Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.892Værutsatt veg (ID=107)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2017-12-15
Definisjon:Vegstrekning som er spesielt utsatt for uvær, og av den grunn kan ha begrenset åpningstid. Strekning defineres fra stengningspunkt til stengningspunkt (gjerne fastmonterte vegbommer). Kortere lokale strekninger med konkrete problemstillinger regsitreres som Naturfare (VT 957).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2015-12-08Ny versjon
2016-11-02Egenskap "Høyfjellsstrekning": Viktighet satt til "Absolutt påkrevd". Ny tillatt verdi: "uavklart".
2017-12-15Egenskap "Hovedproblem": Ny verdi "Sandflukt"
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Transportplanlegging/Navigasjon og ruteplanleggingStedfesting og driftsstatus2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema med betingelser

107_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


UML-skjema med tilatte verdier

107_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

107_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Værutsatt veg
Definisjon:Vegstrekning som er spesielt utsatt for uvær, og av den grunn kan ha begrenset åpningstid. Strekning defineres fra stengningspunkt til stengningspunkt (gjerne fastmonterte vegbommer). Kortere lokale strekninger med konkrete problemstillinger regsitreres som Naturfare (VT 957).
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
FjellovergangFVT 20PAngir om værutsatt veg regnes som en offisiell fjellovergang. Fjelloverganger er lengre strekninger utenfor bebyggelse som er særlig utsatt for stengning og problemer på vinterstid pga snø og dårlig vær. Hoveddelen av en fjelloverang ligger over tregrensa. Værutsatte veger som ikke regnes som offisielle fjelloverganger er gjerne korte, har lite trafikk og mangler utrustning som bommer etc.12228
Ja

Regnes som offisiell fjellovergang21341
Nei

Regnes ikke som offisiell fjellovergang21342
NavnT 40PAngir navn på værutsatt veg/fjellovergang.1082
Sted, fraT 75BOffisielt stedsnavn der strekning starter. Her benyttes stedsnavn på tettsted/område. Det skal benyttes stedsnavn fra TMC-Location Table.
Merknad: Skal angis for fjelloverganger
12220
Sted, tilT 75BOffisielt stedsnavn der strekning slutter. Her benyttes stedsnavn på tettsted/område. Det skal benyttes stedsnavn fra TMC-Location Table.
Merknad: Skal angis for fjelloverganger
12221
Sted lokalt, fraT 75BLokalt stedsnavn der strekning starter. Her benyttes stedsnavn der bom er plassert. Det skal benyttes stedsnavn fra TMC-Location Table.
Merknad: Skal angis for fjelloverganger
12222
Sted lokalt, tilT 75BLokalt stedsnavn der strekning slutter. Her benyttes stedsnavn der bom er plassert. Det skal benyttes stedsnavn fra TMC-Location Table.
Merknad: Skal angis for fjelloverganger
12223
Ansvarlig VTSFVT 20PAngir ansvarlig vegtrafikksentral for strekningen.
Merknad: Skal angis for fjelloverganger
12229
VTS Øst

Vegtrafikksentral Øst21343
VTS Sør

Vegtrafikksentral Sør21344
VTS Vest

Vegtrafikksentral Vest21345
VTS Midt

Vegtrafikksentral Midt21346
VTS Nord

Vegtrafikksentral Nord21347
Stedlig beredskapFVT 3PAngir om det er stedlig beredskap knyttet til vegstrekningen, dvs at brøytemannskap bor på brøytestasjon knyttet til strekningen.3107
Ja


4614
Nei


4615
Ekstra vintervedlikeholdFVT 10AAngir om denne vegstrekningen krever ekstra vintervedlikehold utover standard vinterdrift. Informasjon benyttes i forbindelse med beregning av vedlikeholdsmidler i MOTIV.8835
Ja


11776
Nei


11777
Uavklart

Angis dersom det ikke er vurdert/tatt stilling til om det er høyfjellsstrekning eller ikke.17891
SnødybdeH 4 (cm)OAngir snødybde ved åpning av vegstrekningen. Gjelder høyfjellsstrekninger.2103
Antall stengte døgnH 3PAngir hvor mange døgn pr år vegstrekningen normalt er stengt.1917
Vinterstengt, fra datoKD 4BAngir dato (mmdd) for når vinterstengning starter et normalår.
Merknad: Skal angis for strekninger som normalt har permanent vinterstengning.
2074
Vinterstengt, til datoKD 4BAngir dato (mmdd) for når vinterstengning opphører i et normalår.
Merknad: Skal angis for strekninger som normalt har permanent vinterstengning.
2223
Nattestengt, fra datoKD 4BAngir dato (mmdd) for når nattestengning starter i et normalår.
Merknad: Skal angis for strekninger som normalt har permanent tidsrom med nattestengning
2073
Nattestengt, til datoKD 4BAngir dato (mmdd) for når nattestengning avsluttes i et normalår.
Merknad: Skal angis for strekninger som normalt har permanent tidsrom med nattestengning
2222
Avgrensa vinterdrift, fra datoKD 4BAngir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift starter et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges.
Merknad: Skal angis for strekninger som normalt har periode med avgrensa vinterdrift.
8836
Avgrensa vinterdrift, til datoKD 4BAngir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift avsluttes et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges. Det kan innenfor denne perioden være gitt en periode hvor vegen er helt vinterstengt (se egne ET).
Merknad: Skal angis for strekninger som normalt har periode med avgrensa vinterdrift.
8837
TilleggsinformasjonT 400OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks mer detaljer om problemene.10765


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
2120Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle {Værutsatt veg} skal være registrert0 %0 %

2121AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

2309Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Ekstra vintervedlikeholdEkstra vintervedlikehold skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2305Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall stengte døgnAntall stengte døgn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2302Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2308Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Stedlig beredskapStedlig beredskap skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2310Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Avgrensa vinterdrift, fra datoAvgrensa vinterdrift, fra dato skal være angitt for høyfjellsstrekninger som normalt har periode med avgrensa vinterdrift.0 %0 %

2311Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Avgrensa vinterdrift, til datoAvgrensa vinterdrift, til dato skal være angitt for høyfjellsstrekninger som normalt har periode med avgrensa vinterdrift.0 %0 %

2123Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
9958*Ukjent egenskapstype 9958* Skal primært angis for vegstrekninger som ikke er definert som høyfjellsstrekninger.0 %0 %

2122Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
9957*Ukjent egenskapstype 9957* skal være angitt for alle strekninger som ikke er definert som høyfjellsstrekning. For høyfjellsstrekning er det implesitt gitt at hovedproblem er snøfokk.0 %0 %

2125Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
9960*Ukjent egenskapstype 9960* Skal primært angis for vegstrekninger som ikke er definert som høyfjellsstrekninger0 %0 %

2303Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Nattestengt, fra datoNattestengt, fra dato skal være angitt for høyfjellsstrekninger som normalt har permanent tidsrom med nattestengning0 %0 %

2306Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Nattestengt, til datoNattestengt, til dato skal være angitt for høyfjellsstrekninger som normalt har permanent tidsrom med nattestengning0 %0 %

2124Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
9959*Ukjent egenskapstype 9959* Skal primært angis for vegstrekninger som ikke er definert som høyfjellsstrekninger0 %0 %

2304Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vinterstengt, fra datoVinterstengt, fra dato skal være angitt for høyfjellsstrekninger som normalt har permanent vinterstengning.0 %0 %

2307Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vinterstengt, til datoVinterstengt, til dato skal være angitt for høyfjellsstrekninger som normalt har permanent vinterstengning.0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Værutsatt veg-objekt skal registreres for hver Værutsatt veg ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Ved registrering av Værutsatt veg bør det vurderes hvor langt objektet skal være. En høyfjellsstrekning som blir stengt fra bom til bom, registreres som ett objekt.

På høyfjellsstrekningene er det mange forskjellige strategier for drift ut fra trafikkmengde og type trafikk. Kombinasjoner av vinterstengning og perioder med avgrensa vinterdrift eller nattestengning er vanlig. Informasjon ut over datoer, kan legges på Tilleggsinformasjon .Værutsatt veg tidvis nattestengt

107_eksps_vaerutsattveg_skred.png


Vegen gjennom Hunnedalen er utsatt for snøfokk på vinteren og kan bli nattestengt i perioder.

Antall stengte døgn : 3
*Ukjent egenskapstype 9958* : *Ukjent tillatt verdi 16172*
*Ukjent egenskapstype 9957* : *Ukjent tillatt verdi 16166*
Ekstra vintervedlikehold : Ja
Nattestengt, fra dato : 1101 (1. nov)
Nattestengt, til dato : 0331 (31. mars)
Navn : Hunnedalen
Stedlig beredskap : Nei
Tilleggsinformasjon : Også utsatt for snøskred, kan stenges om natten i perioder
*Ukjent egenskapstype 9959* :Værutsatt veg høyfjellsstrekning

E134 over Haukeli er utsatt for snøfokk og vind og blir tidvis stengt eller kolonnekjørt. Den er ikke vinterstengt eller nattestengt

Antall stengte døgn : 8
*Ukjent egenskapstype 9958* : *Ukjent tillatt verdi 16172*
*Ukjent egenskapstype 9957* : *Ukjent tillatt verdi 16166*
Ekstra vintervedlikehold : Ja
Navn : Haukelifjell
Stedlig beredskap : Ja
*Ukjent egenskapstype 9959* :
Tilleggsinformasjon :
Veg utsatt for bølger

107_eksps_vaerutsattveg_boelger.png


E10 i Lofoten har flere bruer som er utsatt for vind og bølger. Brua over Rorsundet er utsatt for bølger

Antall stengte døgn : 1
*Ukjent egenskapstype 9958* : *Ukjent tillatt verdi 16173*
*Ukjent egenskapstype 9957* : *Ukjent tillatt verdi 16168*
Ekstra vintervedlikehold : Nei
Navn : Rorsundet
Stedlig beredskap : Nei
*Ukjent egenskapstype 9959* : ?
Tilleggsinformasjon : Vind?Høyfjellsveg som er vinterstengt

107_eksps_vaerutsattveg_hoeyfjell_natt_vinter.png


Fv55 over Sognefjellet blir nattestengt en periode før den vinterstenges

*Ukjent egenskapstype 9957* : *Ukjent tillatt verdi 16166*
Ekstra vintervedlikehold : Ja
Nattestengt, fra dato : 2510
Nattestengt, til dato : 1110
Navn : Sognefjellet
Stedlig beredskap : Nei
Vinterstengt, fra dato : 1110
Vinterstengt, til dato : 0501Veg med avgrensa vinterdrift

107_eksps_vaerutsattveg_hoeyfjell_avgrvinterdrift.png


Fylkesveg 661 over Lyseheia holdes åpen til snøkantene er blitt 1 meter høye

Avgrensa vinterdrift, fra dato : 1101
Avgrensa vinterdrift, til dato : 0501
*Ukjent egenskapstype 9957* : *Ukjent tillatt verdi 16166*
Ekstra vintervedlikehold : Ja
Navn : Lyseheia/Lyngsvatnet
Stedlig beredskap : Nei
*Ukjent egenskapstype 9959* : Snødybde xxx
Tilleggsinformasjon :
Vinterstengt, fra dato :
Vinterstengt, til dato :