Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.210Fartsgrense (ID=105)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-06-261.90-605Første versjon
2013-03-07Oppdatert innsamlingsregler
2016-11-02Endret innsamlingsregel
2018-05-30Justering pga endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Transportplanlegging - overordnet og detaljertFullstendighet
Aktualitet
EFFEKT-beregninger
Nytte-kostnadsanalyser
Beregning av forurensning. Støy, luftkvalitet, biologisk mangfoldFullstendighet
Aktualitet
Antatt hastighet på kjøretøyene er en viktig parameter i beregning av forurensning
Generell offentlig saksbehandlingFullstendighet
Aktualitet
Vedtaks- og journalinformasjon
Brukes i mange sammenhenger, i ulike analyser og temakart.
Vedtaksinformasjon er viktig i forbindelse med for eksempel klager på fartsbøter.
Ulykkesanalyse
Navigasjon og ruteplanleggingFullstendighet
Aktualitet
Grunnlag for beregning av reisetid.
Automatisk fartstilpasning (ISA - Intelligent speed adaption)Fullstendighet
Aktualitet
Samsvar mellom skilt og strekningsdata
Informasjon om gjeldende fartsgrenser i kjøretøyene, eventuelt også med begrensning i muligheter for å kjøre over tillatt hastighet.
Viktig at fartsgrenser er riktig, og at de samsvarer med skilt.
Trafikksikkerhetsvurderinger og -utredningerFullstendighet
Aktualitet
Risikovurderinger og -analyser
Distribusjon til nettportaler og eksterne brukereFullstendighet
Aktualitet
Elveg
INSPIRE2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

Figur 1: UML-skjema Fartsgrense
105_uml_betingelser.png


Tillatte verdier

Figur 2: UML-skema tillatte verdier
105_uml_tillatte_verdier.png


UML-skjema med assosiasjoner

Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner
105_uml_assosiasjoner.png2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Fartsgrense
Definisjon:Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
FartsgrenseFVH 3 (km/h)AFartsgrense.
Merknad: Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.
2021
30


2726
40


2728
50


2730
60


2732
70


2735
80


2738
90


2741
100


5087
110


9721
20


11576
120


19642
5

Til bruk i forbindelse med gatetun, gågater, etc19885
VedtaksnummerT 30BAngir vedtaksnummer.
Merknad: Påkrevd der ny fartsgrense avviker fra standardgrensene 50 i tettbygd strøk og 80 i spredtbygd.
1891
Gyldig fra datoDATO 8PDato for når fartsgrense ble satt i drift. Den dato skiltene ble "avduket".
Merknad: Gjelder fra og med denne dato.
5127
ArkivnummerT 250BGir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem.
Merknad: Påkrevd om vedtaksnummer er gitt.
9155


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, hjelpelinjeGLKOLinje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB.118453. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
3AktualitetTidsperiode, forsinkelseSkiltplate9399Antall dager fra skilt avdukes eller ny veg er åpnet til data er oppdatert10 dager10 dager

10Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
5054Fartsgrense skal finnes på alle bilveger. 0 %0 %

12Fullstendighet, overskytende dataAndel overskytende data
FartsgrenseFartsgrense skal ikke være overlappende0 %0 %

13Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FartsgrenseEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

49Konseptuell konsistensAvvik i forhold til konseptuelt skjemaSkiltplateFartsgrenseSamsvar mellom egenskapen fartsgrense og verdi på skilt som ligger innenfor 1s fra strekningen0 %0 %

50Konseptuell konsistensAvvik i forhold til konseptuelt skjemaSkiltplateFartsgrenseMaks 1s avstand fra start og slutt strekning til skilt med samme verdi, beregnet ut i fra laveste fartsgrense.0 %0 %

51Konseptuell konsistensAvvik i forhold til konseptuelt skjemaSkiltplateFartsgrenseI kryss der veger med ulike fartsgrenser møtes kan avstanden fra krysset til skilt som viser korrekt fartsgrense være opp til 100m0 %0 %

52Konseptuell konsistensAvvik i forhold til konseptuelt skjema
FartsgrenseRamper uten vedtak skal ha samme fartsgrense som vegen de tilhører.0 %0 %

270Konseptuell konsistensAvvik i forhold til konseptuelt skjema
FartsgrenseRundkjøringer skal ha samme fartsgrense som vegen de tilhører. Ved gjennomgående veg med ulik fart ut og inn skal laveste fartsgrense brukes0 %0 %

15Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Gyldig fra datoEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

14Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedtaksnummerPåkrevd for alle vedtak om særskilt fartsgrense0 %0 %

48Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArkivnummerEgenskapen skal være gitt dersom vedtaksnummer er angitt0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et fartsgrenseobjekt med en gitt fartsgrense skal registreres for hver vegstrekning i henhold til kravmatrisa.

Det legges ikke inn fartsgrense på ferjestrekninger og GS-veger. På plasser og lommer legges det kun inn om det er skiltet fartsgrense.

Fartsgrenser uten vedtak (50 og 80) legges inn med verdi 50 i tettbygde strøk og verdi 80 i spredtbygde områder.

Dersom fartsgrensen kun gjelder noen kjørefelt brukes kjørefeltkoder for å angi dette.

I rundkjøringer er fartsgrensen på den gjennomgående vegen gjeldende. Dersom det er to gjennomgående veger med ulik fartsgrense, er den laveste fartsgrensen gjeldende.


Vise fartsgrenser105_eksps_fartsgrense.png
Figur 2: Visning av fartsgrenser fra NVDB123