Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.474Port/Dør (ID=13)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Åpning til/fra et rom/område. Kan åpnes og lukkes med dør eller port.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-17Første versjon
2014-04-09Endring i eksempler
2016-03-07Egenskaper Type: utgår_hageport, Utgår_grind og Utgår_Åpning fjernet
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-03-17Nye egenskaper: "Produsentnavn" og "Produktnavn"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetStedfesting, type, adkomstMaterialbruk i nødutganger i tunnel
Drift og vedlikeholdAntall, type, beliggenhet, eier2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

13_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

13_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

13_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Port/Dør
Definisjon:Åpning til/fra et rom/område. Kan åpnes og lukkes med dør eller port.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BruksområdeFVT 50PAngir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.1251
Tunnel, tilgang sideløp


4855
Tunnel, tilgang bergrom


4857
Tilgang bygning


4858
TypeFVT 50PAngir hvilken type vegobjektet er av.1095
Dør


2452
Leddport


2453
Skyvedør


16136
UtformingFVT 50OAngir hvilken utforming port/dør har.1706
Enkel


2455
Todelt


2456
MaterialeFVT 50PAngir materiale.3701
Aluminium


4696
Stål


4697
Tre


4698
Plast


16135
BreddeD 5 (m)PAngir bredde av vegobjektet.1680
HøydeD 5 (m)PAngir egenhøyde av vegobjektet.1577
Normal stillingFVT 50OAngir hva som er normal stilling for dør.3730
Lukka, låst


4699
Lukka, ulåst


4700
Åpen


4701
BranndørFVT 3BAngir om døren er godkjent branndør.
Merknad: Påkrevd dersom Ja
3509
Ja


4694
Nei


4695
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10338
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.10475
SCADA-merkingT 50BDriftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA.
Merknad: Skal angis om den eksisterer på stedet
11708
ProdusentT 100OAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.1512
ProduktnavnT 200OAngir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.1434
Produktnavn, låsesylinderT 200
Angir produktnavn for låsesylinder. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.3813
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11549
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11656
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11034
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12269
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
9782
Stat, Statens vegvesen


15922
Fylkeskommune


15923
Kommune


15924
Privat


15925
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17625
Stat, Nye Veier


18643
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
3820
Statens vegvesen


10676
Kommune


10677
Privat


10678
Uavklart


17683
Nye Veier


18707
OPS


18836
Fylkeskommune


19898


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Måles som senter port/dør. Høydereferanse ikke påkrevd.
47213. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1001Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Port/Dør skal være registrert0 %0 %

1011AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1002Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1003Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1911Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1004Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
HøydeHøyde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1005Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1009Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1010Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1119Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialeMateriale skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1118Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BranndørBranndør skal være angitt dersom Ja0 %0 %

1007Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når Vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1120Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når Eier avviker fra vegeier0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et port/dør-objekt skal registreres for hver port/dør ute på vegen i henhold til kravmatrisa.

Bruksområde: Dører til tekniske rom og andre rom i tunnel registreres som bruksområde: Tunnel, tilgang fjellrom. Dør som fører til et annet tunnelløp eller via sideløp ut i det fri registreres som: Tunnel, tilgang sideløp. En dør i tunnel som leder opp til en bygning i dagen registreres med: Tilgang bygning. På en frittstående bygning i en tunnel registreres det: Tilgang bygning.En dør på bygning som ikke står i forbindelse med en tunnel registreres med bruksområde:Tilgang bygning. Det er en vurderingssak om det skal registreres Port/dør på bygninger, f.eks. trenger man ikke å registrere dør til en kiosk eller et toalettanlegg.

MERK: Større porter som dekker hele tunnelprofilen registreres som Tunnelport. Dører inne i bygninger skal registeres på objekttypen Bygning, ikke som Port/DørDør fra tunnel til bygning

Dør opp til teknisk bygg over tunnel.
Branndør : Ja
Bredde : 0.8
Bruksområde : Tilgang bygning
Etableringsår : 1998
Høyde : 2.1
Materiale : Stål
Type : Dør
Dør til bygning

3 dører til et teknisk bygg hvorav en er 2-delt, registreres som 3 objekter

Branndør : Nei 7 Nei 7 Ja
Bruksområde : Tilgang bygning
Bredde : 0.80 m/0.8 m/1.6 m
Etableringsår : 1996/2006/2014
Høyde : 2.1 m/2.1 m/2.7 m
Materiale : Stål
Type : Dør


Dør/port til fjellrom

Dør som fører inn til et fjellrom
Bredde : 2.5
Bruksområde : Tunnel, tilgang bergrom
Etableringsår : 2006
Høyde : 4.0
Materiale : Plast
Type : Dør

Port/dør til sideløp

Port som fører inn til et sideløp

Branndør : Ja
Bruksområde : Tunnel, tilgang sideløp
Bredde : 4
Etableringsår : 2003
Driftsmerking : G
Høyde : 3.5
Materiale : Stål
Type : Skyvedør
Utforming : Todelt
Dør/port til fjellrom

Port som fører inn til et fjellrom.
Ramme av stål med duk for å hindre innsyn

Bruksområde : Tunnel, tilgang bergrom
Bredde : 4
Etableringsår : 2010
Høyde : 3.5
Materiale : Plast
Type : Leddport