Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.226Ferjeleie (ID=64)
Datakatalog versjon:2.22 - 881
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje anløper for å ta om bord og slippe av kjøretøy og passasjerer.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-11-291.90-605Første versjon
2013-03-06Endring i innsamlingsregler og eksempler
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Generell offentlig saksbehandlingStedfesting, typeAnalyser og temakart
Navigasjon og ruteplanleggingStedfesting, typeBeregning av kjørekostnader.
Beregning av kjøretider
Kvalitetskontroll av andre objekttyper i NVDBStedfesting, typeSamsvar mellom vegreferanse og ferjedata
NTP og statsbudsjettType, lengder med merDokumentasjon av ferjestrekninger2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

64_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

64_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

64_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Ferjeleie
Definisjon:Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje anløper for å ta om bord og slippe av kjøretøy og passasjerer.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
NavnT 50PAngir navn på ferjeleie
Merknad: Samkjøres med navn i Nasjonalt Stoppestedsregister, Entur
2179
DriftsstatusFVT 15PAngir driftsstatus til ferjeleie9229
Trafikkeres

Ferjeleie benyttes i normal rutetrafikk.12865
Nedlagt

Ferjeleie benyttes ikke i normal rutetrafikk, men er intakt slik at det kan benyttes i forbindelse med omkjøring/vegstengning med mer.12866
Antall ferjelemmerH 1PAngir antall ferjelemmer på ferjeleiet9491
FDB_IDH 6OAngir unikt nummer på ferjeleie i Ferjedatabanken.2180
NSR_Stopplace_IDT 30PUnikt nummer på stoppestedet som Ferjeleie tilhører. Forbeholdt nummer som benyttes i Nasjonalt Stoppestedregister (NSR). Benytes for datautveksling mellom NVDB og NSR. NSR administreres av Entur AS10727
Areal, totalt øvrigH 6 (m2)PAngir øvrig areal på ferjeleiet. Dvs samme areal som øvrig kjørbart areal, samt annet areal i tilknytning til ferjeleiet som eier har ansvar for.
Merknad: Nye egenskap som følge av endringer for Rasteplass
9487
Areal, kjørbart øvrigH 6 (m2)PAngir øvrig kjørbart areal på ferjeleiet. Dvs kjørbart areal som kommer i tillegg til areal av oppstillingsområde, parkeringområde og areal av veger med eget vegnett.
Merknad: Nye egenskap som følge av endringer for Rasteplass
9488
Egen gangbane til ferjeFVT 10PAngir om det er egen gangbane for gående for ombordstigning til ferje9493
Ja


13373
Nei


13374
Delvis

Angir at det delvis er egen gangbane og/eller at det er gangbane til ei ferje/ferjelem og ikke til annen. Det skal gis mer informasjon under "Tilleggsinformasjon"17378
KaikantsikringFVT 6PBeskriver om ferjeleiet har en form for sikring mot vann. Ja: om hele ferjeleiet har sikring. Delvis: deler av kaikanten er sikret9492
Ja

Hele kaikanten er sikret/markert13370
Delvis

Deler av kaikant er sikret/markert13371
Nei

Kaikant er ikke sikret/markert13372
VenteromFVT 20PAngir om det er venterom i tilknytning til ferjeleiet10729
Ja


17383
Nei


17384
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet10291
TilleggsinformasjonT 255OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper9228
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11467
EierFVT 30BAngir hvem som eier ferjeleiet
Merknad: Generell regel fra Datasekretariatet: Eier skal registreres ved avvik, altså der eier er forskjellig fra den vegen tilhører. Men pga mye usikkerhet om ferjeleier ønskes dataeier at egenskapen alltid er påkrevd.
7559
Stat, Statens vegvesen


9822
Stat, Nye Veier


18565
Fylkeskommune


9825
Kommune


9823
Privat


9824
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17608
VedlikeholdsansvarligFVT 30BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet
7560
Statens vegvesen


9826
Nye Veier


18690
Fylkeskommune


9829
OPS


18819
Kommune


9827
Privat


9828
Uavklart


17700


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPOGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnriss: Omtrentlig senter ved opplagring ferjelem. - Høydereferanse: Terrenghøyde
4766
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnriss: Omriss av ferjeleie, også inkludert ikke kjørbart areal. - Høydereferanse: Terrenghøyde
9432
Geometri, flateGFOGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området109673. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
254Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle objekter skal være registrert0 %0 %

255AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Objektet skal være lagt inni NVDB innen angitt frist10 dager10 dager

560Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall ferjelemmerEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

613Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Areal, kjørbart øvrigAreal, kjørbart øvrig skal være angitt på alle objekter0 %0 %

614Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Areal, totalt øvrigAreal, totalt øvrig skal være angitt på alle objekter0 %0 %

256Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsstatusEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

617Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Egen gangbane til ferjeEgen gangbane til ferje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

555Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

257Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FDB_IDEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

561Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KaikantsikringEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

258Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

556Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

615Absolutt stedfestings-nøyaktighetMaks tillatt avvik
Geometri, linjeAvvik i posisjon må være innefor angitt verdi10 m10 m

557Absolutt stedfestings-nøyaktighetMaks tillatt avvik
Geometri, punktAvvik i posisjon må være innenfor angitt verdi10 m10 m

558Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerje-strekningDriftsstatusDriftsstatus mellom Ferjestrekning og Ferjeleie må stemme overens. Ferje må ha status T-Traffikeres om noen av de tilhørende Ferjestrekning har status T0 %0 %

1946Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et ferjeleieobjekt skal registreres for hvert ferjeleie ute på vegen i henhold til kravmatrisa..

Ferjeleiet skal stedfestes til den vegen som går ned til ferjelemmen, uavhengig av hvilken vegkategori vegen har.

Eier og Vedlikeholdsansvarlig skal alltid registreres.

Areal, kjørbart øvrig er arealet på ferjeleiet som ikke er registrert gjennom andre objekttyper. Arealet som hører til vegnettet, oppstillingsplasser, parkeringsområder og eventuelle holdeplasser registreres på disse objekttypene. Det gjenstår da normalt et mindre område mellom oppstillingsplassene og ferjelem og rundt eventuelle bygninger/toalettbygg som hører til Areal, kjørbart øvrig. Se eksempel.


Eksempel 1: Areal kjørbart, øvrig

Eksemplet viser hvordan egenskapen Areal kjørbart, øvrig skal registreresEksempel 2: Ferjeleie registrert med geometri, punkt

Eksemplet viser hvordan ferjeleie skal registreres som punktobjekt. Punktet er registrert omtrentlig senter ved opplagring til ferjelemmen.
Ferjeleie registrert som punkt.Eksempel 3: Ferjeleie registrert med geometri, linje.

Eksemplet viser hvordan ferjeleie kan registreres som strekningsobjekt. Omrisset av ferjeleiet inkludere arealer som «tilhører» ferjeleiet. I tillegg vises assosierte objekter som registreres som datterobjekt av ferjeleiet.
Ferjeleie registgrert som linjeobjektFergeleie med gangveg

Ferjeleie med gangveg fra Oppstillingsplass/Venterom/Holdeplass/Parkeringsplass