Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.108ATK-punkt (ID=162)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon: Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) på passerende kjøretøy ved hjelp av en fartsmåler og kamera som fotograferer fartsovertredere.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-03-06Første versjon
2014-10-20Endring i innsamlingsregel
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
ITS (Intelligente transportsystemer)Type overvåkning, geometri, ID-nummer
TrafikksikkerhetType overvåkning, geometri2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

162_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema ATK-punkt


Tillatte verdier

162_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

162_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:ATK-punkt
Definisjon: Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) på passerende kjøretøy ved hjelp av en fartsmåler og kamera som fotograferer fartsovertredere.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
NavnT 50PNavn på ATK-punkt. Hentes fra ATK-registerert.9522
Id nummerT 20PId-nummer fra ATK-registeret.3594
KontollretningFVT 25PAngir hvilken kjøreretning som blir kontrollert.9527
Med metreringsretning

Kontrollerer trafikk som kjører i samme retning som vegens metreringsretning.13446
Mot metreringsretning

Kontrollerer trafikk som kjører i motsatt retning av vegens metreringsretning.13447
Fartsmåler, typeFVT 30OAngir hvilken type fartsmåler det er i tilknytning til ATK-punkt.9525
DR 410


13444
Axspeed


13445
Kamera, typeT 50OAngir hvilken type kamera det er montert i tlknytning til ATK-punkt.9523
Kamera, installeringsårH 4OAngir hvilket år kameraet ble installert og satt i drift.9524
Fartsmåler, installeringsårH 4OAngir hvilket år fartsmåler ble installert og satt i drift.9526
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11583
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11461
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12329
EierFVT 30BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
9521
Stat, Statens vegvesen


13448
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17620
Stat, Nye Veier


18649


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter forkant stolpe. Høydereferanse: Topp fotoboks
48283. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
612Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle ATK-punkt skal være registrert0 %0 %

684Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

685Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

686Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Id nummerId nummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %

687Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kontoll-retningKontollretning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

688Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

683Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierRegistreres dersom eier er en annen enn vegeier0 %0 %

689Topologisk konsistensVerdien er innenfor lovlig lovlig verdiområdeATK influens-strekningGeometri, punktObjektet skal ligge innenfor en ATK, influensstrekning0 %0 %

690Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetATK influens-strekning0Objektet skal høre til en ATK, influensstrekning0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et ATK-punktobjekt skal registreres for hver fotoboks ute på vegen i henhold til kravmatrisa.

Sideposisjon skal gis. Sideposisjon angir plassering av selve "boksen".


ATK-punkt

Navn: Kråkstad vest
ID nummer: 021234
Kontrollretning: Med metreringsretning

ATK-punkt måles inn i senter topp fotoboks som vist her med rød prikk