Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.854Vegoppmerking, tverrgående (ID=519)
Datakatalog versjon:2.23 - 892
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, sperreområder, piler, tekst, gangfelt og annen tverrgående oppmerking.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-12-02Første versjon
2016-03-14Objekttype endret navn fra "Vegoppmerking, tversgående" til "Vegoppmerking, tverrgående"
2016-06-22Verdi på egenskap "Type": "Tekst, taxi" endret navn til "Tekst, taxi (1050.3)"
2016-06-22Fjernet verdi på egenskap ET "type" : "Utgår_symbol, generelt" og "Utgår_teskt_generelt"
2016-06-22Fjernet egenskapene: "Utgår_farge", "Utgår_Materialtype", "Utgår_Utleggingsmetode", "Utgår_Tykkelse", "Utgår_Tekst-/symbolhøyde", "Tekst, type", "Utgår_Dimensjon_vikesymbol", "Utgår_Bredde enkeltlinje", "Utgår_utført dato", "Utgår_Utførense", "Utgår_Leverandør", "Utgår_reparert dato"
2016-11-02Ny egenskap "Antall markeringsfirkanter" til bruk på sykkelkryssing og fartshump
2016-11-02Ny assosiasjon til "Tilstand/skade, punkt" og "Tilstand/skade FU, punkt
2017-03-23Ny betinget egenskap "Nedfresing": Ja/Nei
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetType
Drift og vedlikeholdMengder og plassering
Generell offentlig forvaltningType2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

519_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

519_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

519_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Vegoppmerking, tverrgående
Definisjon:Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, sperreområder, piler, tekst, gangfelt og annen tverrgående oppmerking.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50AAngir hvilken type vegobjektet er av4167
Gangfelt (1024)


5147
Pil, kjøreretn, (1034.R)


5149
Pil, kjøreretn, (1034.RH)


5150
Pil, kjøreretn, (1034.RV)


5151
Pil, kjøreretn, (1034.RHV)


5152
Pil, kjøreretn, (1034.V)


5153
Pil, kjøreretn, (1034.H)


5154
Pil, kjøreretn, (1034.HV)


5155
Vikesymbol (1036)


5156
Sykkelsymbol (1038.2)


5157
Gangsymbol (1038.1)


5158
Symbol for forflytningshemmede (1042)


5159
Tekst, vegvisning (1050.4)


5161
Tekst, stopp (1050.1)


5162
Tekst, buss (1050.2)


5163
Tekst, taxi (1050.3)


5164
Rumlefelt

Felt som er utformet slik at det ved kjøring over i stor fart framkommer en rumlende lyd (017) Vegreferanse angis for start rumlefelt.5165
Vikelinje (1022)


5167
Stopplinje (1020)


5168
Pil, feltskifte, (1034.V)


5169
Pil, feltskifte, (1034.H)


5170
Parkeringsfelt (1028)


5261
Sykkelkryssing (1026.1)

Kryssingsfelt beregnet for sykkeltrafikk.5315
Parkeringssymbol (1040)


5316
Mangler

Angir at det mangler informasjon om type.10240
Fartshump (1027)


11740
Sykkelkryssing inntil gangfelt (1026.2)

Kryssingsfelt beregnet for sykkeltrafikk som ligger inntil gangfelt16777
Skinnekjøretøy (1044)


16778
Tekst, skole (1050.5)


16779
Tekst, sambruksfelt (1052)

F.eks "2+"16780
Fartsgrense (1054)


16781
Pil, minirundkjøring (1034)


16782
Dimensjonerende forhold for symbolhøyderFVT 50OAngir hva som ligger til grunn for størrelse for symbolene10414
Fartsgrense tom. 60


16786
Fartsgrense over 60


16787
Sykkelveg


16788
VedtaksnummerT 15OAngir vedtaksnummer7842
NedfresingFVT 30BAngir hvorvidt det er frest ned en plan forsenkning i asfalten for å legge vegmerkingen i. Hensikten med dette er bla at vegmerkingen blir mindre utsatt for brøyteskader.
Merknad: Skal angis der det er nedfrest, ikke krav om å registrer hvor det ikke er nedfrest
10930
Ja


18274
Nei


18275
BreddeD 4 (m)PAngir bredde av vegobjektet. Bredde måles på tvers av symbol/tekst sin lengderetning. Tverrsgående oppmerking som f.eks "gangfelt har lengderetning på tvers av vegen.
Merknad: Nøyaktighetskrav: Desimeter
4173
LengdeD 5 (m)PAngir lengde av vegobjektet, måles i oppmerkingens lengderetning.4169
ArealD 6 (m2)OAngir arealet av vegobjektet4170
Tekst, vegvisningT 50BAngir vegnummer eller stedsnavn som er tekster i vegbanen
Merknad: Påkrevd dersom Type = Tekst, vegvisning
4174
Antall viketrekanterH 2 (stk)BAngir hvor mange viketrekanter det er.
Merknad: Påkrevd dersom Type = "Vikelinje"
4181
Antall romlelinjerH 2 (stk)BAngir hvor mange linjer som inngår i romlefelt
Merknad: Påkrevd dersom type = "Rumlefelt"
4185
Antall gangfeltstaverH 2 (stk)BAngir hvor mange staver (striper) det er i et gangfelt
Merknad: Påkrevd dersom type = "Gangfelt"
4518
Antall markeringsfirkanterH 2 (stk)OAngir hvor mange markeringsfirkanter det er i tilknytning til tverrgående oppmerking. Aktuelt for sykkelkryssing (1026) og fartshump (1027)10841
TilleggsinformasjonT 300OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper11424
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11146
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier.
11983
Stat, Statens vegvesen


20599
Stat, Nye Veier


20600
Fylkeskommune


20601
Kommune


20602
Privat


20603
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).20604
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet
12012
Statens vegvesen


20791
Nye Veier


20792
Fylkeskommune


20793
OPS


20794
Kommune


20795
Privat


20796
Uavklart


20797


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPBGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Skal benyttes for symbol/symbolgruppe. Måles i senter av symbol/symbolgruppe
5020
Geometri, linjeGLKBGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Skal benyttes for tverrgående vegoppmerking som har utstrekning, f.eks for vikelinje, stopplinje, etc.
93953. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1981Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Vegoppmerking, tverrgående skal være registrert0 %0 %

1982AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1983Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1984Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1985Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1990Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1991Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi50 cm50 cm

1989Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall gangfeltstaverAntall gangfeltstaver skal være angitt dersom Type = "Gangfelt"0 %0 %

1987Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall viketrekanterAntall viketrekanter skal være angitt dersom Type = "Vikelinje"0 %0 %

1988Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall romlelinjerAntall romlelinjer skal være angitt dersom Type = "Rumlefelt"0 %0 %

2587Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NedfresingNedfresing skal være angitt der det er nedfrest, ikke krav om å registrer hvor det ikke er nedfrest0 %0 %

1986Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Tekst, vegvisningTekst, vegvisning skal være angitt dersom Type = "Tekst, vegvisning "0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Vegoppmerking, tverrgående-objekt skal registreres for hver Vegoppmerking, tverrgående ute langs vegen i henhold til kravmatrisa

Merkingen der det er flere felt er relatert til venstre side av feltet.

Der det er brukt flere tekster eller symboler på et sted registreres det et objekt pr tekst/symbol.


Stopplinje


Type : Stopplinje (1020)
Bredde : 0,5
Lengde : 21Vikelinje


Type : Vikelinje (1022)
Antall viketrekanter : 7
Bredde : 0,6
Lengde : 7,5Gangfelt


Type : Gangfelt (1024)
Antall gangfeltstaver : 13
Bredde (B): 3
Lengde (L): 13
Sideposisjon: HT
Geometri Linje (Rød)Sykkelkryssing


Type : Sykkelkryssing inntil gangfelt (1026.2)
Bredde : 0,5
Lengde : 17
Antall markeringsfirkanter : 18
Nedfresing : Ja

Der det ikke er gangfelt inntil sykkelfeltet, registreres det som :
Type : Sykkelkryssing (1026.1)Opphøyd gangfelt


Her registreres et gangfelt og to oppmerkinger for fartshump.

Type : Fartshump (1027)
Bredde : 1,1
Lengde : 6
Antall markeringsfirkanter : 11

Type : Gangfelt (1024)
Antall gangfeltstaver : 6
Bredde (B): 3,0
Lengde (L): 6,0

Type : Fartshump (1027)
Bredde : 1,1
Lengde : 6
Antall markeringsfirkanter : 11Biloppstillingsfelt på fergekai


Type : Tekst, vegvisning (1050.4)
Bredde (B): 0,8
Lengde (L): 1,7
Tekst, vegvisning : 1

Tilsvarende registreres en tekst forhvert av de andre oppstillingsfelteneSymbolerType : Symbol for forflytningshemmede (1042)
Bredde : 1,1
Lengde : 0,8

Skinnegående kjøretøyer:
Type : Skinnekjøretøy (1044)
Bredde : 1
Lengde : 1,5

Sykkelsymbol:
Type : Sykkelsymbol (1038.2)
Bredde : 0,9
Lengde : 1,1

Gangsymbol:
Type : Gangsymbol (1038.1)
Bredde : 1,2
Lengde : 0,8

Vikesymbol:
Type : Vikesymbol (1036)
Bredde : 1
Lengde : 3Tekst


Øverste rad fra venstre:
Type : Tekst, buss (1050.2)

Type : Tekst, vegvisning (1050.4)
Tekst, vegvisning : OMBO

Type : Tekst, vegvisning (1050.4)
Tekst, vegvisning : E39


Nederste rad fra venstre

Type : Tekst, buss (1050.2)

Type : Tekst, taxi (1050.3)

Type : Tekst, vegvisning (1050.4)
Tekst, vegvisning : SOS


Pilsymboler


1. Type : Pil, kjøreretn, (1034.RV)
2. Type : Pil, kjøreretn, (1034.H)
3. Type : Pil, kjøreretn, (1034.V)
4. Type : Pil, kjøreretn, (1034.R)
5. Type : Pil, kjøreretn, (1034.RH)
6. Type : Pil, kjøreretn, (1034.HV)
7. Type : Pil, feltskifte, (1034.V)
8. Type : Pil, feltskifte, (1034.H)
9. Type : Pil, kjøreretn, (1034.RHV)
10.Type : Pil, minirundkjøring (1034)

Geometrisk stedsfesting er markert med rød prikk.Parkeringfelt


Siden oppmerkingen til en parkeringsplass kan bestå av flere linjer, er det greit å summere lengdene på oppmerkingen for en eller flere parkeringsplasser i et område. Registrer det som et punkt.
Type : Parkeringsfelt (1028)
Bredde : 0,1
Lengde : 10Rumlefelt


Type : Rumlefelt
Antall romlelinjer : 10
Bredde : 0,2
Lengde : 7,0