Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.478Pumpestasjon (ID=210)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Sted hvor det er installert en eller flere pumper for å pumpe unna drens-/overvann.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-16Første versjon
2016-11-01"Driftsmerking" er endret fra opsjonell til betinget
2016-11-01Endret på eksempler
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneNavn, beliggenhet
Drift og vedlikeholdNavn, beliggenhet2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

210_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

210_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

210_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Pumpestasjon
Definisjon:Sted hvor det er installert en eller flere pumper for å pumpe unna drens-/overvann.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
NavnT 50PAngir navn på pumpestasjonen.9115
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10340
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.
Merknad: Påkrevd om merking finnes
10085
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11591
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11675
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11101
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12342
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
11973
Stat, Statens vegvesen


20539
Stat, Nye Veier


20540
Fylkeskommune


20541
Kommune


20542
Privat


20543
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).20544
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
12003
Statens vegvesen


20728
Nye Veier


20729
Fylkeskommune


20730
OPS


20731
Kommune


20732
Privat


20733
Uavklart


20734
Utgår_Lokal styringFVT 3UAngir om det er mulighet for lokal styring.3693
Ja


4744
Nei


4745
Utgår_Styring fra betjeningssentralFVT 3UAngir om det er mulig å styre anlegg fra betjeningssentral.3751
Ja


4746
Nei


4747
Utgår_Styring fra VTSFVT 3UAngir om det er mulig å styre anlegg fra VTS.3756
Ja


4748
Nei


4749


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter objekt. Høydereferanse: Fot objekt (ikke påkrevd)
48503. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1583Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Pumpestasjon skal være registrert0 %0 %

1584AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1585Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1586Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1950Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1587Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2338Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsmerkingDriftsmerking skal være angitt om merking finnes0 %0 %

1617Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Pumpestasjon som ligger i tunnel skal være datter av Tunnelløp0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et pumpestasjonobjekt skal registreres for hver pumpestasjon ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Det skal alltid defineres pumpestasjon der det står en eller flere pumper. Hver av pumpene i stasjonen må registreres for seg som døtre til pumpestasjonen. Unntaket er hvis flere pumper i samme pumpestasjon er like. (Se innsamlingsregler for Pumpe.)

Navn bør være så beskrivende at det er enkelt å finne frem og skille hver enkelt pumpestasjon fra hverandre. Dvs. at flere pumpestasjoner i samme tunnel bør få et tillegg med nummerering eller retning i tillegg til tunnelnavn.


Pumpestasjon i tunnel


Pumpestasjon i Tunnel. Foto Tore Paulsen
Bilde viser en pumpestasjon i Strindheimtunnelen i Trondheim med 5 pumper.

Navn : Strindheimtunnelen
Etableringsår : 2014
Pumpestasjon i kum


Pumpestasjon i kum. Foto: Terje Rønneberg
Bildet viser en pumpestasjon plassert i en kum

Navn : E39, Orkanger, innkjøring vest
Etableringsår : 2013
Driftsmerking : xxxxxSkjema for pumpestasjon


Skjema for pumpestasjon fra Vegvokteren
Bildet viser et skjematisk bilde over innholdet i en pumpestasjon (P2) hentet fra Vegvokteren.

Pumpestasjonen inneholder et basseng, 4 pumper, mengdemåler, flottører for høyt og lavt vann-nivå, overløp og oljeutskiller.Trinnpumpestasjon


Trinnpumpestasjon
Bilder viser skisse for en trinnpumpestasjon. Vannet pumpes opp et nivå til en tilsvarende stasjon, eller til utløp.