Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.232Ferjestrekning (ID=807)
Datakatalog versjon:2.22 - 881
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Strekning mellom to ferjekaier hvor det er tilrettelagt for å reise med ferje.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-11-291.90-605Første versjon
2013-03-06Endring i innsamlingsregler og eksempler
2017-03-06Ferjestrekning må ikke lengre ha to ferjeleier
2017-03-06Endret på eksempel
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Generell offentlig saksbehandlingStedfesting,navn og driftsstatusAnalyser og temakart
Navigasjon og ruteplanleggingStedfesting,navn og driftsstatusBeregning av kjørekostnader.
Beregning av kjøretider
Kvalitetskontroll av andre objekttyper i NVDBStedfesting og driftsstatusSamsvar mellom vegreferanse og ferjedata
NTP og statsbudsjettStedfesting,driftsstatus,eier,lengder med mer.Dokumentasjon av ferjestrekninger
DriftskontrakterStedfesting, navn,driftsstatus,eier,vedlikeholdsansvarligVite hvilke ferjekaier Staten og Fylkeskommunen eier og har ansvar for å drifte.
BeredskapsplanleggingStedfesting,navn og driftsstatusVurdere hvilke ferjeleier som er aktuelle å bruke ved stengning av en vegstrekning2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

807_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

807_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

807_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Ferjestrekning
Definisjon:Strekning mellom to ferjekaier hvor det er tilrettelagt for å reise med ferje.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Fra navnT 30ANavn på ferjekai som ferja går fra. Merknad: Når begge ferjekaier tilhører samme veg, vil den ferjekaien med ”lavest” vegident benevnes som fra-kai. Hvis ferjekaiene tilhører ulike veger, vil den ferjekaien som tilhører vegen som har høyest status benevnes som fra-kai9217
Til navnT 30ANavn på ferjekai som ferja går til. Merknad: Når begge ferjekaier tilhører samme veg, vil den ferjekaien med ”høyest” vegident benevnes som til-kai. Hvis ferjekaiene tilhører ulike veger, vil den ferjekaien som tilhører vegen som har lavest status benevnes som til-kai9218
nFDB_IdH 6PNøkkel i ny FDB9219
gFDB_IdH 7PNøkkel i gammel FDB9220
DriftsstatusFVT 15PAngir hvilken driftsstatus ferjestrekningen har9221
Trafikkeres


12860
Nedlagt


12861
SoneH 3PIndikator som benyttes i forbindelse med ferjetakst, verdien er en funksjon av overfartslengde9222
SonepåslagH 3PAntall soner som pålegges strekningen for vegfinansiering9223
OverfartstidH 3 (min)PAngir hvor lang tid ferja skal bruke på en normal overfart, dvs på flertallet av overfartene.9224
Lengde farledH 7 (m)PAngir lengde av en normal overfart, dvs for flertallet av overfartene.9225
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper11637


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
241Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle strekninger skal være registrert0 %0 %

242AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være oppdatert i NVDB innen 10 dager etter åpning eller endring.10 dager10 dager

246Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Fra navnEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

250Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Til navnEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

244Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsstatusEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

247Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
nFDB_IdEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

248Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OverfartstidEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

550Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SoneEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

243Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SonepåslagEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

552Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerjesambandDriftsstatusDriftsstatus på Ferjesamband og Ferjestrekning må stemme overens0 %0 %

553Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerjeleieDriftsstatusDriftsstatus på Ferjestrekning og Ferjeleie må stemme overens0 %0 %

743Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lengde farledLengde farled skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2018Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
gFDB_IdgFDB_Id skal være angitt på alle objekter0 %0 %

252Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerjeleie0En Ferjestrekning skal ha tilknyttet et Ferjeleie i hver ende0 %0 %

253Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVegreferanse0Ferjestrekningen skal være fullstendig dekket med vegreferanseobjekter med Vegstatus = S (Eksisterende ferjestrekning)0 %0 %

322Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVegreferanse0Driftsstatus på ferjestrekningen skal stemme overens med status på vegreferanseobjekter0 %0 %

551Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerjesamband0Alle Ferjestrekninger må inngå i et ferjesamband0 %0 %

623Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerjesamband0I et ferjesamband der det er flere ferjeleier skal alle mulige ferjestrekninger være registrert0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:En Ferjestrekning går normalt mellom to ferjeleier. I et ferjesamband med flere ferjeleier skal alle aktuelle ferjestrekninger registreres. For enFerjestrekning som har Driftsstatus Trafikkeres , må ha tilhørende ferjeleier ha samme driftsstatus. I dag lagres ikke beredskapsrutene for ferjer i vegnettet. Egenskapene sone, sonepåslag og overfartstid skal håndtere at ferjesamband med mange anløp ikke nødvendigvis har kostnader og rutetider som følger direkte av ferjestrekningene.

På nedlagte Ferjestrekninger kan ferjeleiene skifte eier og settes historisk i NVDB, så det kan finnes ferjestrekninger med bare et, eller ingen ferjeleier.


Egenskaper ferjestrekning

Ferjesamband Klokkarvik-Hjellestad

Driftsstatus : Trafikkeres
Fra navn : Lerøyna
gFDB_Id : xxxxxx
Lengde farled : 4000
nFDB_Id : yyyyyyyy
Overfartstid : 17
Sone : 4
Sonepåslag : 0
Til navn : Bjelkarøy

807_eksps_ferjestrekning_1.pngDette sambandet har to stoppesteder til på ruta, så det blir beskrevet 6 ferjestrekninger807_eksps_ferjestrekning_strekninger.png