Kvalitetskontroll

Datagruppe:1Alle
Vegobjekttype:1.0721 Fartsgrense, variabel
Versjon:1Datakatalog versjon 2.01 - 706
Sist endret:2014-11-14
Definisjon:Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom. Strekning der fartsgrense varierer over tid på grunn av forhold i omgivelsene.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoVersjonOppdatert avEndringer
2012-02-101Randi SkoglundFørste versjon


1 Innledning
Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttype. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produkspesifikasjonen.

2 Kontroller som skal utføres


Sjekk nr:Nummerering av kontrollene

Krav nr:Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen

Nivå:Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller

Egenskap/ Tema:Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes

Kontroll:Hva som skal sjekkes


Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

ArkivnummerP

Dato, fraB

Dato, tilB

FartsgrenseP

Klokkeslett, fraB

Klokkeslett, tilB

TypeP

VedtaksnummerP


Kontroller
Sjekk nrKrav nrBskrNivåFrekvensEgenskap/ TemaKontrollResultat
135
OperatørÅrlig
Fartsgrense variabel er registrert i NVDB innen gitt frist
Strekninger der frist for innlegging i NVDB er overskredet
236
BeggeÅrligFartsgrenseFartsgrense skal være angitt på alle objekter
Fartsgrense, variabel som mangler fartsgrense
340
BeggeÅrligTypeType fartsgrense, variabel er lagt inn
Fartsgrense, variabel uten type
437
BeggeÅrligVedtaksnummerLovlig vedtaksnummer er gitt
Fartsgrense, variabel uten lovlig vedtaksnummer
5317
BeggeÅrligArkivnummerArkivnummer er angitt på alle objekter
Fartsgrense, variabel uten Arkivnummer
638
BeggeÅrligGyldig fra datoLovlig dato er gitt
Fartsgrense, variabel uten gyldig fra dato
741
BeggeÅrligKlokkeslett, fraEn av disse kombinasjonene må være gitt: Klokkeslett fra, Dato fra eller Klokkeslett og dato fra
Fartsgrense, variabel uten lovlig klokkeslett fra
842
BeggeÅrligKlokkeslett, tilEn av disse kombinasjonene må være gitt: Klokkeslett til, Dato til eller Klokkeslett og dato til
Fartsgrense, variabel uten lovlig klokkeslett til
943
BeggeÅrligDato, fraEn av disse kombinasjonene må være gitt: Klokkeslett fra, Dato fra eller Klokkeslett og dato fra
Fartsgrense, variabel uten lovlig dato fra
1044
BeggeÅrligDato, tilEn av disse kombinasjonene må være gitt: Klokkeslett til, Dato til eller Klokkeslett og dato til
Fartsgrense, variabel uten lovlig dato til
111931
BeggeÅrligUkedag€Ukedag€ skal være angitt dersom variabel fartsgrense gjelder begrenset antall ukedager
{Fartsgrense, variabel} uten €Ukedag€
122671BeggeÅrligFartsgrenseSamsvar mellom fartsgrense og verdi på skilt
Strekninger der fartsgrense og skilting ikke samsvarer
13268
BeggeÅrligFartsgrenseAvstand fra start og slutt strekning til skilt med samme verdi
Fartsgrenseskilt som står mer enn 1s fra der fartsgrensen starter/slutter
14269
BeggeÅrligFartsgrenseAvstand fra kryss til skilt som viser korrekt fartsgrense
Fartsgrenseskilt som ligger mer enn 100 m fra kryss mellom to veger med ulik fartsgrense


3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
35AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Antall dager fra skilt avdukes eller ny veg er åpnet til data er oppdatert10 dager10 dager

36Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FartsgrenseEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

40Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType variabel fartsgrense skal gis for nye objekter0 %0 %

37Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedtaksnummerEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

317Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArkivnummerEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

38Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Gyldig fra datoPåkrevd, fra vedtak eller når skilt er satt opp0 %0 %

41Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Klokkeslett, fraEn av disse kombinasjonene må være angitt
- Klokkeslett fra og til
- Dato fra og til
- Klokkeslett og dato fra og til
0 %0 %

42Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Klokkeslett, tilEn av disse kombinasjonene må være angitt
- Klokkeslett fra og til
- Dato fra og til
- Klokkeslett og dato fra og til
0 %0 %

43Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Dato, fraEn av disse kombinasjonene må være angitt
- Klokkeslett fra og til
- Dato fra og til
- Klokkeslett og dato fra og til
0 %0 %

44Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Dato, tilEn av disse kombinasjonene må være angitt
- Klokkeslett fra og til
- Dato fra og til
- Klokkeslett og dato fra og til
0 %0 %

1931Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UkedagUkedag skal være angitt dersom variabel fartsgrense gjelder begrenset antall ukedager0 %0 %

267Konseptuell konsistensAvvik i forhold til konseptuelt skjemaSkiltplateFartsgrenseSamsvar mellom egenskapen fartsgrense og verdi på skilt som ligger innenfor 1s fra strekningen0 %0 %

268Konseptuell konsistensAvvik i forhold til konseptuelt skjemaSkiltplateFartsgrenseMaks 1s avstand fra start og slutt strekning til skilt med samme verdi, beregnet ut i fra laveste fartsgrense.0 %0 %

269Konseptuell konsistensAvvik i forhold til konseptuelt skjemaSkiltplateFartsgrenseI kryss der veger med ulike fartsgrenser møtes skal avstanden fra krysset til skilt som viser korrekt fartsgrense være maksimalt 100m0 %0 %4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB123
Bruk NVDB123 for å kontrollere at påkrevde egenskaper for fartsgrense, variabel er lagt inn. Der klokkeslett fra og klokkeslett til er gitt, må en kontrollere at disse samsvarer med klokkeslett gitt på skilt nr. 806. Kontroll av at nye fartsgrense, variabel vedtak er gyldig (skilt er satt opp) og lagt inn i NVDB må gjøres manuelt. Fartsgrense, variabel vedtak finnes i SVEIS. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen.

Kontroller

4.1. Kontroll av avvikende fartsgrenseskilting, fartsgrense, variabel
For å avdekke inkonsistens mellom fartsgrense og fartsgrenseskilting er det foreløpig ikke laget noen automatisert kontroll i NVDB123 for objektet fartsgrense, variabel. For å kontrollere om det er samsvar mellom egenskapen fartsgrense og verdi på skilt kan en først finne fram til de strekningene der det er fartsgrense, variabel. I neste omgang tar en ut skiltpunkt for de aktuelle strekningene. Det skal være maks 1s avstand fra start og slutt strekning fartsgrense, variabel til skilt med samme verdi beregnet ut i fra laveste fartsgrense. Er fartsgrensen 20 km/t tilsvarer dette 6 m, 30 km/t 8 m, 40 km/t 11 m, 50 km/t 14 m, 60 km/t 17 m, 70 km/t 19 m, 80 km/t 22 m, 90 km/t 25 m, 100 km/t 28 m. Etter kryss der veger med ulike fartsgrenser møtes skal avstanden fra krysset til skilt som viser korrekt fartsgrense være maksimalt 100 m.