Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.290Grasdekker (ID=15)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Grasdekker er grønne områder som skal binde sammen veg og omgivelser, samt skape grønne områder eller landskapsrom og framstå som jevn og ensartet. Jamfør håndbok R610 (tidligere HB111). Grasdekke omfatter grasplen, grasbakke og eng, disse områdene inngår ikke som del av kantklippareal. Grasplen er en kortklipt gressflate, eventuelt som er en del av et prydanlegg. Grasbakke er en gressflate som kan ha innslag av blomstrende urter. Eng er arealer med blomstrende urter og gras. Merknad: Det er er nylig åpnet for å også registrere eng som Grasdekker (se også Naturområde).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-13Første versjon
2015-06-12Endret innsamlingsregel og endret på eksempler
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapen "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-10-27Ny egenskap "Eier"
2016-10-27Endret på eksempel
2016-10-28Objekttypen kan nå ha døtre som ligger utenfor mor sin avgrensing
2016-10-28Døtrene blir ikke lengre slettet når mor slettes
2017-03-06Egenskap "utgår_Anbefalt klippeutstyr" er fjernet
2017-03-06"Type": tillatte verdier "Utgår_grasmark", "Blomstereng", og "Villeng" er fjernet
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdAreal, type2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

15_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

15_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

15_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Grasdekker
Definisjon:Grasdekker er grønne områder som skal binde sammen veg og omgivelser, samt skape grønne områder eller landskapsrom og framstå som jevn og ensartet. Jamfør håndbok R610 (tidligere HB111). Grasdekke omfatter grasplen, grasbakke og eng, disse områdene inngår ikke som del av kantklippareal. Grasplen er en kortklipt gressflate, eventuelt som er en del av et prydanlegg. Grasbakke er en gressflate som kan ha innslag av blomstrende urter. Eng er arealer med blomstrende urter og gras. Merknad: Det er er nylig åpnet for å også registrere eng som Grasdekker (se også Naturområde).
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50PAngir hvilken type vegobjektet er av.4129
Grasplen

Grasplen er en kortklipt grasflate og skal fremstå som jevn og ensartet. Den er som regel en del av et parklikt grøntanlegg. Innslag av mose kan forekomme og ugras skal være minimalt, og ikke virke skjemmende på det visuelle inntrykket. Høyden skal være mellom 5 - 12 cm5090
Grasbakke

Grasbakke er en gressflate som kan ha innslag av blomstrende urter og skal fremstå som jevn og ensartet. Den har lavere skjøtselsnivå enn grasplen, og større innslag av mose kan forekomme, men ugras skal ikke virke skjemmende på det visuelle inntrykket. Grasbakke klippes 2-4 ganger i sesongen. Den kan enten være en del av et parklikt eller naturlikt grøntanlegg, alt etter klippefrekvens og ønsket innslag av blomstrende urter.5092
Eng

Eng består av blomstrende urter og gras. Slike områder skal fremme biologisk mangfold og er ikke beregnet for tråkk. De kan også fremstå som prydelement langs vegskråninger, vegkanter eller i kryssområde. Klippefrekvens er lav, men tilpasset frøsetting og at oppslag av kratt ikke får dominere arealet. Klippetidspunkt påvirker hvilke arter som vokser der.21661
KlippefrekvensFVT 30BAngir hvor ofte grasdekket skal klippes.
Merknad: Skal minimum angis for naturlike grasdekker.
12562
10-20 ganger i sesong


21644
3-4 ganger i sesong


21645
2 ganger i sesong


21646
1 gang i sesong


21647
Annen klippefrekvens


21648
ArealH 5 (m2)BAngir arealet av vegobjektet.
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (flate eller linje/kurve). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri
1354
Sluttdato for garantitidDATO 8BAngir sluttdato for garantitid.
Merknad: Skal kun angis for forekomster som registreres før garantitid er utløpt.
10493
Spesielle hensynFVT 3BAngir om det skal tas spesielle hensyn ved skjøtsel. Dette kan for eksempel være om det er satt ned blomsterløk i grasdekket, eller om det er fremmede skadelige arter som ikke kan klippes (slirekne-artene). Dette beskrives i «Tilleggsinformasjon»
Merknad: Skal angis om ja
12559
Ja

Angir om det er hensyn som må tas.21627
Nei

Angir om det ikke er hensyn som må tas.21628
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10303
TilleggsinformasjonT 250OAngir spesielle hensyn og hva de innebærer, for eksempel om det vokser fremmede skadelige arter i grasdekket som ikke skal klippes (f.eks. slirekne-artene), om det er trær eller annen vegetasjon som krever hensyn ved klipp, samt om det vokser andre planter inn i gressarealet eller om det er satt ned løker/knoller. Angir også annen klippefrekvens hvis det er aktuelt.
Angir også eventuell annen informasjon om grasdekket.
9983
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11036
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12271
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når grunneier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
10874
Stat, Statens vegvesen


17917
Kommune


17918
Privat


17919
Fylkeskommune


17920
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17921
Stat, Nye Veier


18631
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8784
Kommune


11624
Privat


11625
Statens vegvesen


11626
Uavklart


17761
Nye Veier


18795
OPS


18924
Fylkeskommune


19978


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Omriss av grasdekket. Høydereferanse: Terrenghøyde ved omriss av grasdekket
4723
Geometri, flateGFPGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.
Merknad: Grunnrissreferanse: Omriss av grasdekket. Høydereferanse: Terrenghøyde ved omriss av grasdekket
8911
Utgår_Geometri, punktGPUGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Omtrentlig senter av grasdekket. Høydereferanse: Terrenghøyde ved omtrentlig senter av grasdekket
89373. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1279Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Grasdekker skal være registrert0 %0 %

1280AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1285Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1284Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1940Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1283Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1281Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArealAreal skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2352Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når grunneier avviker fra vegeier.0 %0 %

2205Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Sluttdato for garantitidSluttdato for garantitid Skal kun angis for forekomster som registreres før garantitid er utløpt.0 %0 %

1286Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Grasdekker-objekt skal registreres for hvert grasdekke ute langs vegen i henhold til kravmatrisa

Beskrivelsen av de ulike typer grasdekker fremgår av håndbok R610 (111).

Områder med blanding av gress og løkplanter, registres som grasdekke, men informasjon legges på Tilleggsinformasjon om at det er løkplanter der.


Grasplen ved parkeringsplass

Etableringsår : 2012
Areal : 460
Type : Grasplen


Foto: Renate Vea PeterssonGrasbakke i vegkryss

Etableringsår : 2008
Areal : 150
Type : Grasbakke

Foto: Statens vegvesenLøkplantninger sporadisk spredt ut over et Grasdekke

I tilfeller der løkplantningene er mer sporadisk spredt utover en gressplen skal det ikke registreres under Blomsterbeplantninger, men Grasdekker istedet, ref. innsamlingsreglene for Blomsterbeplanininger
Dette må kommenteres under tilleggsinformasjon.

Etableringsår : 2014
Areal : 200
Type : Grasbakke
Tilleggsinformasjon : "200 Løk av krokus spredt over arealet"

Foto: Geir Bakke