Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.208Fartsdemper (ID=103)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Fysisk tiltak for å holde fartsnivået lavt.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2015-12-10Første versjon
2016-03-11Ny assosiasjon til Kommentar
2016-06-27Lagt til nye eksempler
2016-10-27Rettet på definisjon av egenskap "Bredde"
2016-10-27Egenskap "Ferdig dato" utgår
2017-12-11Presisering på ekempel og innsamlingsregel
2017-12-15Ny assosiasjon til "Vegoppmerking, tverrgående"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetAntall, bruksområde, type
Drift og vedlikeholdAntall, type, areal, høyde, lengde
Navigasjon og ruteplanlegging Type, antall
Universell utformingAntall, adkomst, bredde2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema med betingelser

103_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


UML-skjema med tilatte verdier

103_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

103_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Fartsdemper
Definisjon:Fysisk tiltak for å holde fartsnivået lavt.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50PAngir hvilken type vegobjektet er av.1156
Fartshump


3594
Busshump


3595
Fartsputer


5543
Innsnevring


7917
Trafikkøy


7918
Sideforskyvning


7919
Rumlefelt


7920
Fortausutvidelse i kryss


7921
Fartsdump

Forsenkning i vegbanen11652
Innsnevring og sideforskyvning

Både og11778
ProfilFVT 40PAngir hvilket humpprofil som er benyttet. Jfr kategorisering i Håndbok V128 (072). Fartsdempende tiltak.8799
Profil 1, sirkel-30


11641
Profil 2, sirkel-40


11642
Profil 3, sirkel-50


11643
Profil 4, modifisert sirkel-30


11644
Profil 5, modifisert sirkel-40


11645
Profil 6, modifisert sirkel-50


11646
Profil 7, trapes-30


11647
Profil 8, trapes-40


11648
Profil 9, trapes-50


11649
Pute-30


11741
Pute-40


11742
Kuleflate


11779
Sopp


11780
H-hump


11781
S-Hump


11782
Dobbel hump


11783
Pute-50

Jfr Vedlegg 3 i Håndbok V12821019
Materiale/belegningFVT 35PAngir hvilket materiale vegobjektet er laget av/ hvilken belegning som er brukt. Mest aktuelt for humper og puter. Kan også være romlefelt f.eks av "stein, brostein".8798
Stein, brostein


11634
Asfalt


11635
Betongstein


11636
Betong, prefabrikkert


11637
LengdeD 5 (m)OAngir lengde av vegobjektet. Måles på tvers av vegen.1331
HøydeD 4 (m)OAngir vegobjektets egenhøyde.1589
BreddeD 5 (m)OAngir bredde av vegobjektet. Måles på tvers av fartsdemperens lengderetning, det vil vanligvis si i vegens lengderetning.1691
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10288
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11577
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11083
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12323


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Måles i senter av fartsdemper.
48013. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
2162Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle {Fartsdemper} skal være registrert0 %0 %

2163AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

2165Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2166Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi50 cm50 cm

2169Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2168Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ProfilProfil skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2167Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Materiale belegningMateriale/belegning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2164Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2343FormatkonsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetGangfelt0Gangfelt som ligger på en fartsdemper skal være mor til Fartsdemperen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Fartsdemper-objekt skal registreres for hver Fartsdemper ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Registreres fra/til der det fysiske objekter starter/slutter. Dersom det er et gangfelt, så er dette objektet mor til fartsdemperen.Fartsdemper kan også stå alene.

Fartsdemperen er normalt bygget eller merket slik at den skal være svært synlig, der det brukes malt oppmerking, registreres det som Vegoppmerking, tverrgående

Profilutforming varierer med fartsgrense på vegen.


Fartsdemper Typer

103_eksps_fartsdemper_typer.png


Bildet viser de ulike typene av fartshumper

Referanser
Håndbok v128 Fartsdempende tiltak


Fartdemper profil

Målene på profilene for sirkel, modifisert sirkel, trapes og pute varierer med fartsgrensen på stedet
103_eksps_fartsdemper_profil.pngFartdemper type trapes med gangfelt


Her blir Gangfeltet mor til fartsdemperen. Det registreres også en Vegoppmerking, tverrgående på hver side av gangfeltet.

Type : Fartshump
Etableringsår : 2014
Materiale/belegning : Asfalt
Profil : Profil 8, trapes-40