Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.118Basseng/Magasin (ID=208)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-16Første versjon
2014-08-21Endret referanse til håndbok i første eksempel
2015-06-09Endret eksempler for å beskrive ulike typer rensebasseng
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-06-07Rettet mangler i kvalitetsmatrise
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneBruksområde, areal
MiljøBruksområde, areal2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

208_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

208_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

208_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Basseng/Magasin
Definisjon:Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BruksområdeFVT 50PAngir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.1283
Rensebasseng

Basseng for å rense vann7941
Fordrøyningsbasseng

Basseng som benyttes for å utjevne varierende vannføringer slik at nedstrøms ledningsnett og renseanlegg ikke blir overbelastet (Store norske leksikon)7942
Oppsamling av forurensning

Basseng for å samle opp eventuelle lekkasjer/søl fra havarerte tankbiler etc.7943
Pumpesump

Basseng i tilknytning til pumpestasjon.7944
Annet bruksområde

Bruksområde som ikke er dekket av de øvrige verdiene. Bruksområde skal utdypes under egenskap "Tilleggsinformasjon" (10460)7945
Rensebasseng, sedimentasjon

Basseng for å rense vann ved at slam/sediment bunnfaller.17034
Rensebasseng, infiltrasjon

Vann infiltreres. Stedlige masser17035
Rensebasseng, våtmark


17036
Vannmagasin

Oppbevaring av vann som skal benyttes til bestemt formål.17037
Hoved-/forbassengFVT 20OAngir om bassenget er regnet som hovedbasseng eller forbasseng.10451
Hovedbasseng


16904
Forbasseng


16905
BunnFVT 25BAngir hvilken type bunn det er i bassenget.
Merknad: Skal angis for rensebasseng
10452
Betongbunn


16907
Bunntetting leire


16908
Bunntetting membran


16909
Berg


17012
ArealH 5 (m2)BAngir arealet av vegobjektet.
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (flate). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri
1378
InnløpsløsningFVT 10B.
Merknad: Angis dersom relevant for gitt type basseng
10455
Dykket


16916
Åpen


16917
VolumH 6 (m3)PAngir volum av vann/væske ved fullt basseng.1394
UtløpsløsningFVT 10B.
Merknad: Angis dersom relevant for gitt type basseng
10457
Dykket


16920
Åpen


16921
Vanndybde, normalD 5 (m)OAngir dybde ved normal vannstand.1660
Dybde til overløpD 4 (m)OAngir dybde til overløp.3850
FiltermasserFVT 20BAngir om det er stedlige eller tilførte filtermasser.
Merknad: Skal angis for basseng/magasin som har bruksområde "Rensebasseng, infiltrasjon"
10685
Stedlige masser


17278
Tilførte masser


17279
SlukkevannFVT 3OAngir om vannet benyttes til slukkevann i forbindelse med evt. brann. Mest relevant i tunnel.10454
Ja


16914
Nei


16915
OljeutskillingFVT 3OBasseng har system for utskilling av olje.
Merknad: Angis dersom relevant for den type basseng
10456
Ja


16918
Nei


16919
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10268
DriftsmerkingT 50OIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.10082
SCADA-merkingT 50BDriftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA.
Merknad: Skal angis om den eksisterer på stedet
11718
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.10460
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11673
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11099
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12340
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
8010
Stat, Statens vegvesen


10276
Kommune


10340
Privat


10404
Fylkeskommune


10738
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17587
Stat, Nye Veier


18575
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8077
Statens vegvesen


10471
Kommune


10549
Privat


10627
Uavklart


17726
Nye Veier


18776
OPS


18905
Fylkeskommune


19943


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPOGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter utløp av basseng/magasin. Høydereferanse: Overløpshøyde.
4848
Geometri, flateGFPGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.
Merknad: Grunnrissreferanse: Polygon som omkranser bassenget ved maks vannstand. Høydereferanse: Overløpshøyde
8881
Utgår_Geometri, linjeGLKUGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.94353. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1594Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Basseng/Magasin skal være registrert0 %0 %

1595AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1596Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1597Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArealAreal skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1598Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VolumVolum skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1600Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, flateAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1601Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1602Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1603Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnel0Basseng/Magasin som ligger i tunnel skal være datter av Tunnel 0 %0 %

1919Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, flateGeometri, flate skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1921Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

2589Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FiltermasserFiltermasser skal være angitt for basseng/magasin som har bruksområde "Rensebasseng, infiltrasjon"0 %0 %

2590Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BunnBunn skal være angitt for rensebasseng0 %0 %

2591Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
InnløpsløsningInnløpsløsning skal være angitt dersom relevant for gitt type basseng0 %0 %

2592Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UtløpsløsningUtløpsløsning skal være angitt dersom relevant for gitt type basseng0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Basseng/Magasin-objekt skal registreres for hvert Basseng/Magasin ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Mål inn Basseng/Magasin med omriss, det blir generert punkt på vegnettet når vegreferansen beregnes i NVDB.

Det kan være vanskelig å bestemme bruksområde ut fra bare å se på dammen. Kontakt fagfolk for å sjekke dette.


Fordrøyningsbasseng

Regnvann dreneres raskt av asfalt/veg. Det kan gi flom/erosjon i bekkene som fører vannet vekk. For å unngå det lages et fordrøyningsbasseng for å drøye tilsiget slik at bekken får tilsig som normalt.

Bruksområde : Fordrøyningsbasseng
Areal : 800 m2
Volum : 1000 m3
Oppsamling av forurensning

Basseng for rensing av vann fra vegen.
Areal : 30
Bruksområde : Oppsamling av forurensning
Bunn : Bunntetting membran
Etableringsår : 2013
Hoved-/forbasseng : Hovedbasseng
Innløpsløsning : Dykket
Oljeutskilling : Ja
Slukkevann : Ja
Volum : 30
Pumpesump

Bildet viser en pumpesump, dvs. et basseng inne i en tunnel der vann som lekker fra grunnen eller som kommer inn utenfra samles opp før det pumpes ut av tunnelen.. Bildet er fra Strindheimtunnelen i Trondheim

Bruksområde : Pumpesump
Areal : 80 m2
Volum : 160 m3

Pumpesump: Foto: Tore PaulsenRensebasseng, vått overvannsbasseng

Vått overvannsbasseng med forsedimentering i første del av basseng.

Bunn : Bunntetting membran
Areal : 50
Bruksområde : Rensebasseng, sedimentasjon
Etableringsår : 1992
Hoved-/forbasseng : Hovedbasseng
Innløpsløsning : Dykket
Oljeutskilling : Nei
Slukkevann : Nei
Utløpsløsning : Dykket
Volum : 125

Figur fra håndbok N200


Referanser
Se kapittel 403.3 i Håndbok N200 (018) Vegbygging


Rensebasseng med infiltrasjon i stedlige masser

Her er det to bassenger. Det er et forbasseng for sedimentering og et hovedbasseng for infiltrering
Hovedbasseng:
Areal : 40
Bruksområde : Rensebasseng, infiltrasjon
Etableringsår : 2001
Filtermasser : Stedlige masser
Hoved-/forbasseng : Hovedbasseng
Innløpsløsning : Dykket
Oljeutskilling : Nei
Slukkevann : Nei
Utløpsløsning : Åpen
Vanndybde, normal : 1
Volum : 40
Dam

Bildet viser en kunstig anlagt dam etter at Ilabekken i Trondheim ble gjenåpnet i forbindelse med prosjektet Nordre avlastningsveg..

Areal : 300 m2
Bruksområde : Vannmagasin
Bunn : Bunntetting membran
Innløpsløsning : Åpen
Utløpsløsning : Åpen
Vedlikeholdsansvarlig : Kommune
Volum : 250 m3


Kunstig anlagt dam. Foto: Knut OpeideÅpen filterløsning

Basseng der vannet blir filtrert gjennom tilførte masser til resipient.
Areal : 200
Bruksområde : Rensebasseng, infiltrasjon
Etableringsår : 2010
Filtermasser : Tilførte masser
Hoved-/forbasseng : Hovedbasseng
Innløpsløsning : Dykket
Volum : 250
Filtergrøft

Filterløsning, der vannet filtreres fra grøft til drensledning

Areal : 100
Bruksområde : Rensebasseng, infiltrasjon
Etableringsår : 2012
Filtermasser : Stedlige masser
Innløpsløsning : Åpen
Volum : 50
Rensing i kunstig anlagt våtmark

Våtmarken er et område som består av 3 bassenger med grunnere områder mellom. Det Registreres som 3 basseng med 1 forbasseng og 2 hovedbasseng. Det er dykket innløp på første basseng og dykket utløp på siste, ellers er det åpne innløp og utløp. Ekempelet viser egenskaper for det siste bassenget.

Areal : 500
Bruksområde : Rensebasseng, våtmark
Bunn : Bunntetting leire
Etableringsår : 2014
Innløpsløsning : Åpen
Utløpsløsning : Dykket
Volum : 250