Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.278Gangfelt (ID=174)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2017-12-15
Definisjon:Oppmerket felt for fotgjengere (1).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-06-27Lagt inn eksempler
2016-10-27Ny egenskap "FKB_ID"
2017-12-15Egenskapstype "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.


Det er ikke definert noen bruksområder for Gangfelt.2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema med betingelser

174_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


UML-skjema med tillatte verdier

174_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema med tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

174_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Gangfelt
Definisjon:Oppmerket felt for fotgjengere (1).
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
StedsangivelseT 150PStedsnavn hvor forekomst er lokalisert. Ev. plassering i relatert til til stedsnavn. Detaljplassering i kryssområder.7904
Markering av striperFVT 30PAngir hvordan striper er markert.8738
Malte striper


11555
Vekslende materialtype

Striper framkommer av vekslende materialbruk, for eksempel forskjellig type stein med ulik farge. Ikke benyttet maling.11556
Ikke striper

Gangfeltet har ikke markerte striper11568
HevetFVT 3PAngir om gangfeltet er hevet i forhold til vegplanet.8739
Ja


11557
Nei


11558
SkiltetFVT 3
Angir om det er skiltet eller ikke i forbindelse med vegobjektet. Angir om det er skiltet for gangfelt.2033
Ja


3538
Nei


3576
LysregulertFVT 3
Angir om vegobjektet er lysregulert.2034
Ja


3539
Nei


3577
BelysningFVT 3
Angir om det er belysning i tilknytning til vegobjektet og eventuelt hvilken type belysning det er.1880
Ja


3526
Nei


3564
TrafikkøyFVT 3
Angir om det er trafikkøy i tilknytning til vegobjektet. Angir om det er trafikkøy i gangfeltet.2035
Ja


3540
Nei


3578
Nedsenket kantsteinFVT 15OAngir om det er nedsenket kantstein eller ikke i forbindelse med vegobjektet.2128
Ja


3548
Nei


3585
Ikke kantstein


16028
Belegning, typeFVT 30PAngir type belegning for gangfeltet.8736
Betong


11559
Betongheller


11563
Betongstein


11564
Skiferheller


11565
Stein

Belegningsstein f.eks av type granitt , brostein etc11566
Asfalt


11567
Belegning, arealH 4 (m2)
Angir areal av belegning i forbindelse med gangfelt.8737
VedtaksnummerT 15PAngir vedtaksnummer.2262
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10300
TilleggsinformasjonT 150
Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.4519
ArkivnummerT 250PGir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem.9589
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11094
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12335
FKB_IDT 150ORefererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri.10862
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
11972
Stat, Statens vegvesen


20533
Stat, Nye Veier


20534
Fylkeskommune


20535
Kommune


20536
Privat


20537
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).20538
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8074
Statens vegvesen


10468
Kommune


10546
Privat


10624
Uavklart


17723
Nye Veier


18760
OPS


18889
Fylkeskommune


19940


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPOGir punkt som geometrisk representerer objektet.4836
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnriss- og høydereferanse: Samme som for FKB - GangfeltAvgrensning (7536)
9434
Geometri, flateGFOGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.120893. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
2181Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle {Gangfelt} skal være registrert0 %0 %

2182AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

2190Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

2189Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2191Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArkivnummerArkivnummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2184Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Belegning, typeBelegning, type skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2192Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2186Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
HevetHevet skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2185Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Markering av striperMarkering av striper skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2187Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
StedsangivelseStedsangivelse skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2183Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedtaksnummerVedtaksnummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2188Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

2347FormatkonsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFartsdemper0Der Gangfelt ligger oppå en fartsdemper, skal fartsdemperen være datter til Gangfeltet
4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Gangfelt-objekt skal registreres for hver Gangfelt ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Egenskapene Arkivnummer og Vedtaksnummer er vanskelig å legge inn for andre enn de som har tilgang til vedtakene, så disse kan legges inn i etterkant.

Dersom stripene er malt, registreres også Vegoppmerking, tverrgående.

Registrer mor-datterforhold til eventuelle Vegoppmerking, tverrgående, [0] og Taktile indikatorer som finnes i tilknytning til Gangfelt


Gangfelt


Arkivnummer : xxxx/xxxxx-xx
Belegning, type : Asfalt
Etableringsår : 2011
Hevet : Nei
Markering av striper : Malte striper
Stedsangivelse : Fv705, kryss sør for Bjørnestien
Vedtaksnummer : nnnnnnnn


Referanser
Håndbok V127 Gangfeltkriterier


Hevet gangfelt


Arkivnummer : xxxx/xxxxx-xx
Belegning, type : Asfalt
Etableringsår : 2013
Hevet : Ja
Markering av striper : Malte striper
Stedsangivelse : Fv32 x Nissevegen, arm sør
Vedtaksnummer : nnnnnnnn