Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.330Kabelbru/stige (ID=183)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Anordning for framføring av kabler, f.eks. i tunnel.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-17Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneType, lengder med mer
ElektroLengde, materiale, typeKabeloppheng i tak og himlinger2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

183_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

183_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

183_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-modell med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Kabelbru/stige
Definisjon:Anordning for framføring av kabler, f.eks. i tunnel.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50PAngir hvilken type vegobjektet er av.1191
Stige


13035
Bru


14029
Renne


14030
Bærewire

Wire for oppheng av kabel20094
PlasseringFVT 24OAngir hvor/hvordan kabelbru/stige er plassert.9755
I datahimling


14035
I tak


14036
På vegg


14037
Under datagulv


14038
På gulv

På gulv innendørs, i tunnelrom e.l.16001
På bakken

På veg, gate, fortau, terreng osv.16002
LengdeD 7 (m)BAngir lengde av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd, men kan beregnes av egengeometri (linje/kurve). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri
1339
BreddeD 4 (m)PAngir bredde av vegobjektet.1697
MaterialeFVT 24PAngir type materiale.9754
Stål, galvanisert


14031
Stål, syrefast


14032
Glassfiber


14033
Aluminium


14034
Plast


15867
ProduksjonsårH 4OAngir årstall objektet ble produsert.9751
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.4063
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.
Merknad: Påkrevd om merking finnes. Skal være unik innenfor samme elektriske anlegg
9753
ProdusentT 50PAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.3656
ProduktnavnT 100PAngir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.9756
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11589
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11672
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11097
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12338
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
8008
Stat, Statens vegvesen


10274
Kommune


10338
Privat


10402
Fylkeskommune


10736
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17585
Stat, Nye Veier


18573
Eier, navnT 50BNavn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn.
Merknad: Påkrevd hvis privat eier
9752
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8076
Statens vegvesen


10470
Kommune


10548
Privat


10626
Uavklart


17725
Nye Veier


18768
OPS


18897
Fylkeskommune


19942


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.48393. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
918Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Kabelbru/stige skal være registrert0 %0 %

925AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Objektet skal være registrert i NVDB innen angitt frist etter at påmonterte kabler settes i drift90 dager90 dager

919Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårInstalleringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

920Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

921Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

922Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

923Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

924Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Kabelbru/stige-objekt skal registreres for hvert Kabelbru/stige ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.


Kabelbru

Kabelbru er en innretning som brukes for framføring av kabler på
gulv, ute e.l. der kablene må beskyttes mot trafikk (gående,
kjørende e.l.) som passerer på tvers av kablene.

Kabelbru/Stige
Bredde : 0.5/0.4/0.8 m
Lengde : 1.5/0.8/ 2.1 m
Materiale : Plast/Plast/Plast
Plassering : På gulv/På gulv/På veg
Type : Bru/Bru/Bru

Figur 3: Bildet viser eksempler på kabelbruerKabelstige

Kablestige er en stigelignende innretning som brukes for framføring av kabler typisk i tak/himling, men også for vertikale eller skrå føringer. Kablene legges oppå stigen og kan ved behov festes til stigen.

Kabelbru/Stige
Bredde : 0.5/0.4/0.8/0.3 m
Lengde : 3/3/12/3 m
Materiale : Stål, syrefast/Stål, galvanisert/Stål, syrefast/Stål, galvanisert/
Plassering : I tak/I tak/I tak/I tak
Type : Stige/Stige/Stige/Stige

Figur 4: Bildet viser eksempler på kabelstigerKabelrenne

Kabelrenne er svært lik kabelstige i anvendelse men er mer
formet som en renne og har gjerne plass til mindre kabel enn
en kabelstige.

Kabelbru/Stige
Bredde : 0.15/0.12/0.2/0.2
Lengde : 2/2/2/2 m
Materiale : Stål, syrefast/Stål, galvanisert/Stål, syrefast/Stål, galvanisert/
Plassering : I tak/I tak/I tak/I tak
Type : Renne/Renne/Renne/Renne

Figur 5: Bildet viser eksempler på kabelrennerKabelstige i Tunneltak

Bildet viser et typisk eksempel på en kabelstige med kabler montert i taket på en tunnel.

Kabelbru/Stige
Bredde : 0.5 m
Lengde : 230 m
Materiale : Stål, syrefast
Plassering : I tak
Type : Stige

Figur 6: Kabelstige i tunneltak i Flekkerøytunnelen. Foto Kjell Wold