Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.500Rekkverk (ID=5)
Datakatalog versjon:2.23 - 892
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-05-06Første versjon
2014-06-11Lagt til nytt eksempel om registrering av rekkverk på bru
2014-10-17Lagt til ny innsamlingsregel
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 20 cm
2016-03-07Assosiasjon til høydemåling fjernet
2016-03-07Egenskap "Utgår baksskinne","Utgår_Festet på" og "Utgår utblokkingstype" fjernet
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-11-01Ny egenskap "FKB_ID" for samkjøring med FKB-data
2016-11-01Ny egenskap "Typegodkjenning (Test)". Alle verdier har link til vegvesen.no for oppslag.
2016-11-03Endret på innsamlingsregel, rettet på eksempler på skinneutrustning og bru
2017-12-15Egenskap "Typegodkjenning (test)" nye verdier, noen endringer av navn, tatt ut midlertidige rekkverk
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktLengde, type
TrafikksikkerhetType, bruksområde, festet på, type skinne, skinne utrustningAnalyse av om rekkverk fyller sin funksjon når det skjer trafikkuhell, ved tilsyn
Drift og vedlikeholdType, bruksområde, eier, lengde, oppsettingsår, festet på, type skinne, skinneutrustning, panel
Beregning av forurensning. Støy, luftkvalitet, biologisk mangfoldType, høyde, bruksområde, egengeometriTette rekkverk bidrar til demping/spredning av støy2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

Figur 1: UML-skjema Rekkverk
5_uml_betingelser.png


Tillatte verdier

Figur 2: UML-skjema tillatte verdier
5_uml_tillatte_verdier.png


UML-skjema med assosiasjoner

Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner
5_uml_assosiasjoner.png2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Rekkverk
Definisjon:En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101).
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
RekkverkstypeFVT 50PAngir hvilken type rekkverk det er tale om
Merknad: Endringer i rekkverkstype på strekninger kortere enn 50 meter trenger ikke å registreres
1089
Utgår_Betongrekkverk


3365
Betong, plasstøpt


3366
Betong, prefabrikkert


3367
Betong, New Jersey


3368
Utgår_Rekkverk m skinne


3369
Stabbesteiner


3370
Wirerekkverk


3371
Brurekkverk, betong


3467
Utgår_Betongrekkverk, Stabb/Saxegård


3970
Utgår_Topprekkverk på mur/kantdrager

Rekkverk plassert på toppen av betongrekkverk/kantdrager (se figur 1.4 i Rekkverksnormal). Kilde: Rekkverksnormal. Mye brukt på bruer.5700
Utgår_Z-ellipse

Rekkverkstype levert av Varmforzinkning AB i Sverige. Benyttet som midtdeler11330
Utgår_Rekkverk m rør på stolper

Rør festet til stolper11405
Brurekkverk, stål m/føringsskinne


13743
Brurekkverk, stål u/føringsskinne


13744
Stålskinne m/plaststolper


13745
Stålskinne m/stålstolpler


13746
Stålskinne m/trestolper


13747
Stålrør m/runde stålstolper


13748
Stålrør m/sigma stålstolper


13749
Stålrør m/trestolper


13750
Treskinne m/stålstolper


13751
Treskinne m/trestolper


13752
Stålskinne m/sigma stålstolper


13790
Stålskinne festet på mur/vegg

Rekkverksskinne er festet på mur, vegg, skjerm, etc og ikke på egen stolper13791
Rekkverk for gående/syklende

Rekkverk som er dimensjonert for gående og syklende. Kan f.eks være for å hindre utforkjørsel med sykkel. Benyttes ikke på/ved veger med biltrafikk17305
BruksområdeFVT 50PAngir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har, hva det skjermer mot.
Merknad: Angir hovedbruksområder for vegobjektet
1248
Skråning


2393
Trafikk

Rekkverk benyttet som sikring mot trafikk på veg/areal ved siden av vegen, f.eks skille mellom hovedveg og sideveg, i forbindelse med parkeringsområde eller andre trafikerte sideareal. Merk: For midtdelere, gang- og sykkelveg og jernbane skal det benyttes egne verdier2394
Naboelement

Rekkverk satt opp for beskytte mot trafikkfarlige element nær vegen, f.eks store trær, stolper, brupilarer2395
Vann

Sikrer mot vann, sjø, elv2396
Utgår_Brufot


4043
Gang/sykkelveg


4044
Fjell

Rekkverk mot fjellskjæring4045
Jernbane


4591
Utgår_Undergang


4594
Brukant/stup

Gjelder rekkverk som benyttes for å hindre utforkjøring ved brukant eller stup4667
Midtrekkverk

Rekkverket er eneste skille mellom motgående trafikk11788
Midtdeler

Rekkverket er plassert på midtdeler, dvs på areal som fysisk skiller trafikk i motsatte retninger.11789
Sideaktivitet

Rekkverk skjermer mot sideaktivitet nært inn mot vegen. Dette kan være næringsvirksomhet, privat/offentlig område, mm17369
SkinneutrustningFVT 50BAngir skinneutrustning for rekkverket.
Merknad: Påkrevd for rekkverk med skinne
1647
Ensidig, dobbel ( 8=ll )

To skinner over hverandre på samme side av stolper3461
Tosidig, dobbel ( 8=ll=8 )

To skinner over hverandre på hver side av stolper3462
Tosidig, dobbel/enkel ( 8=ll=o )

To skinner over hverandre på side inn mot veg, ei på motsatt side.3464
Ensidig, enkel ( o-ll )

Ei skinne3725
Tosidig, enkel ( o-ll-o )

Ei skinne på hver side av stolper3734
Tosidig, enkel/dobbel ( o-ll=8 )

Ei skinne på side inn mot veg, to skinne under hverandre på motsatt side.4076
Plassering på bruFVT 30BAngir hvor på brua rekkverket er plassert
Merknad: Påkrevd dersom rekkverk er plassert på bru
4665
Ytterrekkverk

Rekkverk på bru som er plassert langs bruas ytterkant (se figur 1.4 i Rekkverksnormal). Kilde: Rekkverksnormal.5728
Innerrekkverk

Rekkverk på bru som benyttes innenfor bruas ytterkanter med trafikk på en eller begge sider (se figur 1.4). Rekkverket kan f.eks. benyttes som: rekkverk mellom kjørebaner, rekkverk mellom kjørebane og g/s veg eller som rekkverk mellom kjørebane og sikkerhetsrom for motorvegbruer. Kilde: Rekkverksnormal.5729
MC-skinneFVT 3BAngir om det er festet ekstra skinne/hinder under hovedskinne for å hindre eventuelt skrensende motorsykler å treffe rekkverksstolper.
Merknad: Påkrevd å registrere der det finnes.
9591
Ja


13811
Nei


13812
PanelFVT 30OFelles betegnelse på elementer i et stålrekkverk som plasseres mellom stolpene, som f.eks sprosser, brøytetette gitter e.l. (se figur 1.4 i Rekkverksnormal). Kilde: Rekkverksnormal
Merknad: Dersom panel avviker på sammenhengende strekning lengre enn 50 meter må rekkverket splittes.
4662
Sprosse


5730
Gitter


5731
Pleksiglass


20077
UtblokkingFVT 15OAnordning mellom rekkverksskinne og rekkverksstolper for å skape større avstand mellom skinnen og stive stolper (se figur 1.2 i Rekkverksnormal). Kilde: Rekkverksnormal.1645
Utgår_Ja


3513
Bakskinne


13741
Bøyle


13742
HåndlistFVT 3BElement i et stål-/betongrekkverk som fungerer som rekkverkets øvre føring, og som har sin primære funksjon å gi ekstra sikkerhet for gående og syklende.(HB N101)
Merknad: Påkrevd å registrere der det finnes. På bruer og på g/s-rekkverk skal det også registreres om det ikke finnes, ellers ikke ikke krav om å registrere "Nei".
9592
Ja


13813
Nei


13814
LengdeD 8 (m)BAngir total lengde av rekkverket
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (linje/kurve). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri og lengde avviker fra vegreferansens lengde.
1298
StolpeavstandFVD 5 (m)BAngir normal avstand mellom stolper
Merknad: Påkrevd for rekkver som ikke er av betong. Avvikende stolpeavstand start/slutt registrers på Rekkversende
1567
1


3995
2


3996
3


3997
4


3998
1,33


13722
1,8


13723
2,3


13724
6


20070
ElementlengdeD 5 (m)OAngir lengde av enkeltelement (skinner/betongelement etc)
Merknad: Lengde på elementer i start/slutt kan avvike fra registrert verdi (for å unngå at rekkverket må splitte unødvendig)
1965
HøydeD 4 (m)OAngir den høyde over vegkant som rekkverket var dimensjonert for ved oppsetting langs veg1574
RekkverksbreddeD 4 (m)OAvstanden mellom forkant og bakkant av rekkverket (inkl. skinne og stolper - se figur l.5 i Rekkverksnormal). Kilde: Rekkverksnormal4663
StyrkeklasseFVT 3OAngir styrkeklasse i henhold til håndbok N101 (231), vedlegg 1.19554
H1


13726
H2


13727
H3


13728
H4a


13729
H4b


13730
L1


13731
L2


13732
L3


13733
L4a


13734
L4b


13735
N1


13736
N2


13737
T1


13738
T2


13739
T3


13740
Produktnavn/typegodkjenningFVT 60BRefererer til produktnavn og typegodkjenning (samsvarsgodkjenning) for rekkverk godkjent av Statens vegvesen.Jfr: http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master
Merknad: Skal gis for nye rekkverk og ellers der det er kjent
10881
Active Block 450.0 - (N1-W5) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508484&method=alle&produkttype=1262117944
Active Block 450.1 - (H1-W5) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508485&method=alle&produkttype=1262117945
Active Block 450.1 - (N2-W4) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508486&method=alle&produkttype=1262117946
BD Veg P140 - (N2-W7)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=759725&method=alle&produkttype=1262117947
BD Veg-Sigma CC2 - (N2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=759710&method=alle&produkttype=1262117948
BD Veg-Sigma CC4 - (N2-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=759724&method=alle&produkttype=1262117949
BD Veg-Sigma/BS CC1 - (H2-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=759706&method=alle&produkttype=1262117950
BD Veg-Sigma/BS CC2 - (N2-W3)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=759700&method=alle&produkttype=1262117951
BDM veg CC2 - H1 - (H1-W3)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1093960&method=alle&produkttype=1262117952
BDM veg CC2 - N2 - (N2-W2)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1110332&method=alle&produkttype=1262117953
BDM veg CC4 - N2 - (N2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1110336&method=alle&produkttype=1262117954
Birsta 1P - (N2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=523578&method=alle&produkttype=1262117955
Birsta 1P - (H1-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=523590&method=alle&produkttype=1262117956
Birsta 3P - (H4B-W3)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1265144&method=alle&produkttype=1262117957
Bri-Flex - (H2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508010&method=alle&produkttype=1262117958
Britpave CSB - (H2-W1)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508567&method=alle&produkttype=1262117959
CC4-BT1 - (H2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1201254&method=alle&produkttype=1262117960
CC4-BT2 - (H2-W1)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1201256&method=alle&produkttype=1262117961
CC4-RH2-1 - (H2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=908521&method=alle&produkttype=1262117962
CC4-RH2-2 - (N2-W3)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=908520&method=alle&produkttype=1262117963
CC4-RP4 - (N2-W7)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=908518&method=alle&produkttype=1262117964
CC4-RS-2 - (N2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=908517&method=alle&produkttype=1262117965
CC4-RS-4 - (N2-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=908519&method=alle&produkttype=1262117966
DB 100 K250 - (H2-W7) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508192&method=alle&produkttype=1262117969
DB 100 K280 - (H4B-W6)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508449&method=alle&produkttype=1262117970
DB 100 K340 - (H1-W5) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508194&method=alle&produkttype=1262117971
DB 100 K340 - (H2-W6) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508443&method=alle&produkttype=1262117972
DB 100 K340 - (H4B-W7) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508447&method=alle&produkttype=1262117973
DB 100S K150 - (H1-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508453&method=alle&produkttype=1262117974
DB 100S K150 (Double) - (H4B-W7)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508456&method=alle&produkttype=1262117975
DB 100S K220 - (H2-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508455&method=alle&produkttype=1262117976
DB 65S - (H1-W6)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508168&method=alle&produkttype=1262117983
DB 80 K150 - (N2-W3)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508183&method=alle&produkttype=1262117984
DB 80 K150 - (H1-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508187&method=alle&produkttype=1262117985
DB 80 K150 (Double) - (H2-W7)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508189&method=alle&produkttype=1262117986
DB 80 K220 - (H1-W6) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508180&method=alle&produkttype=1262117990
DB 80 K220 - (N1-W4) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508182&method=alle&produkttype=1262117991
Duo-Rail KAB - (N2-W4) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508093&method=alle&produkttype=1262117995
Duo-Rail KAB - (H2-W7) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508129&method=alle&produkttype=1262117996
Duo-Rail KAB - (H1-W5) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508095&method=alle&produkttype=1262117997
FMK EU2 - (N2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=526179&method=alle&produkttype=1262118001
FMK EU4 - (N2-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=526176&method=alle&produkttype=1262118002
FlexBeam DS - (N2-W3) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1333946&method=alle&produkttype=1262118003
FlexBeam DS - (N2-W4) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508004&method=alle&produkttype=1262118004
FlexBeam DS - (N2-W2) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1333921&method=alle&produkttype=1262118005
FlexBeam PLUS - (H2-W5) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=691901&method=alle&produkttype=1262118006
FlexBeam PLUS - (H1-W4) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508001&method=alle&produkttype=1262118007
FlexBeam SS - (N2-W5-1) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507997&method=alle&produkttype=1262118008
FlexBeam SS - (N2-W5-2) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507998&method=alle&produkttype=1262118009
FlexSafe - (H2-W2)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1355419&method=alle&produkttype=1262118010
FMK-B1 - (H2-W3)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507989&method=alle&produkttype=1262118011
FMK-VE3 - (N2-W3)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507987&method=alle&produkttype=1262118012
GPLINK 1.5 - (N2-W5-2) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508458&method=alle&produkttype=1262118013
GPLINK 1.5 - (N2-W5-1) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=717776&method=alle&produkttype=1262118014
Linebloc LB90 - (N2-W4) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508596&method=alle&produkttype=1262118015
LT 100 D - (H2-W1)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508590&method=alle&produkttype=1262118016
LT 100 E - (H2-W1)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508589&method=alle&produkttype=1262118017
LT 101 bru - (H2-W2)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1201295&method=alle&produkttype=1262118018
LT 102 veg - (H2-W1)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1201296&method=alle&produkttype=1262118019
LT 103 veg - (H2-W2)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1201304&method=alle&produkttype=1262118020
LT 104 veg-bru - (H2-W2)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1201306&method=alle&produkttype=1262118021
LT 104 veg-bru - (H4B-W2)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1201314&method=alle&produkttype=1262118022
Monoline - (N2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507962&method=alle&produkttype=1262118028
Oppland SVV1 - (H2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=974857&method=alle&produkttype=1262118032
Oppland SVV2 - (H2-W1)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=974855&method=alle&produkttype=1262118033
Passco L1 - (H1-W3) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=727881&method=alle&produkttype=1262118034
Passco L1 - (N2-W3) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=727883&method=alle&produkttype=1262118035
Passco L1 - (H1-W4) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=727887&method=alle&produkttype=1262118036
Passco L1 - (N2-W2) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=727880&method=alle&produkttype=1262118037
Peis 100 - (H2-W3) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508603&method=alle&produkttype=1262118038
RB100 - (H2-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508489&method=alle&produkttype=1262118050
RB100 - (H4B-W6)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508496&method=alle&produkttype=1262118051
RB80 - (N2-W3)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508499&method=alle&produkttype=1262118055
RB80 - (H1-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508501&method=alle&produkttype=1262118056
RSS 2m/cc - (N2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=737891&method=alle&produkttype=1262118057
RSS 4m/cc - (N2-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=737894&method=alle&produkttype=1262118058
RSS BSB 1m/cc - (H2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=737895&method=alle&produkttype=1262118059
RSS BSB 2m/cc - (N2-W3)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=737899&method=alle&produkttype=1262118060
RSS PP - (N2-W7)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=737900&method=alle&produkttype=1262118061
Safeline Parapet - (H2-W2)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508598&method=alle&produkttype=1262118062
Safeline Parapet 1,4 - (H2-W3)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508599&method=alle&produkttype=1262118063
Safeline veg (dobbeltsidig) - (N2-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=974638&method=alle&produkttype=1262118064
Safeline veg (ensidig) - (N2-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=974636&method=alle&produkttype=1262118065
Safetybaer H2 D90 - (H2-W1)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508558&method=alle&produkttype=1262118066
Safetybaer H2 E80 - (H2-W1)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508561&method=alle&produkttype=1262118067
Safetybaer H2 E90 - (H2-W1)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508559&method=alle&produkttype=1262118068
Secura 700/4000 lås 250 - (N1-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508134&method=alle&produkttype=1262118074
Secura 900/4000 lås 250 - (N2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508132&method=alle&produkttype=1262118076
Secura 900/4000 lås 330 - (H1-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1416586&method=alle&produkttype=1262118077
Sicuro-Arc - (H2-W2)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507945&method=alle&produkttype=1262118078
Sicuro-Classic - (N2-W6)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507957&method=alle&produkttype=1262118079
Sicuro-Classic - (N2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507949&method=alle&produkttype=1262118080
SP-11 - (H1-W5) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=602122&method=alle&produkttype=1262118081
SP-15 - (N2-W6)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=602192&method=alle&produkttype=1262118082
SP-15W - (N2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=602208&method=alle&produkttype=1262118083
SP-15W - (N2-W5) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=602217&method=alle&produkttype=1262118084
SP-17 - (H1-W6)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=602239&method=alle&produkttype=1262118085
StalPro Rail dn - (H2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1261073&method=alle&produkttype=1262118086
StalPro Rail d - (N2-W4) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1261089&method=alle&produkttype=1262118087
StalPro Rail hd - (H1-W3)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1261029&method=alle&produkttype=1262118088
StalPro Rail hd - (H2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1261040&method=alle&produkttype=1262118089
StalPro Rail sx - (N2-W3)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1261100&method=alle&produkttype=1262118090
StalPro Rail sx - (H1-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1261187&method=alle&produkttype=1262118091
StalPro Rail su - (N2-W2)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1261403&method=alle&produkttype=1262118092
StalPro Rail su - (H1-W3)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1261412&method=alle&produkttype=1262118093
Super-Rail - (H4B-W7) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507934&method=alle&produkttype=1262118094
Super-Rail Plus - (H4B-W7) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507936&method=alle&produkttype=1262118095
Svelvik Ellipsen - (N1-W1)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507585&method=alle&produkttype=1262118096
SVS-Betong - (H2-W1)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507582&method=alle&produkttype=1262118097
SVS-T - (N2-W7) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507588&method=alle&produkttype=1262118098
SVS-T - (N1-W6) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507589&method=alle&produkttype=1262118099
SVS-T - (N1-W4) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507592&method=alle&produkttype=1262118100
SVS-T/P - (N2-W6) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507587&method=alle&produkttype=1262118101
T18 - 4M - (N2-W7)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508577&method=alle&produkttype=1262118102
T18 - 4MS2 - (N2-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508573&method=alle&produkttype=1262118103
T22 - (N2-W6)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508581&method=alle&produkttype=1262118104
T40 - (N2-W3)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508583&method=alle&produkttype=1262118105
T40 - (H2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508586&method=alle&produkttype=1262118106
TRS BoxBeam - (N2-W5-1) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508040&method=alle&produkttype=1262118107
TRS BoxBeam - (N2-W4) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508037&method=alle&produkttype=1262118108
TRS BoxBeam - (N2-W5-2) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr. Tidligere link til utstyr: http ://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508042&method=alle&produkttype=1262118109
Vik 2mm - (N2-W4-4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507606&method=alle&produkttype=1262118117
Vik CC2 - (N2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=510160&method=alle&produkttype=1262118118
Vik CC4 - (N2-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=510156&method=alle&produkttype=1262118119
Vik P - (N2-W7)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=620921&method=alle&produkttype=1262118120
Vik SVV1 - (H2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=620770&method=alle&produkttype=1262118121
Vik SVV2 - (H2-W1)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=620812&method=alle&produkttype=1262118122
Vik Veg CC1 - (H2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=621756&method=alle&produkttype=1262118123
Vik Veg CC2 - (N2-W3)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=621801&method=alle&produkttype=1262118124
Vik W3 cc2 - (N2-W3)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=979608&method=alle&produkttype=1262118125
Vik W3 cc4 - (N2-W3)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=979629&method=alle&produkttype=1262118126
Vik-midtdeler - (N2-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508049&method=alle&produkttype=1262118127
Vik-P - (N1-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507600&method=alle&produkttype=1262118128
Z R1 - (N2-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508036&method=alle&produkttype=1262118129
Z R1 - (N2-W2)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=536073&method=alle&produkttype=1262118130
Z R1 4D - (N2-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=536791&method=alle&produkttype=1262118131
Z R2 - (N2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507993&method=alle&produkttype=1262118132
Z R2 - (N2-W3)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507991&method=alle&produkttype=1262118133
ZB4-1 - (H2-W3)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1260925&method=alle&produkttype=1262118134
ZB4-2 - (H2-W2)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=537638&method=alle&produkttype=1262118135
Ellips ZE1 2 - (N2-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508011&method=alle&produkttype=1262118136
Ellips ZE2 2 - (N2-W3)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508020&method=alle&produkttype=1262118137
Ellips ZE2 3 - (N2-W3)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508026&method=alle&produkttype=1262118138
Ellips ZE2 4 - (N2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508028&method=alle&produkttype=1262118139
Ellips ZE2 5 - (N2-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508031&method=alle&produkttype=1262118140
Ellips ZE2 6 - (N2-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508034&method=alle&produkttype=1262118141
ZK1 - (N2-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=626804&method=alle&produkttype=1262118142
ZK1 - (N2-W6)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=626819&method=alle&produkttype=1262118143
ZW1 - (N2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=588475&method=alle&produkttype=1262118150
ZW1 - (N2-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=626949&method=alle&produkttype=1262118151
ZW1 EM - (N2-W5)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=626379&method=alle&produkttype=1262118152
ZW1 EM - (N2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=626376&method=alle&produkttype=1262118153
ZW2 - (N2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=626333&method=alle&produkttype=1262118154
Ørsta-Bru - (H2-W2)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507982&method=alle&produkttype=1262118155
Ørsta-Veg CC3 - (N2-W4)

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507966&method=alle&produkttype=1262118156
StalPro Rail sl - (N2 W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2691278&method=produktnavn&produkttype=12621&query=stal20072
BDID - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2685572&method=alle&produkttype=1262120344
BDID - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2685569&method=alle&produkttype=1262120345
BLINDN2R0 - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2449783&method=alle&produkttype=1262120346
BMIDH1C2 - (H1-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2872257&method=alle&produkttype=1262120347
CARN2BL3 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2687456&method=alle&produkttype=1262120348
CESVV2 - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1822939&method=alle&produkttype=1262120349
DB 100S K220 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2316356&method=alle&produkttype=1262120350
DB 80 - T180S - (H2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2318247&method=alle&produkttype=1262120351
DB 80 - T180S - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2318245&method=alle&produkttype=1262120352
DB 80AS-E - K180S med 30 cm back - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2318324&method=alle&produkttype=1262120353
DB 80AS-E - K180S med 40 cm back - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2318348&method=alle&produkttype=1262120354
DB 80E - K150S - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2318564&method=alle&produkttype=1262120355
Duo-Rail KAV - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2064696&method=alle&produkttype=1262120356
Ellips Z E2 - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=508028&method=alle&produkttype=1262120357
Ellips Z E3 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2063319&method=alle&produkttype=1262120358
Ellips Z E3 - (H1-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2063330&method=alle&produkttype=1262120359
FlexSafe 1400 - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2213904&method=alle&produkttype=1262120360
FMK-B1 bru 1,2m - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507989&method=alle&produkttype=1262120361
FMK-B1 bru 1,4m - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2549081&method=alle&produkttype=1262120362
FMK-C1 - (H1-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2058367&method=alle&produkttype=1262120363
FMK-C1 - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2058366&method=alle&produkttype=1262120364
Monoline - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=507964&method=alle&produkttype=1262120368
NB100/300 - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2446473&method=alle&produkttype=1262120369
Nordic M N2 - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2549129&method=alle&produkttype=1262120370
Nordic R H2 High - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2553714&method=alle&produkttype=1262120371
Nordic R N2 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2553646&method=alle&produkttype=1262120372
Nordic W H2 High - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2553497&method=alle&produkttype=1262120373
Nordic W N2 - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2553577&method=alle&produkttype=1262120374
Nordic W N2 - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2553555&method=alle&produkttype=1262120375
Passco H2 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1712770&method=alle&produkttype=1262120376
Passco H4b - (H4B-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1712798&method=alle&produkttype=1262120377
RB100A - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2320000&method=alle&produkttype=1262120379
RB100SF - (H4B-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2446427&method=alle&produkttype=1262120380
RB100SFS - (H4B-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2446452&method=alle&produkttype=1262120381
RB80A - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1982191&method=alle&produkttype=1262120390
RB80AS - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2446407&method=alle&produkttype=1262120391
RB80H - (H2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1915911&method=alle&produkttype=1262120392
RB80L - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2446392&method=alle&produkttype=1262120393
RB84XEAL - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2320080&method=alle&produkttype=1262120395
RB85BF (dobbel rad) - (H2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2852104&method=alle&produkttype=1262120399
RSS Bru 1 - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2553908&method=alle&produkttype=1262120400
RSS Bru 2 - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2553909&method=alle&produkttype=1262120401
SafeLine-M - (N2-W4-6)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2749441&method=alle&produkttype=1262120402
SafeLine-M - (N2-W4-3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2749442&method=alle&produkttype=1262120403
SafeLine-M - (H1-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2749444&method=alle&produkttype=1262120404
SafeLine-R H2 - (H2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2780285&method=alle&produkttype=1262120405
SafeLine-R N2 - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2780278&method=alle&produkttype=1262120406
SafeLine-R N2 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2780274&method=alle&produkttype=1262120407
Smart Rail 1.33 Plus - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2749399&method=alle&produkttype=1262120412
SP-05 - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2749117&method=alle&produkttype=1262120413
SP-07 - (H1-W6)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2750098&method=alle&produkttype=1262120414
SPR4 - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1822832&method=alle&produkttype=1262120415
STP-11M - (H1-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2749338&method=alle&produkttype=1262120416
TLC18 - (N1-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1823082&method=alle&produkttype=1262120417
Vik 2mm - (N2-W4-2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1982116&method=alle&produkttype=1262120418
VIK H1 - (H1-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2010839&method=alle&produkttype=1262120419
VIK H1 midtrekkverk - (H1-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2010876&method=alle&produkttype=1262120420
VIK-EP - (H1-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2135775&method=alle&produkttype=1262120421
VIK-EP - (N2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2135784&method=alle&produkttype=1262120422
VIK-EP - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2690093&method=alle&produkttype=1262120423
VS-H2-D90 - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2319645&method=alle&produkttype=1262120424
VS-H2-E80 - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2319646&method=alle&produkttype=1262120425
VS-H2-E90 - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2319647&method=alle&produkttype=1262120426
Z B5-3 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2553786&method=alle&produkttype=1262120427
Z B5-4 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2553787&method=alle&produkttype=1262120428
Z B5-5 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2553806&method=alle&produkttype=1262120429
Z B5-6 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2553807&method=alle&produkttype=1262120430
ZB4-12+ - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2248229&method=alle&produkttype=1262120431
ZB4-13 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2248335&method=alle&produkttype=1262120432
ZB4-14+ - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2248284&method=alle&produkttype=1262120433
ZB4-15 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2248368&method=alle&produkttype=1262120434
ZB4-16 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2247994&method=alle&produkttype=1262120435
ZB4-17 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2248062&method=alle&produkttype=1262120436
ZB4-4 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1949560&method=alle&produkttype=1262120437
ZB4-4+ - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1951353&method=alle&produkttype=1262120438
ZB4-5 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2247987&method=alle&produkttype=1262120439
ZB4-6 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2248031&method=alle&produkttype=1262120440
ZB4-7 - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1712300&method=alle&produkttype=1262120441
DB 100AS-R - K280 - (H4B-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2318118&method=alle&produkttype=1262120442
DB 80AS-A - K120S - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2318292&method=alle&produkttype=1262120443
DB 80AS-R - K180 - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2318409&method=alle&produkttype=1262120444
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet
Merknad: Dersom mer enn 100 meter rekkverk skiftes ut, må objektet splittes og den nye delen får ny verdi for oppsettingsår. Dersom dette innebærer at mindre enn 100 meter av det gamle beholdes, endres oppsettingsår for hele rekkverket. For rekkverk som er kortere enn 100 meter endres oppsettingsår for hele rekkverket dersom mer enn halvparten er byttet ut.
7558
TilleggsinformasjonT 255OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper10415
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11030
FKB_IDT 150ORefererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri.10847
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier.
7984
Stat, Statens vegvesen


10250
Kommune


10314
Privat


10378
Fylkeskommune


10712
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17609
Stat, Nye Veier


18600
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet
8048
Statens vegvesen


10442
Kommune


10520
Privat


10598
Uavklart


17701
Nye Veier


18694
OPS


18823
Fylkeskommune


19919
Utgår_Type skinneFVT 50UAngir hvilken type skinne det er på rekkverket
Egenskapen utgår. Nye data skal IKKE registreres for denne egenskapen
2095
Utgår_Tre


2195
Utgår_Betong


2215
Utgår_Metall, stål


2242
Utgår_Metall, aluminium


2252
Utgår_Metall, stål, corten


12239


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Samme geometri som til FKB - Vegrekkverk (7521)
47143. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
363Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Rekkverk skal være registrert0 %0 %

393AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Objektet skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

367Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeObjektet måles inn med egengeometri0 %0 %

365Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

370Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårOppsettingsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

375Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
RekkverkstypeRekkverkstype skal være angitt på alle objekter0 %0 %

368Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi20 cm20 cm

373Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SkinneutrustningSkinneutrustning skal være angitt på alle objekter med skinne0 %0 %

366Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt dersom det ikke er den samme som vegeier0 %0 %

369Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt dersom den avviker fra lengde på stedfestinga0 %0 %

372Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Plassering på bruPlassering på bru skal være angitt dersom rekkverk er plassert på bru0 %0 %

374Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
StolpeavstandStolpeavstand skal være angitt dersom rekkverket har stolper0 %0 %

376Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

878Konseptuell konsistensAntall data som ikke er i henhold til regler i det konseptuelle skjemaet
StolpeavstandStolpeavstand skal være angitt dersom rekkverktstype er av type med stolper1885Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MC-skinneMC-skinne skal være angitt der det finnes.0 %0 %

1886Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
HåndlistHåndlist skal være angitt der det finnes for rekkverk som ikke er av type brurekkverk. Ikke krav om å registrere "Nei".0 %0 %

543Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetRekkverksende0Et rekkverk avsluttes med en rekkverksende eller koples til et annet rekkverk0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et rekkverksobjekt skal registreres for hvert rekkverk ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Rekkverkstype skal alltid registreres. Dersom det er endringer i rekkverkstype over kortere strekninger enn 50m trenger man ikke å registrere dette. Unntaket er brurekkverk som alltid skal registreres.

Bruksområdet for et rekkverk kan variere noe langs en strekning. Det er ikke nødvendig å dele opp rekkverket for å registrere alle ulike bruksområder. I slike tilfeller skal hovedbruksområdet registreres. På rekkverk med stolper kan stolpeavstand variere. Da skal rekkverk deles opp for å registrere dette.

Der rekkverk følger vegens kurvatur er start og slutt rekkverkets begynnelse/slutt.
Dette defineres ved start / støtpute, evt fra der rekkverk blir synlig/usynlig.
For rekkverk der vi har avvik mellom referanse og målt lengde , skal virkelig lengde angis i feltet Lengde.

Rekkverk for gående/syklende og sikringsgjerder beregnet på gående og syklende kan være ganske like, Rekkverkene er stive for å tåle en påkjørsel fra sykkel har sprosser eller paneler som skal hindre mindre barn å krype gjennom.


Eksempel på rekkverkstyper

Figuren viser ulike typer rekkverk
5_eksps_rekkverk_typer.png


Referanser
Håndbok N101 (231) Rekkverk


Skinneutrustning

Figuren viser forskjellige kombinasjoner av skinner.
Betongrekkverk regnes som tosidige.

5_eksps_rekkverk_skinneutrustning.pngEksempel på enkelt rekkverk

Bruksområde : Skråning
Håndlist : Nei
MC-skinne : Nei
Etableringsår : 1998
Rekkverkstype : Stålskinne m/trestolper
Skinneutrustning : Ensidig, enkel ( o-ll )
Stolpeavstand : 2

Eksempel på brurekkverk

Ytterste rekkverk:
Rekkverkstype : Brurekkverk, stål u/føringsskinne
Stolpeavstand : 2
Etableringsår : 2001
Plassering på bru : Ytterrekkverk
Bruksområde : Brukant/stup
Panel : Sprosse

Innerste rekkverk:
Rekkverkstype : Brurekkverk, stål m/føringsskinne
Skinneutrustning : Tosidig, enkel ( o-ll-o )
Stolpeavstand : 2
Etableringsår : 2001
Plassering på bru : Innerrekkverk
Bruksområde : Gang/sykkelveg
Type panel

Bildene viser de to paneltypene.
Gitter øverst og Sprosse nederst
Rekkverksbredde

Bildet viser hvordan rekkverksbredde målesRegistrering av rekkverk på/ved bru

I dette eksempelet må rekkverket deles ved brua slik:

Rekkverk før bru:
Bruksområde Skråning
Etableringsår : 2001
Rekkverkstype : Stålskinne m/trestolper
Skinneutrustning : Ensidig, enkel ( o-ll )
Stolpeavstand : 3

Rekkverk på brua: (hele stålkonstruksjonen er regnet som del av rekkverket)
Bruksområde : Brukant/stup
Håndlist : Ja
Etableringsår : 2001
Plassering på bru : Ytterrekkverk
Rekkverkstype : Brurekkverk, stål m/føringsskinne
Skinneutrustning : Ensidig, enkel ( o-ll )
Stolpeavstand : 1,33

Rekkverk etter brua:
Bruksområde Skråning
Etableringsår : 2001
Rekkverkstype : Stålskinne m/trestolper
Skinneutrustning : Ensidig, enkel ( o-ll )
Stolpeavstand : 3

Overgangen mellom brurekkverk og vanlig rekkverk

5_eksps_rekkverk_bru2.png
Rekkverk på/ved bru. Foto: Statens vegvesen


Rekkverk for gående/syklende

Rekkverk ved undergang for gående/syklende

Bruksområde : Gang/sykkelveg
Stolpeavstand : 1,33
Håndlist : Nei
Høyde : 1
Etableringsår : 2009
Panel : Sprosse
Rekkverkstype : Rekkverk for gående/syklende
Skinneutrustning : Ensidig, enkel ( o-ll )

5_eksps_rekkverk_gaaende_syklende.png