Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.136Brannslokningsapparat (ID=213)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Apparat for å slokke brann.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-02-25Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2016-06-21Egenskapene "Utgår_kontrolldato", "Utgår_Installeringsår" og "Vedlikeholdsansvarlig" et tatt ut.
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetPlassering
Drift og vedlikeholdPlassering, type2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

213_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

213_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

213_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Brannslokningsapparat
Definisjon:Apparat for å slokke brann.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50PAngir hvilken type vegobjektet er av.1206
Pulverapparat


3373
CO-apparat


4917
Skumapparat


5048
KapasitetFVH 3 (kg)PAngir kapasitet.4021
6


5049
12


5050
5


16018
8


21543
Plassering i teknisk romFVT 50BAngir om objektet er plassert i teknisk rom.
Merknad: Påkrevd hvis Ja
3739
Utgår_I skap


5051
Utgår_I kiosk


5052
Ja


16019
Nei


16020
EtableringsårH 4BAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.
Merknad: Påkrevd for nye skjermer og eksisterende skjermer hvor informasjon er tilgjengelig
10273
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11593
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11103
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12344


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Måles inn som senter apparat. Høydereferanse: Ikke påkrevd. Lik geometri med "Teknisk skap" når denne er plassert i slikt.
48533. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1254Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Brannslokningsapparat skal være registrert0 %0 %

1255AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1256Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1258Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KapasitetKapasitet skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1259Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1260Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1257Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Plassering i teknisk romPlassering i teknisk rom skal være angitt hvis Ja0 %0 %

1900Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye skjermer og eksisterende skjermer hvor informasjon er tilgjengelig0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Brannslokkingsapparat-objekt skal registreres for hvert brannslokkingsapparat ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Hvert brannslokkingsapparat skal registreres for seg, også i nødstasjoner der det normalt er to brannslokningsapparat.

Informasjon om type og kapasitet står vanligvis oppgitt på selve brannslokningsapparatet.

Dersom brannslokkingsapparatet er plassert i teknisk rom skal egenskapen "Plassering i teknisk rom" settes til "Ja". I disse tilfellene skal ikke brannslokkingsapparatet ha Nødstasjon som mor. For brannslokkingsapparat plassert i nødstasjoner angis plassering på Nødstasjon-objektet.


Brannslokningsapparat pulver

Brannslukkingsapparat plassert i skap
Type: Pulver
Kapasitet 6 kg

213_eksps_brannslukningsapparat.png