Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.730Trær (ID=199)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2017-12-15
Definisjon:Trær er flerårige vedaktige planter som har definert stamme og krone.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-13Første versjon
2015-03-05Endret innsamlingsregel om Antall. Lagt til nye egenskaper i eksemplene. Kravamtrise oppdatert
2015-06-12Endret innsamlingsregel og endret på eksempler
2016-03-07Egenskapene "Utgår_formede trær" og "Utgår,vedlikeholdsansvarlig" er fjernet
2016-03-07"Utviklingsfase" navn på tilatte verdier endret, Egenskap "Vernet" endret til "Utgår_vernet"
2016-03-07Ny egenskap "Krone og stammestruktur" og "Krav om ytterligere oppfølging"
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-03-23"Type/gruppering": verdi "Utgår_masseplanter" er fjernet, objekt med denne typen slettet fra NVDB
2017-03-23Egenskapene "Utgår_verdi", "Utgår_skjøtselsstandard" og "Utgår_Vernet" fjernes
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2017-12-15Ny assosiasjon til "Tilstand/skade, trær"
2017-12-15Egenskap "Plantetidspunkt" endret navn til "Utplantingsmåned"
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2018-11-142.29 - 921Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdAntall, type, type skjøtselSkjøtselsplaner for grøntanlegg, siktrydding2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

199_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

199_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

199_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Trær
Definisjon:Trær er flerårige vedaktige planter som har definert stamme og krone.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Type/grupperingFVT 50PAngir om det er frittstående tre eller om treet inngår i ei gruppe med trær.4134
Tregruppe

Tre inngår i en tregruppe. Tregruppe består av minst 3 trær som står med relativ nærhet til hverandre. Gruppen skal ikke være særlig bredere enn høyden på trærne.5115
Allè

Tre inngår i en allé. Allé er regelmessige rekker av trær på hver sin side av en veg, gate eller gangsti.5117
Frittstående tre

Enkeltstående/ solitære trær.5118
Trerekke

Tre inngår i en trerekke. Trerekke består av minst 3 trær som står på linje med relativ nærhet.16216
Løvfellende/vintergrønneFVT 50PAngir om trær tilhører kategori løvfellende eller vintergrønne.4160
Løvfellende

Løvfellende trær har flate og tynne blader og hører til den botaniske underavdelingen Magnoliophýtina (dekkfrøete planter)5119
Vintergrønne

Vintergrønne trær har lange og smale blader og hører til den botaniske underavdelingen Coniferophýtina (nakenfrøete planter)5120
Type/formFVT 15BAngir at treet/trærne er formet etter beskjæring og hvilken type form det er gitt.
Merknad: Påkrevd om relevant
9985
Knutekollet

Greinene blir kuttet tilbake årlig til hvert annet år til samme punkt inntil de store knutene som vi kan se på trærne når de står uten løv16205
Formklippet

Greiner skjæres for å gi kronen ønsket form, f.eks. kuleformet eller kjegleformet.16206
AntallH 5 (stk)BAngir hvor mange forekomster som er representert.
Merknad: Påkrevd hvis flere enn ett tre
4142
Avstand, innbyrdesH 3 (m)OAngir innbyrdes avstand mellom trærne.
Merknad: Kun aktuelt ved registrering av linje eller flate.
4495
ArealH 7 (m2)OAngir arealet av vegobjektet.
Merknad: Kun aktuelt for tregrupper som registreres som flater (areal).
1377
Treslag, norsk navnT 70BAngir norsk navn på treslag.
Merknad: Påkrevd hvis Botanisk navn ikke er oppgitt
4161
Naturlike verdifulle trærFVT 30BAngis for naturlike trær som skal tas spesielt hensyn til. Naturlike trær som er hule grove inngår her under biologisk verdi. Kontroll og skjøtsel utdypes under "Tilleggsinformasjon". Hvis treet kan ha flere verdier velges den verdien som er mest fremtredende for treet.
Merknad: Skal angis for naturlike trær som skal tas spesielt hensyn til
10671
Estetisk

Treet er vakkert og står som et viktig landskapselement, gjerne landemerke. Treet er ofte solitært, men kan også være en del av alle eller trerekke.17228
Biologisk

Treet har hulrom og tørr vedmold, minst noen partier med dødved. Grove hule eiker (jf.forskriften) og ask inngår her.17229
Kulturhistorisk

Treet står i tilknytning til en gård eller historisk anlegg. Kan være registrert som kulturminne. Ofte solitære, m en kan også inngå i trerekke.17230
Treslag, botanisk navnT 50BAngir botanisk navn på treslag.
Merknad: Påkrevd for hvis norsk navn ikke er oppgitt
4494
Sort/herkomstT 50OSort er en varietet av en plante som er oppformert med bestemte egenskaper til bruk i hage, park eller landbruk. Formeres vegetativt. Herkomst angir plantenes geografiske eller genetiske opprinnelse.
Merknad: Sort skal stå i enkle anførselstegn, f.eks. 'Fåberg'. Frøkilde betegnes for eksempel fk. Vestfold. Både sort og herkomst skal skrives med stor forbokstav, og skal ikke oversettes. Skal angis hvis relevant og ved nyplanting
7552
UtplantingsårH 4PAngir hvilket årstall trær ble plantet.
Merknad: Påkrevd hvis nyplanting
7553
UtplantingsmånedH 2OAngir hvilken måned treet ble plantet. 1= Januar...12=Desember.11270
RegistreringsdatoDATO 8PAngir dato da Stammediameter, Høyde, Kronediameter og Vekstfase sist ble registrert. Datoformat: ååååmmdd.9984
UtviklingsfaseFVT 25PAngir treets utviklingsstadie og dermed hvilken type skjøtsel som kreves.
Merknad: Det må angis registreringsdato (Egenskapstype 9984) i forbindelse med at utviklingsfase kontrolleres/endres
9988
Etableringsfase

Etableringsfasen starter rett etter treet er plantet og varer vanligvis frem til treet er i tilnærmet normal vekst igjen. Normalt 3-5 år.16212
Vekstfase

Vekstfasen karakteriseres av markant strekningsvekst med typisk en opprett vekst og relativ smal kroneform. Toppen av krona hos trær i vekstfasen skiller seg fra trær i klimaksfasen ved at den er spissere.16213
Klimaksfase

For flere treslag karakteriseres klimaksfasen ved at endeknoppen aborteres og de nærmeste knoppene bak bryter og danner mange små sideskudd. Veksten orienterer seg mer i lateral retning enn i vertikalretningen. Krona blir bredere og utvikler et mer finmasket web av småkvist fra kronemarginen og et lite stykke innover i krona (vanligvis 1/3).16214
Avviklingsfase

Skuddavdøing og glisne partier i krona – særlig i toppen. Produksjonen av døde greiner øker markant. For noen treslag som for eksempel bjerk og spisslønn er det som regel bare noen få år fra dette stadiet og frem til treet dør.16215
Hule/grove trær

Gamle spesielle trær. Gjerne eik, ask, alm eller lind16597
HøydeD 5 (m)BAngir egenhøyde. Dersom forekomsten representerer mer enn ett tre regnes det gjennomsnittlig høyde av alle trærne.
Merknad: Påkrevd hvis stammeomkrets, kronediameter samt krone- og stammestruktur angis eller endres. Registreringsdato må oppdateres.
1902
StammediameterH 4 (cm)BAngir stammediameter. Stammediameter skal måles 1 meter over bakken. Dersom forekomsten representerer mer enn ett tre regnes det gjennomsnittlig stammediameter.
Merknad: Påkrevd hvis høyde, kronediameter samt krone- og stammestruktur angis eller endres. Registreringsdato må oppdateres
1731
KronediameterD 4 (m)BAngir gjennomsnittlig kronediameter for angitte trær.
Merknad: Påkrevd hvis høyde, stammediameter samt krone- og stammestruktur angis eller endres».Registreringsdato må oppdateres.
7551
Krone- og stammestrukturFVT 40BVurdering hvorvidt kronens struktur er robust og som ligger til grunn for hva slags type oppfølging som kan være aktuelt. 1 er best og 3 er dårligst. Kategori 3 krever snarlig oppfølging og tiltak. For kategori 2 må videre oppfølging og tiltak vurderes. Denne type kartlegging krever at personen som utfører registreringen har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.
Merknad: Påkrevd om stammediameter, høyde og kronediameter er gitt eller endret.
10798
1-God

Treet har én gjennomgående stamme. God stammeavsmaling (koning). Forholdet høyde/ Stammediameter (H/D) = 30-40 (stammediameter måles 1 meter over basis). Hovedstammen er rett. Diameter hovedgreiner < 2/3 av stammediameter (stammediameteren måles like over barkåsen). Vinkelen mellom stammen og hovedgreinene skal være > 25°. Tyngdepunktet i krona skal være balansert slik at den statiske vertikale vaktbelastningen føres ned gjennom stammen. Passe avstand mellom greinene. Dette gjelder både i vertikal og lateral retning. Avstanden mellom greinene skal være stor nok til at det ikke oppstår mekanisk kontakt. Avstanden mellom selve greinfestene må være god nok til at hvert greinfeste får utvikle seg fritt.17549
2-Middels

Treet kan ha 2, eller flere stammer, men sammenføyningen i kløften mellom stammene må være åpen og «U-formet». Treet kan ha sterktvoksende «stillasgreiner» med diameter tilnærmet lik stammediameteren. God stammeavsmaling (koning). Forholdet høyde/ Stammediameter (H/D) = ≤ 50 (stammediameter måles 1 meter over basis). Greinvinkler > 25°. Krona og/ eller enkeltgreiner kan ha moderat overtyngde med et tyngdepunkt som ligger til siden for stammen. Stammen kan helle moderat, men viser tegn til å korrigere ubalansen ved at veksten i den øvre delen av treet orienterer seg i motsatt retning av den retningen stammen heller. Stammen(e) kan være moderat krokete. Tilnærmet passe avstand mellom greinene. Dette gjelder både i vertikal og lateral retning. Avstanden mellom greinene skal være stor nok til at det ikke oppstår mekanisk kontakt. Avstanden mellom selve greinfestene må være god nok til at hvert greinfeste får utvikle seg fritt.17550
3-Dårlig

Treet har 2, eller flere stammer. Stammekløftene er vanligvis trange med en spiss karakteristisk «V-formet» vinkel < 25°. Treet heller og har betydelig overtyngde uten tydelige tegn til korrigerende vekst. Treet har en, eller flere enkeltgreiner med betydelig overtyngde. Treet har en, eller flere sterktvoksende "stillasgreiner" med trange greinfester der vinkelen mellom stamme og grein er < 25° med diameter større enn 50 % av stammediameteren målt like over barkåsen. Stammen er betydelig kroket.17551
Krav om ytterligere oppfølgingFVT 3BGjelder trær som trenger å sjekkes oftere pga alder, tilstand eller fordi det står plassert i et stressende voksemiljø som f.eks. trær med for lite jordvolum, eller som står nær veien der det i tillegg er utsatt for grøfting. Hvis ja, beskriv type oppfølging i tilleggsinformasjon.
Merknad: Skal angis om relevant
10799
Ja


17552
Nei


17553
Spesielle restriksjonerFVT 15OAngir om det er knyttet spesielle restriksjoner til tre/trær.9986
Ja

Det er knyttet spesielle restriksjoner til tre/trær16207
Ikke avgjort

Tre/Trær er under vurdering, men ikke endelig avklart16208
Nei

Det er ikke knyttet spesielle restriksjoner til tre/trær16209
Sluttdato for garantitidDATO 8BAngir sluttdato for garantitid.
Merknad: Påkrevd for registreringer som gjøres før garantitid er utløpt.
10562
OppstammingFVT 3OAngir om tre/trær er oppstammet.12120
Ja


21092
Nei


21093
TrebeskytterFVT 15OAngir om det er satt opp trebeskytter for å beskytte treet/stammen mot påkjørsel, klatring, hærverk etc..11416
Ja


19258
Nei


19259
OppbindingFVT 15OAngir om det er noen form for oppbinding av treet/stammen. Oppbinding består vanligvis av trestolper og et bånd der båndet går rundt treet og er fest i stolpene.11422
Ja


19278
Nei


19279
TregruberistFVT 30OAngir om det er tregruberist, dvs beskyttelse på bakkenivå over røtter inn mot stamme.11415
Støpejern


19254
Betong


19255
Smågatestein


19256
Ingen


19257
Granittblokk


19277
TilleggsinformasjonT 500OUtfyllende informasjon om tilstand, ved spesielle restriksjoner, eller annen info som har verdi for skjøtsel /hensyn oppgis her.7554
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11098
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12339
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når grunneier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
8009
Stat, Statens vegvesen


10275
Kommune


10339
Privat


10403
Fylkeskommune


10737
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17586
Stat, Nye Veier


18574
VedlikeholdsansvarligFVT 30BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
9135
Statens vegvesen


12178
Kommune


12179
Privat


12180
Uavklart


17767
Nye Veier


18785
OPS


18914
Fylkeskommune


19979


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Punkt nærmest mulig senter tre/trær. Høydereferanse: Terrengnivå ved senter tre/trær
5896
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter trerekke. Høydereferanse: Terrengnivå..
4840
Geometri, flateGFOGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.
Merknad: Grunnrissreferanse: Omriss ved ytterkant av trekrone(r). Høydereferanse: Terrengnivå ved omriss av ytterkant trekroner
59033. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1356Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Trær skal være registrert0 %0 %

1357AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1361Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1360Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1365Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type grupperingType/gruppering skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1366Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Løvfellende vintergrønneType/kategori skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1362Kvantitative egenskaper, nøyaktighetAndel manglende data
UtplantingsårPlantetidspunkt skal være angitt hvis nyplanting0 %0 %

1364Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
RegistreringsdatoRegistreringsdato skal være angitt om Stammediameter, Høyde, Kronediameter og Vekstfase er gitt eller endret0 %0 %

2272Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UtviklingsfaseUtviklingsfase skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1358Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AntallAntall skal være angitt hvis objektet representerer mer enn et tre0 %0 %

1363Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

2270Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
HøydeHøyde skal være angitt hvis stammeomkrets, kronediameter samt krone- og stammestruktur angis eller endres. Registreringsdato må oppdateres.0 %0 %

2275Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Krav om ytterligere oppfølgingKrav om ytterligere oppfølging skal være angitt om relevant0 %0 %

2274Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Krone- og stammestrukturKrone- og stammestruktur skal være angitt om stammediameter, høyde og kronediameter er gitt eller endret.0 %0 %

2271Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KronediameterKronediameter skal være angitt hvis høyde, stammediameter samt krone- og stammestruktur angis eller endres».Registreringsdato må oppdateres.0 %0 %

2273Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Naturlike verdifulle trærNaturlike verdifulle trær skal være angitt for naturlike trær som skal tas spesielt hensyn til0 %0 %

2035Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Sluttdato for garantitidSluttdato for garantitid Skal kun angis for forekomster som registreres før garantitid er utløpt.0 %0 %

2269Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
StammediameterStammediameter skal være angitt hvis høyde, kronediameter samt krone- og stammestruktur angis eller endres. Registreringsdato må oppdateres0 %0 %

1367Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Treslag, norsk navnTreslag, norsk navn skal være angitt for nyanlegg om Botanisk navn ikke er gitt0 %0 %

1368Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Treslag, botanisk navnTreslag, botanisk navn skal være angitt for nyanlegg om Norsk navn ikke er gitt0 %0 %

2034Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type/formType/form skal være angitt om relevant0 %0 %

1370Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Trær-objekt skal registreres for hver frittstående tre, tregruppe, trerekke eller allè ute langs vegen i henhold til kravmatrisa

Nye data skal fortrinnsvis leges inn som punkt. Linje kan brukes på Trerekke og Allé og flate på Tregruppe. En tilstandsvurdering av hvert enkelt tre bør knyttes til punkt.

I feltene Norsk navn/Botanisk navn kan det gis flere arter skilt som vist her, eventuelt også med prosentandel: a) Eik 60%, b) Ask 20%, c) Lønn 20%. Viktigste/dominerende art gis først. Detaljer kan gis i feltet Tilleggsinformasjon eller datterobjektet Dokumentasjon.

Dersom tre/trær er vernet eller det er knyttet andre restriksjoner til det/de markeres dette i feltet "Spesielle restriksjoner". Detaljer gis i Merknad eller på datterobjektet Dokumentasjon.

Areal beregnes ved å lage et polygon, en sirkel eller en oval som omtrent dekker ytterkanten av trekronene. Areal registreres ikke der trær registreres enkeltvis.

Utviklingsfase, stammediameter, høyde og kronediameter skal registreres samtidig og dato for denne registreringen legges inn i Registreringsdato.Hegg i blomstring

Carl Berners plass i Oslo etter at rundt 300 millioner er brukt på oppussing. Blant annet 200 trær og busker.

I dette tilfellet vil det være mest hensiktsmessig å registrere hvert tre for seg:

Antall : : 1 stk
Høyde : 4 m
Treslag, botanisk navn : Prunus padus
Treslag, norsk navn : Hegg
Type/gruppering : Frittstående tre
Kronediameter : 2 m
Løvfellende/vintergrønne : Løvfellende
Utplantingsår : 2006
Stammediameter : 18 (cm)
Eier : Kommune
Vedlikeholdsansvarlig : Kommune
Krav om ytterligere oppfølging : Ja
Krone- og stammestruktur : 2-Middels
Registreringsdato : 20150612
Utviklingsfase : Vekstfase

Hegg i blomstring. Foto: Henriette Erken BusterudTrerekke

Trerekke langs RV22 Halden sentrum - Holtet

Antall : 40
Høyde : 12 m
Areal : 800 m2
Treslag, botanisk navn : Quercus
Treslag, norsk navn : Eik
Type/gruppering : Trerekke
Kronediameter : 6 m
Naturlike verdifulle trær : Kulturhistorisk
Løvfellende/vintergrønne : Løvfellende
Utplantingsår : 1956
Registreringsdato : 20150615
Stammediameter : 44 cm
Eier : Stat, Statens vegvesen
Vedlikeholdsansvarlig : Statens vegvesen
Krav om ytterligere oppfølging : Ja
Krone- og stammestruktur : 2-Middels
Utviklingsfase : Vekstfase

Ensidig allé. Foto Alf AndreassenLiten tregruppe

Liten tregruppe med tre trær i en rundkjøring

Antall : 3 stk
Høyde : 5 m
Krav om ytterligere oppfølging : Ja
Krone- og stammestruktur : 1-God
Kronediameter : 3 m
Løvfellende/vintergrønne : Løvfellende
Treslag, botanisk navn : Acer
Treslag, norsk navn : Lønn
Type/gruppering : Tregruppe
Utplantingsår : 2004
Stammediameter : 21 cm
Registreringsdato : 20140712
Utviklingsfase : Vekstfase


Foto: Geir BrekkeFormklippede trær

Bildet viser en rekke med formklippede trær i Haakon VII gate i Oslo

Antall : 14
Høyde : 4
Krav om ytterligere oppfølging : Ja
Krone- og stammestruktur : 2-Middels
Kronediameter : 2
Løvfellende/vintergrønne : Løvfellende
Utplantingsår : 2008
Registreringsdato : 20160312
Stammediameter : 18 cm
Treslag, botanisk navn : Tilia cordata
Treslag, norsk navn : Lind
Type/form : Formklippet
Type/gruppering : Tregruppe
Utviklingsfase : Vekstfase
Knutekollede trær

Antall : 26
Høyde : 7
Krav om ytterligere oppfølging : Ja
Krone- og stammestruktur : 2-Middels
Kronediameter : 2
Løvfellende/vintergrønne : Løvfellende
Utplantingsår : 1943
Registreringsdato : 20160312
Stammediameter : 18 cm
Treslag, botanisk navn : Tilia cordata
Treslag, norsk navn : Lind
Type/form : Knutekollet
Type/gruppering : Trerekke
Utviklingsfase : Vekstfase
Eier : Privat
Vedlikeholdsansvarlig : Statens vegvesen

Knutekollede trær. Foto: Knut Opeide og Tore PaulsenArealberegning

Areal beregnes ved å lage et polygon, en sirkel eller en oval som omtrent dekker ytterkant av trekronene.

Areal for trærNaturlike verdifulle trær

Antall : 1
Høyde : 30
Krav om ytterligere oppfølging : Ja
Krone- og stammestruktur : 2-Middels
Kronediameter : 15
Løvfellende/vintergrønne : Løvfellende
Naturlike verdifulle trær : Biologisk
Utplantingsår : 1850
Registreringsdato : 20150712
Spesielle restriksjoner : Ja
Stammediameter : 60
Treslag, norsk navn : Eik
Treslag, botanisk navn : Quecus
Type/gruppering : Frittstående tre
Utviklingsfase : Avviklingsfase

Merknad: Hult grovt eiketre innefattet av forskriften for hule grove eiker. Noen døde greiner. Bør følges opp for mulig greinbrekkasje. Treet er frisk men har noe hulrom. Bildet er tatt om vinteren.Foto: Renate Vea Petersson