Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.290Grasdekker (ID=15)
Datakatalog versjon:2.23 - 892
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Grønne områder som i håndbok R610 (111) benvenes som "grasplen" eller "grasbakke". Disse områdene er parklike og inngår ikke som en del av kantklipp.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-13Første versjon
2015-06-12Endret innsamlingsregel og endret på eksempler
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapen "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-10-27Ny egenskap "Eier"
2016-10-27Endret på eksempel
2016-10-28Objekttypen kan nå ha døtre som ligger utenfor mor sin avgrensing
2016-10-28Døtrene blir ikke lengre slettet når mor slettes
2017-03-06Egenskap "utgår_Anbefalt klippeutstyr" er fjernet
2017-03-06"Type": tillatte verdier "Utgår_grasmark", "Blomstereng", og "Villeng" er fjernet
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdAreal, type2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

15_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

15_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

15_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Grasdekker
Definisjon:Grønne områder som i håndbok R610 (111) benvenes som "grasplen" eller "grasbakke". Disse områdene er parklike og inngår ikke som en del av kantklipp.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50PAngir hvilken type vegobjektet er av4129
Grasplen

Grasplen skal fremstå som en jevn og ensartet kortklipt grasflate, ev. som en del av et prydanlegg. Innslag av mose og ugras skal være minimalt, og ikke virke skjemmende på det visuelle inntrykket. Fra HB 111: "Grasplen skal binde sammen veg og omgivelser, samt skape grønne områder eller landskapsrom ved å framstå som en jevn og ensartet kortklipt grasflate, eventuelt som er en del av et prydanlegg. Høyden skal være mellom 5 - 12 cm"5090
Grasbakke

Grasbakke skal fremstå som en jevn og ensartet grasflate med innslag av blomstrende urter. Lavere skjøtselsnivå enn for plen og grasmark, med større toleranse for ugras og mose. Fra HB 111: "Grasbakke skal binde sammen veg og omgivelser, samt skape grønne områder eller landskapsrom ved å framstå som en jevn og ensartet grasflate med innslag av blomstrende urter. Høyden skal være mellom 10 og 25 cm."5092
ArealH 5 (m2)BAngir arealet av vegobjektet
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (flate eller linje/kurve). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri
1354
Sluttdato for garantitidDATO 8BAngir sluttdato for garantitid
Merknad: Skal kun angis for forekomster som registreres før garantitid er utløpt.
10493
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet10303
TilleggsinformasjonT 250OFelt for ekstra informasjon, f.eks om det vokser andre planter inni gressarealet eller om det er satt ned løker/knoller9983
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11036
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når grunneier avviker fra vegeier.
10874
Stat, Statens vegvesen


17917
Kommune


17918
Privat


17919
Fylkeskommune


17920
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17921
Stat, Nye Veier


18631
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet
8784
Kommune


11624
Privat


11625
Statens vegvesen


11626
Uavklart


17761
Nye Veier


18795
OPS


18924
Fylkeskommune


19978


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnriss: Omriss av grasdekket. Høydereferanse: Terrenghøyde ved omriss av grasdekket
4723
Geometri, flateGFOGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området
Merknad: Grunnriss: Omriss av grasdekket. Høydereferanse: Terrenghøyde ved omriss av grasdekket
8911
Utgår_Geometri, punktGPUGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnriss: Omtrentlig senter av grasdekket. Høydereferanse: Terrenghøyde ved omtrentlig senter av grasdekket
89373. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1279Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Grasdekker skal være registrert0 %0 %

1280AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1285Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1284Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1940Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1283Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1281Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArealAreal skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2352Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når grunneier avviker fra vegeier.0 %0 %

2205Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Sluttdato for garantitidSluttdato for garantitid Skal kun angis for forekomster som registreres før garantitid er utløpt.0 %0 %

1286Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Grasdekker-objekt skal registreres for hvert grasdekke ute langs vegen i henhold til kravmatrisa

Beskrivelsen av de ulike typer grasdekker fremgår av håndbok R610 (111).

Områder med blanding av gress og løkplanter, registres som grasdekke, men informasjon legges på Tilleggsinformasjon om at det er løkplanter der.


Grasplen ved parkeringsplass

Etableringsår : 2012
Areal : 460
Type : Grasplen


Foto: Renate Vea PeterssonGrasbakke i vegkryss

Etableringsår : 2008
Areal : 150
Type : Grasbakke

Foto: Statens vegvesenLøkplantninger sporadisk spredt ut over et Grasdekke

I tilfeller der løkplantningene er mer sporadisk spredt utover en gressplen skal det ikke registreres under Blomsterbeplantninger, men Grasdekker istedet, ref. innsamlingsreglene for Blomsterbeplanininger
Dette må kommenteres under tilleggsinformasjon.

Etableringsår : 2014
Areal : 200
Type : Grasbakke
Tilleggsinformasjon : "200 Løk av krokus spredt over arealet"

Foto: Geir Bakke