Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.410Lysmast (ID=181)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Normalt har mast påmontert lysarmatur, men kan også være mast uten lysarmatur som benyttes for framføring av kabel.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-13Første versjon
2015-03-20Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 20 cm
2015-10-16Rettet på eksempler og lagt til ny verdi på eier og vedlikeholdsansvarlig
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-10-31"Driftsmerking" er endret fra opsjonell til betinget
2016-11-03Endret innsamlingsregel
2017-03-17Egenskap "Bruksområde" endret datatype og fjernet verdi "Lys og kabelfremføring"
2017-03-17Ny egenskap "FKB_ID for å legge til rette for datautveksling med FKB
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneType, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvar
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktType, produsentnavn, produktnavn, ettergivend mast, beliggenhet, vedlikeholdsansvar
Generell offentlig saksbehandlingType, eier, beliggenhetKartlegging
ElektroType, produsentnavn, produktnavn, RAL-kode, bardun/strever, eier, vedlikeholdsansvarVeglys, tunnelbelysning, belysning ferjeleie, belysning bru2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

181_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

181_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

181_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Lysmast
Definisjon:Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Normalt har mast påmontert lysarmatur, men kan også være mast uten lysarmatur som benyttes for framføring av kabel.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50PAngir hvilken type vegobjektet er av.1189
Tremast


2183
Stålmast


2225
Gittermast


3767
Utgår_Deformasjonsmast


3768
Stålmast, 6-kantet, konisk


3769
Utgår_Stålmast, lakkert


3770
Stålmast, konisk


4685
Stålmast, rett


4690
Stålmast, teleskop


4691
Tremast, svekket


16300
Komposittmast


16301
Stålmast, sylindrisk


16302
Aluminiumsmast


16304
Ettergivende mastFVT 30BAngir om mast gir etter ved påkjørsel.
Merknad: Påkrevd hvis det er en ettergivende mast
1662
Ja, ukjent type


3515
Nei


3553
Ja, deformasjon, type HE


16272
Ja, avskjæringsledd, type NE


16273
Ja,tremast med svekking


16274
FundamenteringFVT 25PAngir hvilken type fundamentering masten har.10016
Betongfundament


16279
Fotplate


16280
I/på fjell


16281
I/på fjellfundament


16282
I/på jordfundament


16283
Jordstikk


16284
Nedstikk


16285
Plasstøpt


16287
Stålfundament


16288
Boltavstand fotplateFVT 25BAvstand mellom boltene på fotplaten.
Merknad: Skal angi for lysmaster på fotplate
10017
c/c bolter 160 mm


16289
c/c bolter 200 mm


16290
c/c bolter 240 mm


16291
Ikke standard avstand


16292
DiameterH 4 (mm)OAngir diameter av vegobjektet.1627
Diameter, toppH 3 (mm)SAngir diameter for topp lysmast.10586
Total mastelengdeD 5 (m)PAngir lengde av mast.1338
BruksområdeFVT 30OAngir bruksområde for lysmast.
Merknad: Informasjon kan til dels avledes. Er med for å dekke kortsiktig beov i tilknytning til datasynkronisering/konvertering.
10889
Lys

Lysmast benyttes til å holde oppe lysarmatur18162
Kun kabelframføring

Lysmast benyttes til kabelframføring, ikke lysarmatur18163
UtliggerFVT 3B.
Merknad: Påkrevd hvis det er utligger
3895
Ja


4692
Nei


4693
Utliggerarmens lengdeD 4 (m)OLengde på rørarmen som er festet på stolpen og som lampearmaturen er festet på.10020
Bardun/streverFVT 3BAngir om lysmast/lysstolpe har bardun eller strever.
Merknad: Påkrevd hvis Ja
4528
Ja


5408
Nei


11764
OverflatebehandlingFVT 30PAngir overflatebehandling.10587
Galvanisert


16974
Galvanisert og pulverlakkert


16975
Galvanisert og våtlakkert


16976
Eloksert aluminium


16977
Beiset


16978
Annen behandling

Beskrives under tilleggsinformasjon21302
Ingen behandling

Ingen spesiell overflatebehandling21303
RAL-kodeT 10BAngir lakkfargekode for mast. Bare aktuelt for lakkerte master.
Merknad: Påkrevd hvis lakkert mast
3886
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10324
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.
Merknad: Påkrevd om merking finnes
3887
ProdusentT 50PAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.1541
ProduktnavnT 100PAngir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.10019
LeverandørT 250OAngir navn på firma som har levert vegobjektet.1502
TilleggsinformasjonT 400OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.10888
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11671
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11096
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12337
FKB_IDT 150ORefererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri.10972
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
9954
Stat, Statens vegvesen


16154
Fylkeskommune


16155
Kommune


16156
Privat


16157
Nettselskap


17292
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17617
Stat, Nye Veier


18620
Eier, navnT 50BNavn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn.
Merknad: Påkrevd hvis privat eier
10015
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
9956
Statens vegvesen


16161
Kommune


16162
Privat


16163
Nettselskap


17293
Uavklart


17783
Nye Veier


18728
OPS


18857
Fylkeskommune


19999


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter mastefot. Høydereferanse: Mastefot
48383. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1446Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Lysmast skal være registrert0 %0 %

1447AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1448Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1454Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1459Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi20 cm20 cm

1449Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Total mastelengdeTotal mastelengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1899Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1450Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Ettergivende mastEttergivende mast skal være angitt hvis det er en ettergivende mast0 %0 %

1451Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
RAL-kodeRAL-kode skal være angitt hvis lakkert mast0 %0 %

1452Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UtliggerUtligger skal være angitt hvis det er utligger0 %0 %

1453Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bardun streverBardun/strever skal være angitt hvis Ja0 %0 %

1456Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1457Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1458Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

2332Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsmerkingDriftsmerking skal være angitt om merking finnes0 %0 %

1460Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBelysningspunkt0Lysmast med samme stedfesting som Belysningspunkt skal være datter til belysningspunktet0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Lysmastobjekt skal registreres for hvert lysmast ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Master/stolper som ikke har lysarmatur, men som benyttes for framføring av kabler skal også registreres som Lysmast

Ved nedtaking og gjenbruk av lysmast og fundament, brukes produksjonsår/byggeår på lysmast ved ny innlegging av objektet. Dersom årstallet ikke er kjent, får Etableringsår stå åpent og det legges inn Tilleggsinformasjon med informasjon om at lyssmast er gjenbrukt.Lysmaster


Foto: Steinar Svensbakken
Lysmaster ved firefeltsveg

I dette tilfellet eies lysmasten av Statens vegvesen, men driftes av det lokale nettselskapet. Da skal eier og vedlikeholdsansvarlig registreres i NVDB.

Bardun/strever : Nei
Etableringsår : 2009
Driftsmerking : nnnnnnnn
Ettergivende mast : Nei
Total mastelengde : 8
Type : Stålmast, konisk
Vedlikeholdsansvarlig : Lyse drift
Eier : Stat, Statens vegvesen
Utligger : Ja
Utliggerarmens lengde : 1Ettergivende mast


Foto: Steinar Svensbakken
Avskjeringsledd på lysmast. Gir etter ved påkjørsel. Montert i forbindelse med Nullvisjonsprosjektet i Lillehammer 2003-2006.

Ettergivende mast : Ja, ukjent type
Lysmast med LED-lys


Foto: Steinar Svensbakken
Lysmaster med LED lys på ny gang og sykkelveg mellom Tingberg og Granrudmoen i Øyer kommune.

Bardun/strever : Nei
Etableringsår : 2013
Driftsmerking : nnnnn
Ettergivende mast : Nei
Total mastelengde : 4
Type : Aluminiumsmast
Utligger : NeiLysmaster i tre

Bildet viser eksempler på lysmaster i tre


181_eksps_tremaster.png
Lysmaster i tre. Foto: Valmont


Lysmaster i stålLysmasater i stål. Foto: Valmont og Vik/Ørsta
Bildet viser eksempler på lysmaster i stål

Type : Stålmast, rett
Type : Stålmast, konisk
Type : Stålmast, teleskop
Type : Stålmast, sylindriskLysmaster i aluminium


Lysmaster i aluminium. Foto: Rosa
Bildet viser eksempler på lysmaster i aluminium

Bardun/strever : Nei
Boltavstand fotplate : c/c bolter 200 mm (opsjonell)
Etableringsår : 2005
Diameter : 178 (opsjonell)
Driftsmerking : xxxxxx
Ettergivende mast : Nei
Produktnavn : SAL-85K dz (opsjonell)
Produsent : Rosa (opsjonell)
Total mastelengde : 8
Type : Aluminiumsmast
Utligger : Ja
Utliggerarmens lengde : 1Lysmaster i kompositt


Lysmaster i kompositt. Foto: Rosa
Bildet viser eksempler på lysmaster i kompositt

Bardun/strever : Nei
Etableringsår : 2011
Diameter : 178 (opsjonell)
Driftsmerking : nnnnn
Ettergivende mast : Nei
RAL-kode : xxxxx
Produktnavn : SM-3W
Produsent : Rosa
Total mastelengde : 5
Type : Komposittmast
Utligger : NeiGittermast


Gittermast. Tegning: Lattix
Bildet viser eksempler på gittermast og portal

Bardun/strever : Nei
Boltavstand fotplate : Ikke standard avstand
Etableringsår : 2008
Driftsmerking : xxxxx
Ettergivende mast : Nei
RAL-kode : xxxx
Total mastelengde : 10
Type : Gittermast
Utligger : Nei