som vegen de tilhører. Rundkjøringer skal ha samme fartsgrense som den gjennomgående vegen som har lavest fartsgrense. Dette kan kontrolleres ved bruk av NVDB123 ved først å finne fram til ramper og rundkjøringer uten fartsgrense vedtak. Og så i neste omgang kontrollere fartsgrensen på tilknyttede veger til aktuell rampe og rundkjøring.