Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0583 Vegbredde
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-12
Definisjon:Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder bredde på dekke, kjørebane og total vegbredde.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2013-05-311Arnt Å AlbertsenFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

DataopprinnelseB

DekkebreddeP

MålemetodeB

Vegbredde, totaltB


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
1597
OperatørÅrlig
Vegbredde er registrert
Vegbredde ikke registrert
2605
BeggeÅrlig
Maksimalt antall dager fra endring skjer til den er registrert i NVDB
Vegbredde ikke registrert innenfor gitt tidsfrist
3599
BeggeÅrligDekkebreddeDekkebredde er angitt på alle objekter
Vegbredde uten Dekkebredde
4598
BeggeÅrligDataopprinnelseDataopprinnelse er angitt på alle objekter som er overført fra annet system
Vegbredde uten Dataopprinnelse der data er overført fra et annet system
5603
BeggeÅrligMålemetodeMålemetode er angitt på alle objekter som ikke har verdi for dataopprinnelse
Vegbredde uten Målemetode der det ikke er oppgitt Dataopprinnelse
6751
BeggeÅrligVegbredde, totaltVegbredde, totalt er angitt på alle objekter
Vegbredde uten Vegbredde, totalt
7601
BeggeÅrligGeometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi
Vegbredde som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
8602
BeggeÅrligKjørebanebreddeKjørebanebredde er angitt på alle steder som har midtdeler eller trafikkøy
Vegbredde uten Kjørebanebredde der det er midtdeler eller trafikkøy


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
597Fullstendighet, manglende dataAndel manglende dataVegbredde0Alle Vegbredde skal være registrert0 %0 %

605AktualitetTidsperiode, forsinkelseVegbredde0Maksimalt antall dager fra endring skjer til den er registrert i NVDB90 dager90 dager

599Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DekkebreddeDekkebredde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

598Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DataopprinnelseDataopprinnelse skal være angitt på alle objekter som er overført fra andre systemer0 %0 %

603Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MålemetodeMålemetode skal være angitt på alle objekter som ikke har verdi for dataopprinnelse0 %0 %

751Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vegbredde, totaltVegbredde, totalt skal være angitt der det finnes midtdeler eller trafikkøy. Dersom bredde avviker mer enn 50 cm over en strekning på mer enn 50 meter skal objektet splittes0 %0 %

601Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

602Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KjørebanebreddeKjørebanebredde skal være angitt på alle steder som har midtdeler eller trafikkøy0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123
Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen