Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.698Trafikkdeler (ID=172)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2015-12-11Første versjon
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-11-07Rettet på innsamlingsregler og eksempel
2017-12-15Egenskapstype "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetBruksområde Møtefri veg
Transportplanlegging/Navigasjon og ruteplanlegging Type, bredde, lengde
Universell utforming Type, bredde, lengde
StatistikkAndel møtefri veg2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema med betingelser

172_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


UML-skjema med tillatte verdier

172_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

172_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Trafikkdeler
Definisjon:Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1).
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BruksområdeFVT 50PAngir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.1281
Midtdeler


3215
Trafikkdeler v lomme


3216
Trafikkdeler hovedveg g/sveg


3217
Trafikkdeler hovedveg/lokalveg


3218
Trafikkdeler mellom parallelle strømmer


3914
Møtefri vegFVT 3BAngir om trafikkdeler er utformet slik at det kan regnes møtefri veg på strekningen. Med møtefri veg menes at det er rekkverk eller tilsvarende som hindrer kjøretøy å komme over i motgående kjørefelt. Veg med trafikkdeler (midtdeler) over 7 meter regnes som møtefri selv om det ikke er fysisk hinder.
Merknad: Påkrevd dersom bruksområde = Midtdeler. Skal ikke angis for trafikkdelere med andre bruksområder.
9499
Ja

"Ja" hvis trafikkdeler har fysisk hinder som rekkverk, etc, eller er bredere enn 7 meter.13382
Nei

"Nei" hvis det er kun forhøyet med kantstein, adskilt med gjerde etc.13383
BelegningFVT 50PAngir hvilken type belegning det er på trafikkdeler.2158
Stein


4050
Bark


4051
Grønt/beplantning


4052
Asfalt


4054
Betong


5407
Betong, farget


5556
Betong, mønstret


5557
Betong, mønstret og farget


5558
Betongheller


5559
Stein, faststøpt i betong


5561
Stein, rundstein


5562
Stein, brostein


5563
Pukk


5564
Betongstein


7933
Skiferheller


11232
Granitt


11233
BreddeD 5 (m)PAngir standardbredde av trafikkdeleren, det vil si den bredden som er mest representativ.2243
LengdeD 7 (m)BAngir lengde av vegobjektet, er normalt avledet fra geometri/stedfesting.
Merknad: Skal angis om reell lengde avviker fra vegreferansens lengde.
1336
ArealH 6 (m2)BAngir arealet av trafikkdeler
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (flate). Bare krav om verdi i tilfeller det finnes egengeometri, flate.
12455
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10376
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11587
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11093
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12334
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
11971
Stat, Statens vegvesen


20527
Stat, Nye Veier


20528
Fylkeskommune


20529
Kommune


20530
Privat


20531
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).20532
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8073
Statens vegvesen


10467
Kommune


10545
Privat


10623
Uavklart


17722
Nye Veier


18752
OPS


18881
Fylkeskommune


19939
Utgår_UtformingFVT 50UUtforming av vegobjekt2025
Utgår_Malt


3221
Utgår_Fysisk


3225
Utgår_Fysisk, kantstein


3228
Utgår_Fysisk, grøft


3915
Utgår_Frest/malt

Maling er frest ned i dekke10177
Utgår_Rekkverksareal

Trafikkdeleren i seg selv er utformet i plan med vegen, den gir plass til å plassere rekkverk11790
Utgår_Midtfelt

Utformet med oppmerking og evt11791


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnriss- og høydereferanse: Hentes fra de innmålte linjer til FKB som avgrenser det aktuelle arealet. Arealet mellom kjøreveg og gs-veg skal registreres som trafikkdeler oftest med utforming = fysisk, grøft. Dette blir ikke innmålt til FKB som Trafikkøykant (7013).
4834
Geometri, flateGFOGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.88793. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
2170Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle {Trafikkdeler} skal være registrert0 %0 %

2171AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

2176Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2177Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi50 cm50 cm

2174Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BelegningBelegning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2175Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2172Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2180Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2173Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde Skal bare angis hvis lengde avviker fra lengde beregnet ut fra vegreferanse. Nøyaktighetskrav: Meter0 %0 %

2179Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Møtefri vegMøtefri veg skal være angitt dersom bruksområde = Midtdeler0 %0 %

2178Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Trafikkdeler-objekt skal registreres for hver Trafikkdeler ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Alle Trafikkdelere med bruksområde midtdeler skal regsitreres. Andre Trafikkdelere reistreres der det er behov. Eksempelvis der flere vedlikeholdsobjekter som må sees sammen eller der det er belegningsstein. Trafikkdeler registreres fra fysisk/malt startpunkt. Den deles opp der utforming endres.

Møtefri veg skal angis for alleTrafikkdelere med Bruksområde Midtdeler . Det skal ikke angis møtefri veg for Trafikkdelere med andre bruksområder. Fysiske trafikkdelere med bredde over 7 meter regnes som møtefri veg, uavhengig av utrustning. Rekkverk skal legges som datterobjekt til trafikkdeler om det finnes rekkverk. Gjerde skal legges som datter. Grøntobjekter kan legges som datter om ønskelig.

Der en trafikkdeler går frem til et kryss uten vesentlige endringer i fysisk utforming, registreres det bare Trafikkdeler med tilhørende datterobjekter. Dersom den deles opp på grunn av endring i Belegning eller Møtefri veg, kan siste del mot krysset registreres som trafikkøy. Dersom trafikkdeleren blir delt opp av et gangfelt, kan den delen som er innerst mot vegkrysset registreres som trafikkøy.


Midtdeler

Belegning : Grønt/beplantning
Bredde : 4 meter
Bruksområde : Midtdeler
Etableringsår : 2012
Møtefri veg : Nei (må være over 7 meter, eller ha fysisk hinder)

Her registreres også Grøft, åpen som datter til midtdeleren. Her kan det bli dobbeltregistrering av vedlikeholdsobjekter, men det håndteres slik til vi får avklart det.
Trafikkdeler med kryssingsmulighet

Belegning : Asfalt
Bredde : 0.5 meter
Bruksområde : Midtdeler
Etableringsår : 2011
Møtefri veg : Ja

Her registreres det rekkverk, rekkverksende, støtpute og kryssingsmulighet/åpning som datterobjekter
Trafikkdeler gs-veg

Her kan det vurderes om det er nødvendig å registrere en trafikkdeler.

Belegning : Grønt/beplantning
Bredde : 1,5 m
Bruksområde : Trafikkdeler hovedveg g/sveg
Etableringsår : 2008

Grasdekke og kantstein kan registreres som datter
Trafikkdeler med belegningsstein mellom veg og GS-veg

Det finnes ikke noe eget objekt på begelgning utenfor veg/fortau, så her trengs trafikkdeler.

Belegning : Betongstein
Bredde : 0.6 meter
Bruksområde : Trafikkdeler hovedveg g/sveg
Etableringsår : 1988

Her registreres også kantstein som datterTrafikkdeler ved busslomme

Trafikkdeler ved busslomme langs den svært trafikkerte "Omkjøringsveien" (E6) i Trondheim.

Belegning : Betong
Bredde : 1 m
Bruksområde : Trafikkdeler v lomme
Etableringsår : 2012
Lengde : 35 m

Kantstein registreres som datter


Trafikkdeler på busslomme. Foto: Norge i bilderTrafikkdeler mellom paralelle trafikkstrømmer

Trafikkdeler mellom gjennomgående felt på E18 og av/påkjøring

Belegning : Betong
Bredde : 2.6 m
Bruksområde : Trafikkdeler mellom parallelle strømmer
Etableringsår : 2001
Lengde : 380 m

Her registreres også kantstein som datter

Trafikkdeler mellom paralelle strømmer. Foto: Norge i BilderTrafikkdeler hovedveg/lokalveg

Trafikkdeler mellom E134 og lokalveg

Belegning : Grønt/beplantning
Bredde : 3 m
Bruksområde : Trafikkdeler hovedveg/lokalveg
Etableringsår : 2010
Lengde : 420 m

Grasdekke, gjerde og rekkverk registreres som døtre.

Trafikkdeler mellom hovedveg og lokalveg. Foto: VegbilderSkille mellom to utforminger av midtrekkverk

På første bilde går trafikkdeleren over fra å være et grasdekke med rekkverk til å bli bare et rekkverk, så den deles opp. På delen som er grasdekke måles bredden fra dekkekant til dekkekant. Der det bare er rekkverk, måles bredden mellom de gule sperrelinjene (ikke på sperreområdet)

Rekkverket legges som datter og splittes om nødvendig for å følge trafikkdelerens inndeling. Det malte sperreområdet legges som datter til trafikkdeleren med bare rekkverk. Det kan legges inn en Kryssingsmulighet/åpning på Trafikkdeleren som har det malte sperreområdet.

På bilde 2 er det et midtrekkverk i betong som er forlenget ut over kantstein på gammelt fysisk sperreområde, inn i et malt sperreområde der det går over i et rekkverk i metall. Her legges det inn en trafikkdeler med belegning asfalt som har utstrekning som dekker det malte sperreområdet. Rekkverkene splittes ikke, men følger den trafikkdeleren som dekker mesteparten av rekkverket.
Døtre: Rekkverk, Vegoppmerling, langsgående og Kryssingsmulighet/åpning.

Trafikkdeleren under brua, får Belegning : Betongstein og døtrene: Kantstein og Rekkverk
Trafikkdeler kryss til kryss


Der trafikkdelerne går fra kryss til kryss kan det registreres bare Trafikkdeler med tilhørende døtre.