Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.186Detektor, trafikk (ID=167)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:En enhet som gir en impuls til styreapparatet når den blir aktivert av en trafikant.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-03-06Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2017-03-03Objektnavn endret fra "Detektor" til "Detektor, trafikk"
2017-03-03Egenskap "Type" : nye verdier "Radar", "Video", og "Video, varmesøkende"
2017-03-03Egenskap "Lengde" endret fra påkrevd til betinget
2017-03-03Eksempler oppdatert
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetPlassering,bruksområdeStedfesting av detektorene og hva de registrerer
Drift og vedlikeholdPlassering,type,plasseringskodeTrenger å vite hvor detektorene er når det skal asfalteres
NTP,UtredningPlassering,type,bruksområde,plasseringskodeFordeling av trafikktellepunkt
ITS/TrafikkforvaltningPlassering,type,bruksområde,plasseringskodeStedfesting av detektorene og hva de registrerer2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

167_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

167_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

167_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Detektor, trafikk
Definisjon:En enhet som gir en impuls til styreapparatet når den blir aktivert av en trafikant.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BruksområdeFVT 50PAngir hva detektoren hovedsaklig brukes til.3513
Utgår_Registrere trafikk/telledata


4901
Utgår_Anrop


4902
Utgår_Nærvær


4905
Signalregulering motorkjøretøy


13703
Signalregulering sykkel


13704
Trafikkregistrering motorkjøretøy


13705
Trafikkregistrering sykkel


13706
ATK

Detektor benyttet i forbindelse med ATK16760
Signalregulering, fotgjenger


18405
Trafikkregistrering, fotgjenger


18406
Vegbom

For å dektektere om det er kjøretøy under en vegbom i forbindelse med automatisk lukking av bommen20907
TypeFVT 50PAngir hvilken type vegobjektet er av.1183
Induktivsløyfe, motorkjøretøy

Nytt navn fra" Induktiv sløyfe" til "Induktiv sløyfe, motorkjøretøy"4895
Induktivsløyfe, sykkel


4896
Piezo-elektrisk kabel


4897
Infrarød detektor


4898
Videodetektor


4899
Radardetektor


4900
Video, varmesøkende


18407
DetektornummerT 3BAngir nummer på detektor.
Merknad: Skal angis om detektorer er nummerert
7981
FeltbeskrivelseT 50OSupplement til "Kjørefelt-paramenter". Kan f.eks benyttes for å beskrive geografisk retning på kjørefelt som detektor er lokalisert i.7982
LengdeD 5 (m)BAngir lengde (i vegens retning).
Merknad: Påkrevd ved Type = Induktivsløyfe
3876
BreddeD 5 (m)BAngir bredde.
Merknad: Påkrevd ved Type = Induktivsløyfe
3849
ArealD 5 (m2)BAngir arealet av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd dersom Type = Induktivsløyfe
1375
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10283
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.12153
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11092
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12333
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
11970
Stat, Statens vegvesen


20521
Stat, Nye Veier


20522
Fylkeskommune


20523
Kommune


20524
Privat


20525
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).20526
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
12002
Statens vegvesen


20721
Nye Veier


20722
Fylkeskommune


20723
OPS


20724
Kommune


20725
Privat


20726
Uavklart


20727
Utgår_PlasseringskodeT 4UAngir kode for plassering i vegbane.
Egenskapen utgår. Nye data skal IKKE registreres for denne egenskapen
3743


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter objekt. Høydereferanse:
4833
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.120543. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
532Fullstendighet, manglende dataAndel manglende dataDetektor, trafikk0Alle Detektor skal være registrert0 %0 %

541AktualitetTidsperiode, forsinkelseDetektor, trafikk0Etter fysisk endring skal objektene være oppdatert i NVDB innen angitt frist10 dager10 dager

535Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

538Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

540Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

539Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi20 cm20 cm

1949Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

534Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt dersom induktiv sløyfe0 %0 %

708Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt dersom induktivsløyfe.0 %0 %

747Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArealAreal skal være angitt dersom Type = Induktiv sløyfe0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et detektorobjekt skal registreres for hver detektor ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Induktive sløyfer for kjøretøy har to sløyfer etter hverandre i et kjørefelt. De regnes som en Detektor, trafikk. Der det er måling i flere kjørefelt, registreres det en Detektor, trafikk for hvert kjørefelt.
Piezoelektriske kabler legges også parvis i et kjørefelt og det registreres en Detektor, trafikk pr kjørefelt.
Posisjon av objektet, eventuelt lengde og bredde skal leveres av entreprenør etter opprettelse av Detektor, trafikk. Oppdateringer blir lagt inn i NorTrafWeb og blir overført til NVDB.
Fristen for innlegging i NVDB gjelder fra tidspunktet objektet settes i drift. Det tar gjerne noe tid fra objektet opprettes til det er testet og klart til bruk.


Eksempel på induktiv sløyfe for motorkjøretøy

Her er det en 4-feltsveg med en Detektor, trafikk for hvert kjørefel.
Lengden her er gitt, de skal være 2,85 m fra start på første sløyfe til start på andre sløyfe.
Egenskapene er like for alle Detektor, trafikk bortsett fra nummer

Bredde : 1,85 m
Bruksområde : Trafikkregistrering motorkjøretøy
Detektornummer : xxxx
Feltbeskrivelse :
Lengde : 4,70m
Type : Induktivsløyfe, motorkjøretøy
Etableringsår : 2008

4 {Detektor, trafikk} med induktive sløyfer. Rødt punkt viser hvor geometri skal registreres for hver sløyfe


Referanser
Informasjon om induktive sløyfer på intranett


Eksempel Induktiv sløyfe,sykkel

Bredde : 1,50 m
Bruksområde : Trafikkregistrering sykkel
Feltbeskrivelse : Gang/sykkelveg på høyre side i metreringsretning
Lengde : 1,2 m
Type : Induktivsløyfe, sykkel
Etableringsår : 2013


{Detektor, trafikk} med induktiv sløyfe for sykkel. Rødt punkt viser hvor geometri skal registreres