Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.430Nedsenka kantstein (ID=10)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Nedsenka kantstein er en del av kantsteinen som er senket. F.eks i forbindelse med avkjørsler og gangfelt.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2016-06-27Første versjon
2017-09-15Styringsparameter "Må ha mor" endret fra "Ja" til "Nei"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.


Det er ikke definert noen bruksområder for Nedsenka kantstein.2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema med betingelser

10_uml_betingelser.png
UML-skjema med betingelser


UML-skjema med tillatte verdier

10_uml_tillatte_verdier.png
UML-skjema med tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

10_uml_assosiasjoner.png
UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Nedsenka kantstein
Definisjon:Nedsenka kantstein er en del av kantsteinen som er senket. F.eks i forbindelse med avkjørsler og gangfelt.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
LengdeD 6 (m)BAngir lengde av vegobjektet. Lengde gjelder kantsteinsstrekning som ikke har full høyde.
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (linje/kurve). Skal angis manuelt om avvik fra egengeometrilengde
1302
DybdeD 4 (m)OAngir dybde målt fra topp kantstein til full nedbygd kantstein.1656
EtableringsårH 4OAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10331
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11548
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11033
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12268


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter nedsenka kantstein
4718
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.89153. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
2137Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle {Nedsenka kantstein} skal være registrert0 %0 %

2138AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

2139Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2140Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2141Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Nedsenka kantstein-objekt skal registreres for hver Nedsenka kantstein ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Nedsenka kantstein bør registreres med egengeometri.


Eksempel på registrering i Vegkart

10_eksps_nedsenka_kantstein_vegkart.png
Eksempel på registrering av nedsenka vegkant fra Vegkart.no
Referanser
Flere detaljer