Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.440Nødtelefon (ID=180)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Fast montert telefon i tunneler eller på høyfjellsoverganger til bruk i nødsfall.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-04-10Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2016-06-23
Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapen "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-11-01"Driftsmerking" er endret fra opsjonell til betinget
2017-03-17Nye egenskaper "Eier", "Produsentnavn" og "Produktnavn"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetPlasseringVegtrafikksentralen og Nødetatene trenger å vite hvor telefonen er
Drift og vedlikeholdPlassering, type2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

180_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

180_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

180_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Nødtelefon
Definisjon:Fast montert telefon i tunneler eller på høyfjellsoverganger til bruk i nødsfall.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Type kommunikasjonFVT 30OAngir type kommunikasjon for vegobjektet.9855
Analog


16021
Digital


16022
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.4067
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.
Merknad: Påkrevd om merking finnes
10474
SCADA-merkingT 50BDriftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA.
Merknad: Skal angis om den eksisterer på stedet
11717
ProdusentT 50PAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.1540
ProduktnavnT 200PAngir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.3787
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11588
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11670
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11095
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12336
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
10986
Stat, Statens vegvesen


18368
Fylkeskommune


18369
Kommune


18370
Privat


18371
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).18372
Stat, Nye Veier


18664
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8075
Statens vegvesen


10469
Kommune


10547
Privat


10625
Uavklart


17724
Nye Veier


18747
OPS


18876
Fylkeskommune


19941
Utgår_PlasseringFVT 50UAngir plassering.3741
I kiosk


4740
I skap


4741


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Samme som for Nødstasjon. Høydereferanse: Ikke påkrevd.
48373. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1229Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Nødtelefon skal være registrert0 %0 %

1230AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1232Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1233Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1231Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårInstalleringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2336Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsmerkingDriftsmerking skal være angitt om merking finnes0 %0 %

2515Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1234Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1235Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetNødstasjon0Nødtelefon skal ha Nødstasjon som morobjekt0 %0 %

1236Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetNødstasjon0Nødstasjon skal være plassert innen 20m fra Nødstasjon som er morobjekt0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Nødtelefon-objekt skal registreres for hver nødtelefon ute på vegen i henhold til kravmatrisa.

Informasjon om plassering angis på morobjektet Nødstasjon.


Nødtelefon i kiosk


Nødtelefon plassert i ulike type kiosker.

Driftsmerking : xxxx
Etableringsår : 2009
Nødtelefon i skap


Driftsmerking : nnnn
Etableringsår : 2005