Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.366Kum (ID=83)
Datakatalog versjon:2.22 - 881
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Konstruksjon som benyttes i forbindelse med kopling av rørledninger og/eller inntak av vann gjennom rist/sluk. Merknad: Kum for kopling av trekkerør og kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkekum.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-09-11Første versjon
2015-03-20Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 20 cm. Rettet skrivefeil i innsamlingsreglene
2015-10-16Oppslammingstid endret fra påkrevd til betinget og skal legges inn for sandfangskum
2016-03-07Nytt bruksområde "Brannkum"
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-10-31Ny tilatt verdi "Tett lokk, plast" på egenskap "Lokk/rist type"
2016-10-31Ny egenskap "FKB_ID"
2016-10-31"Driftsmerking" er blitt betinget
2017-03-17Egenskap "Utgår_lokk/rist, skade" er fjernet
2017-03-17Ny betinget egenskap "Oljeutskilling"
2017-03-17Mindre endringer av eksempler
2017-06-07Ny betinget Egenskap: "Eier, navn"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdBeliggenhet, bruksområde, type, dimensjoner, lokk/rist type, materiale, oppslammingstidIntervall for tømming av sand/slam
PlanleggingBeliggenhet, bruksområde, type, dimensjoner, lokk/rist type, materiale2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

83_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

83_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML_skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

83_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Kum
Definisjon:Konstruksjon som benyttes i forbindelse med kopling av rørledninger og/eller inntak av vann gjennom rist/sluk. Merknad: Kum for kopling av trekkerør og kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkekum.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 30PAngir hvilken type vegobjektet er av1141
Standard kum


2944
Hjelpesluk


4144
Standard kum m sandfang


4146
Firkantkum


5742
Gategutt

Liten kum med lokk i som skjuler VA objekt (f.eks. en stoppekran) eller andre objekter (f.eks.fastpunkt) i veg/fortau4145
Spesialkum


2945
Spesialkum, prefabrikkert


2946
Spesialkum plasstøpt


2947
Spesialkum, murt


2948
Spesialkum, infiltreringskum

En infiltrasjonskum samler opp overvann og lar det infiltreres i grunnen via bunnen på kummen. Vil kunne være aktuelt å bruke der det er store asfaltflater og andre overflater som hindrer at overvann kan trenge ned i grunnen.2949
Kum sprengt i fjell

Kum som er sprengt direkte i fjell5474
BruksområdeFVT 40PAngir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har1269
Drenering


2936
Inspeksjonskum


2937
Inntak/utløp stikkrenne


2939
Spillvannskum


2938
Fallkum


2940
Vannkum

Kum som inngår i et vannforsyningsanlegg2943
Pumpekum


2942
Brannkum

Vannkum hvor det er dimensjonert for vannuttak til slokking av brann og er lagt til rette for påkopling av brannslanger.17534
MaterialtypeFVT 30PAngir primær materialtype for vegobjektet1411
Betong


2211
Plast


2272
Naturstein


2255
Teglstein, murstein


2377
Betongstein


5540
Rustfritt stål


19635
PlasseringFVT 15OAngir hvor kummen er plassert10228
I grøft

Kum er plassert i åpen grøft ved veg, evt. mellom veg og g/s-veg16709
I vegbane

Kum er plassert innenfor vegens kjøreareal (egen verdi for g/s-veg)16710
På vegskulder

Kum er plassert utenfor vegdekkekant.16711
I g/s-veg

Kum er plassert innenfor vegkantene til g/s-veg16712
På fortau

Kum er plassert på fortau19477
I trafikkdeler

Kum er plassert på trafikkdeler16713
Lokk/rist, typeFVT 50P
2290
Tett lokk, støpjern


4149
Tett lokk, betong


4148
Tett lokk, plast

Tett lokk av plastmateriale17889
Tett lokk, tre


5541
Støpjernslokk m hel rist


5542
Støpjernslokk m halv rist


4156
Kuppelrist, flat


4151
Kuppelrist, lav


4152
Kuppelrist, høy


4153
Slukrist, i gateplan


4158
Slukrist, vertikal

Benevnes også "kjeftsluk"4155
Betonglokk m liten rist


5341
Skrårist


12867
Åpen


4157
Spesiell belegning rundt kumFVT 10BAngir om det er spesiell belegning i et belte/firkant rundt kum for å lette vedlikehold og gjøre kum mer synlig.
Merknad: Bare aktuelt for kummer utenfor kjøreareal. Skal angis om den finnes.
11417
Asfalt


19268
Stein


19269
Ingen


19270
DiameterD 4 (m)BAngir indre diameter av kum
Merknad: Påkrevd hvis det er rund kum
1727
Diameter, åpningD 4 (m)OAngir diameter på kummens åpning2289
DybdeD 5 (m)PAngir dybde målt fra topp kumlokk til innvendig bunn.1586
Dybde til utløpD 5 (m)BAngir dybde fra topp kum til underkant (innvendig rør) av utløp
Merknad: Påkrevd dersom sandfang
2079
Bredde1, firkantkumD 4 (m)BAngir bredde 1 av firkantkum
Merknad: Påkrevd hvis det er firkantkum
5797
Bredde2, firkantkumD 4 (m)BAngir bredde 2 av firkantkum
Merknad: Påkrevd hvis det er firkantkum
5798
Avstand fra vegkantD 5 (m)BAngir avstand fra vegkant til senter kumlokk
Merknad: Angis for kummer som ligger utenfor vegkant og samtidig ikke har egengeometri.
2388
StigeFVT 30BAngir hva slags stige det er i kummen
Merknad: Påkrevd der det er aktuelt å ha stige
1946
Stige


3052
Innstøpte trinn


3053
Ikke stige


19080
Har flyterammeFVT 3BAngir om kummen har flyteramme eller ikke
Merknad: Påkrevd dersom Ja
2294
Ja


4176
Nei


4177
DykkerFVT 3BAngir om det er dykker i tilknytning til kummen. Dykker er en konstruksjon som skal hindre slitasje på kummen når det føres mye vann inn i kummen på et nivå høyere enn bunnen på kummen. Dykker kan også brukes for å føre inn en slange med vann eller damp for tining av frosne kummer eller ledninger.
Merknad: Påkrevd for dreneringskummer
4594
Ja


5531
Nei


5532
AvløpFVT 30BAngir hvor avløpet fra kummen ledes.
Merknad: Påkrevd dersom avløp ledes til offentlig ledningsnett eller resipient
8838
Rørledning til resipient


11784
Avløp til offentlig system


11785
OljeutskillingFVT 3BKum har system for utskilling av olje.
Merknad: Angis dersom relevant for den type kum
10969
Ja


18320
Nei


18321
Antall rør innH 2 (stk)OAngir hvor mange rør som kommer inn mot kummen1949
Antall hjelpeslukerH 1 (stk)OAngir hvor mange hjelpesluker det er i tilknytning til kummen1947
KumskjermFVT 25BAngir om det er satt opp en skjerm/skjold ved kummen inn mot skråningen for å hindre at det glir masser fra skråning ned i kummen eller blokkerer kumlokket. Det kan også angis hvilket materiale denne skjermen er av.
Merknad: Påkrevd dersom kumskjerm finnes
10227
Ja

Angir at det er kumskjerm, men det mangler informasjon om hvilken type den er av16738
Ja, plast


16706
Ja, betong


16705
Ja, metall, stål


16707
Ja, tre


16708
Nei

Angir at kum ikke har kumskjerm.16739
OppslammingstidFVT 10BAngir hvor lang tid det normalt tar før en kum blir full av slam.
Merknad: Påkrevd for kummer med sandfang
2121
< 1år


3888
1-2 år


3872
> 2år


3875
Inngår i drenssystemFVT 3OAngir om kum inngår i drenssystemet2122
Ja


3547
Nei


3584
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet7065
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet
Merknad: Påkrevd om merking finnes
10470
ProdusentT 50OAngir produktnavn/typebetegnelse, kan også ta med typenummer1447
ProduktnavnT 250OAngir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.1525
LeverandørT 50OAngir navn på firma som har levert vegobjektet1485
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper11430
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11660
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11070
FKB_IDT 150ORefererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri.10851
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier.
5816
Stat, Statens vegvesen


8211
Stat, Nye Veier


18593
Fylkeskommune


10703
Kommune


8237
Privat


8263
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17562
Eier, navnT 50BNavn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn.
Merknad: Påkrevd hvis privat eier
11198
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet
5804
Statens vegvesen


8199
Nye Veier


18697
Fylkeskommune


19913
OPS


18826
Kommune


8225
Privat


8251
Uavklart


17692


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnriss: Senter objekt - Høydereferanse: Topp objekt
47843. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1812Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Kum skal være registrert0 %0 %

1813AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1827Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi20 cm20 cm

1826Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1815Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1832Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1817Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DybdeDybde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1822Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lokk/rist, typeLokk/rist, type skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1816Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialtypeMaterialtype skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1814Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1833Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AvløpAvløp skal være angitt dersom avløp ledes til offentlig ledningsnett eller resipient0 %0 %

1824Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Avstand fra vegkantAvstand fra vegkant skal være angitt på alle objekter som ligger utenfor vegkant og samtidig ikke har egengeometri0 %0 %

1828Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde1, firkantkumBredde1, firkantkum skal være angitt hvis det er firkantkum0 %0 %

1829Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde2, firkantkumBredde2, firkantkum skal være angitt hvis det er firkantkum0 %0 %

1818Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DiameterDiameter skal være angitt hvis det er rund kum0 %0 %

2328Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsmerkingDriftsmerking skal være angitt om merking finnes0 %0 %

1820Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Dybde til utløpDybde til utløp skal være angitt dersom sandfang0 %0 %

1825Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DykkerDykker skal være angitt for dreneringskummer0 %0 %

1831Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

2593Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

1823Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Har flyterammeHar flyteramme skal være angitt dersom Ja0 %0 %

1834Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KumskjermKumskjerm skal være angitt dersom kumskjerm finnes0 %0 %

2513Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OljeutskillingOljeutskilling skal være angitt dersom relevant for den type kum0 %0 %

1821Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OppslammingstidOppslammingstid skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1819Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
StigeStige skal være angitt dersom Stige0 %0 %

1830Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1835Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetStikkrenne Kulvert0Kum som er datter til "Stikkrenne/kulvert" skal ha relevant plassering i forhold til "Stikkrenne/Kulvert"0 %0 %

1836Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetLukket rørgrøft0Kum som er datter til "Lukket rørgrøft" skal ha relevant plassering i forhold til "Lukket rørgrøft"0 %0 %

1837Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Kum som er datter til "Tunnelløp" skal være plassert innenfor eller like ved utløp av tunnelløpet0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Kum-objekt skal registreres for hver Kum ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Spesielle kummer bør dokumenteres med bilder. Dette legges inn i datterobjektet Dokumentasjon

Oppslammingstid skal fylles ut for Type Standard kum m sandfang. Dette er et erfaringstall, så dette bør legges inn etter noen års bruk.


Type kum

Bildet viser ulike typer kummer
83_eksps_type.pngLokk/rist

Bildet viser ulike lokk og rister
83_eksps_lokkrist.pngVannkummer


Vannkummer. Foto Terje Rønneberg
Bildet viser en ferdig vannkum, samt en vannkum under bygging der det er montert en ledning med stoppekran.
Vannkummer brukes i forbindelse med vannforsyningsanlegg.

Bruksområde : Vannkum
Etableringsår : 2013
Diameter : 1,0
Dybde : 1,2
Har flyteramme : Ja
Lokk/rist, type : Tett lokk, støpjern
Materialtype : Betong
Type : Standard kumSandfangskum med bakkekran og stakerør


Sandfangskum, bakkekran og stakerør. Foto Terje Rønneberg
Bildet viser et område med en sandfangskum, en bakkekran og et stakerør.

Bakkekran og stakerør registreres ikke i NVDBKum i tunnel


Kum i tunnel. Foto: Kjell Wold
Kum ved Tverrslag i Storsand grustak. Vann fra bassengene i bunnene av tunnelen under vegbanen pumpes ut hit i to rør før vannet ledes tilbake i Oslofjorden 50 meter herfra.

Avstand fra vegkant : 2,5
Bruksområde : Pumpekum
Etableringsår : 1997
Diameter : 1,2
Dybde : 1,5
Dybde til utløp : 1,4
Dykker : Nei
Har flyteramme : Nei
Lokk/rist, type : Tett lokk, støpjern
Materialtype : Betong
Type : Standard kumGategutt


Gategutt/stoppekranboks. Foto: Haiex plastrør AS
Gategutt er en liten kum som brukes for å få enkel tilgang til en stoppekran eller andre VA-objekter.
Kalles også for en stoppekranboks.Dykker


Dykker. Figuren er fra Beisfjord Sementvarefabrikk
Bildene viser eksempler på dykker sett utenfra og inni kummen.

Figuren til høyre viser dykker med føringsrør for innføring av slange med steam for tining av frosset ledning eller kum.Kumskjerm

Bildet viser 3 kumskjermer, to i betong og en i plast.
Skjermen holder skråningen på plass og sikrer tilgang til kummen ved å hindre at kummen blir dekket av massene fra skråningen.

83_eksps_kumskjerm.png
Foto: Hilde Øfsti