Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.840Vegkryss (ID=37)
Datakatalog versjon:2.22 - 881
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for utveksling av trafikk (1).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-03-06Første versjon
2014-04-24Lagt inn visning av plassering av Geometri, punkt i eksemplene
2014-10-20Ny innsamlingsregel
2016-11-02Egenskap "Type": tillatt verdi "Utgår_Rampetilkopling" er fjernet
2016-11-02Rettet på eksempler
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetType, kanalisering, dimensjoner, fartsnivå, trafikkmengderRisikovurderinger og statistikk
Drift og vedlikeholdAntall kryss,typeKostnadsberegning,brøyting
AnalyseType, kanalisering, dimensjoner, fartsnivå, trafikkmengderKapasitet, statistikk2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

37_uml_betingelser.png
Figur 1:UML-skjema Vegkryss


Tillatte verdier

37_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

37_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Vegkryss
Definisjon:Sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for utveksling av trafikk (1).
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 35PAngir hvilken type vegobjektet er av1114
Plankryss

Spesielle plankryss som ikke kan defineres som enten t-kryss, x-kryss eller rundkjøring.4077
T-kryss


3134
X-kryss


3135
Rundkjøring


3136
Planskilt kryss

Kryss bestående av kombinasjoner av ulike typer planskilt kryss, eller andre spesielle løsninger3137
Planskilt kryss, trompetkryss


3138
Planskilt kryss, ruterkryss


3139
Planskilt kryss, kløverbladkryss


3140
Planskilt kryss, hankkryss


3141
Antall armer i rundkjøringFVH 1 (stk)BAngir hvor mange armer det er i en rundkjøring
Merknad: Påkrevd dersom rundkjøringer, ellers ikke nødvendig å registrere
1789
1


3726
2


3735
3


3743
4


3016
5


3778
6


3781
7


16137
8


16138
KryssnummerT 15BAngir kryssnummer
Merknad: Påkrevd for kryss med kryssnummer
7822
Rundkjøring, indre diameterD 5 (m)OAngir indre diameter i rundkjøring. Dvs sentraløyens diameter1792
Rundkjøring, ytre diameterD 5 (m)BAngir ytre diameter av rundkjøring
Merknad: Påkrevd dersom krysset er en rundkjøring
1791
Kanalisering sekundærvegerFVT 50PAngir hvilken type kanalisering det er i sekundærvegene i et kryss. Hvis ulik kanalisering i ulike sekundærveger angi: ulik kanalisering2080
Ingen


3478
Malt


3222
Fysisk m kantstein


3226
Ulik kanalisering


3784
Kanalisering primærvegFVT 50PAngir hvilken type kanalisering det er i kryssets primærveg1788
Ingen


3475
Malt


3219
Fysisk m kantstein


3223
MerknadT 80OGir merknad5512
Cube-tilknytningFVT 3BAngir om vegkrysset benyttes i Cube-systemet
Merknad: Påkrevd dersom Ja
9548
Ja


13698
Nei


13699
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet10395
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11479
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier.
11959
Stat, Statens vegvesen


20904
Stat, Nye Veier


20906
Fylkeskommune


20901
Kommune


20902
Privat


20903
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).20905
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet
11994
Statens vegvesen


20665
Nye Veier


20666
Fylkeskommune


20667
OPS


20668
Kommune


20669
Privat


20670
Uavklart


20671
NavnT 80BAngir lokalt navn på vegkrysset
Merknad: Angis om det finnes navn.
1073


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Geometrisk representasjon: Det vegenes senterlinjer møtes/krysses
47443. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
332Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Vegkryss skal være registrert0 %0 %

545AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Objektet skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1892Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

334Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kanalisering primærvegKanalisering primærveg skal være angitt på alle objekter0 %0 %

335Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kanalisering sekundærvegerKanalisering sekundærveger skal være angitt på alle objekter0 %0 %

337Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

339Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

336Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KryssnummerKryssnummer skal være angitt på alle kryss med kryssnummer0 %0 %

333Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall armer i rundkjøringAntall armer skal være angitt dersom krysset er en rundkjøring0 %0 %

720Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Cube-tilknytningCube-tilknyting skal være angitt dersom vegkrysset benyttes i Cube-systemet0 %0 %

338Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Rundkjøring, ytre diameterRundkjøring, ytre diameter skal være angitt dersom krysset er en rundkjøring0 %0 %

2398Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTrafikkøyKanalisering primærvegDersom krysset er kanalisert, bør Trafikkøy være datter til Vegkryss0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Vegkryss-objekt skal registreres for hvert Vegkryss ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Vegkryss registreres i skjæringspunkt mellom referanselinjer og gies sideposisjon. Ei Trafikkøy kan assosieres med Vegkryss.

Vegkrysset knyttes til primærvegen. Rundkjøringer knyttes til den vegen de har vegreferanse til.

For planskilte kryss skal det registreres et objekt med en av typene for planskilte kryss, samt et objekt for hvert plankryss som inngår i det planskilte krysset. Kryssene må navngis slik at det er synlig at de hører sammen.

Plankryss skal registreres som Type T-kryss, X-kryss eller rundkjøring. Spesielle plankryss som ikke kan defineres som en av disse skal registreres som Type Plankryss.

Planskilte kryss skal registreres som Type Trompetkryss, Ruterkryss, Kløverbladkryss eller Hankkryss. Planskilte kryss bestående av kombinasjoner av disse skal registreres som type Planskilt kryss.

I rundkjøringer skal antall armer registreres. En arm/rampe med trafikk i begge kjøreretninger som bare er skilt med en trafikkøy inn mot rundkjøringen teller som en arm. Ramper der kjøreretningene er helt skilt fra hverandre teller som en arm for hver rampe.

Alle Vegkryss skal ha et navn, stedsnavn brukes der det er naturlig. Ellers kan en kombinasjon av vegnummer og gatenavn brukes. Eksempelvis: Fv47 x Ladeveien.


Planskilt kryss

Bildet viser hovedtypene av planskilte kryss. Eventuelle kombinasjoner, får bare Type: Planskilt kryss
37_eksps_vegkryss_typer.pngT-kryss

Eksempel 1: Ingen kanalisering
Etableringsår : 1991
Cube-tilknytning : Nei
Navn : Revåkrysset
Type : T-kryss
Kanalisering primærveg : Ingen
Kanalisering sekundærveger : Ingen

Eksempel 2: Fillkanalisert
Etableringsår : 2002
Cube-tilknytning : Ja
Navn : Testkrysset
Type : T-kryss
Kanalisering primærveg : Fysisk m kantstein
Kanalisering sekundærveger : Fysisk m kantstein

Plassering av Geometri, punkt er vist med rød prikk

37_eksps_t-kryss2.jpg


Referanser
Håndbok V121 (263) Geometrisk utforming av veg- og gatekryss


Rundkjøring


Etableringsår : 2010
Navn : Testrundkjøring
Type : Rundkjøring
Antall armer i rundkjøring : 3
Kanalisering primærveg : Fysisk m kantstein
Kanalisering sekundærveger : Fysisk m kantstein
Rundkjøring, ytre diameter : 12 meter

Plassering av Geometri, punkt er vist med rød prikk


Referanser
Håndbok V121 (263) Geometrisk utforming av veg- og gatekryss


Halvt kløverbladkryss


Planskilt kryss:
Etableringsår : 2004
Cube-tilknytning : Ja
Navn : Motorvegkryss
Type : Planskilt kryss, kløverbladkryss
Kryssnummer : 28
Kanalisering primærveg : Fysisk m kantstein
Kanalisering sekundærveger : Fysisk m kantstein

Rundkjøring 1:
Etableringsår : 2004
Cube-tilknytning : Ja
Navn : Motorvegkryss rundkjøring øst
Antall armer i rundkjøring : 4
Rundkjøring, ytre diameter : 19 meter
Kanalisering primærveg : Fysisk m kantstein
Kanalisering sekundærveger : Fysisk m kantstein
Type : Rundkjøring
Kryssnummer : 28

Rundkjøring 2:
Etableringsår : 2004
Cube-tilknytning : Ja
Navn : Motorvegkryss rundkjøring vest
Antall armer i rundkjøring : 3
Rundkjøring, ytre diameter : 15 meter
Kanalisering primærveg : Fysisk m kantstein
Kanalisering sekundærveger : Fysisk m kantstein
Type : Rundkjøring
Kryssnummer : 28

Geometri, punkt er vist med rød prikk for både det planskilte krysset og for rundkjøringeneRuterkryss


Planskilt kryss:
Etableringsår : 2003
Cube-tilknytning : Ja
Navn : Motorvegkryss2
Type : Planskilt kryss, ruterkryss
Kryssnummer : 19
Kanalisering primærveg : Fysisk m kantstein
Kanalisering sekundærveger : Fysisk m kantstein

I tillegg registreres to rundkjøringer med 3 armer og navn som knytter dem til ruterkrysset.

Geometri, punkt er vist med rød prikk for både det planskilte krysset og for rundkjøringeneEksempel på planskilt kryss med rundkjøring


Nardokrysset på Omkjøringsvegen i Trondheim
Her registrerer vi et kryss av type planskilt og ett av type rundkjøring. Det planskilte krysset vil være lokalisert til E6, mens rundkjøringen i dette tilfellet vil være lokalisert til fylkesvegen som går over. Vi definerer ikke noe kryss der det kjøres inn/ut av ramper

Navn på det planskilte krysset: E6 Nardokrysset
Type : Planskilt kryss

Navn på rundkjøringen: E6 Nardokrysset rundkjøring over
Type : Rundkjøring

Geometri, punkt er her samme punkt for både det planskilte krysset og rundkjøringen, og er vist med rød prikk.Eksempel på halvt kløverbladkryss


Moholtkrysset på Omkjøringsvegen i Trondheim
Her registrerer vi et kryss av type planskilt og to kryss av type rundkjøring. Det planskilte krysset vil være lokalisert til E6, mens rundkjøringene i dette tilfellet vil være lokalisert til fylkesvegen som går over.
Dersom rundkjøringene hadde hatt vegreferanse til E6, ville de også blitt lokalisert til E6. Vi definerer ikke noe kryss der det kjøres inn/ut av ramper.
Navn på kryssene:
Planskilt: E6 Moholtkrysset
Rundkjøring1: E6 Moholt rundkjøring øst
Rundkjøring2: E6 Moholt rundkjøring vest

Geometri, punkt er vist med rød prikk for det planskilte krysset og for begge rundkjøringene.