Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.886Voll (ID=234)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Opphøyd terrengformasjon f.eks. anlagt for å skjerme mot vegtrafikkstøy eller skredmasser. Kan være sammensatt av flere lag.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-08Første versjon
2015-09-09Slettet eksempel, lag inn et nytt eksempel.
2016-03-14Assosiasjon til Høydemåling slettes
2016-03-14"Utgår_fangvolum ras" er fjernet fra Datakatalogen
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-11-02"Bruksområde": tillatt verdi "Utgår rassikring" fjernet
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdAntall, type, eierVite hvilke voller SVV har vedlikeholdsansvar på.
Beregning av forurensning. Støy, luftkvalitet, biologisk mangfoldStedfesting, type, høydeBeregning av støy langs veg2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

Figur 1: UML-skjema Voll
234_uml_betingelser.png


Tillatte verdier

Figur 2: UML-skjema med tillatte verdier
234_uml_tillatte_verdier.png


UML-skjema med assosiasjoner

Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner
234_uml_assosiasjoner.png2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Voll
Definisjon:Opphøyd terrengformasjon f.eks. anlagt for å skjerme mot vegtrafikkstøy eller skredmasser. Kan være sammensatt av flere lag.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BruksområdeFVT 50PAngir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.1286
Støyskjerming


1996
Snø/vindskjerming


1999
Flomsikring


3805
Skredsikring, fangvoll


13983
Skredsikring, ledevoll


13984
MaterialtypeFVT 50BAngir primær materialtype for vegobjektet. For skredsikringsvoller skal det angis materiale på støtside.
Merknad: Påkrevd for skredsikringsvoller.
1422
Jord


4671
Stein


4672
Betong


4673
Tørrmur

Mur av stein e.l.15961
Gabioner

Steinfylte nettingkister som kan stables inntil- og oppå hverandre15962
LengdeH 4 (m)PLengde fra ende til ende av vollfoten.4558
Bredde fotD 5 (m)PAngir gjennomsnittlig bredde ved vollens fot.1930
Bredde kroneD 5 (m)PAngir gjennomsnittlig bredde ved vollens krone (topp).1935
Høyde, gjsnD 5 (m)PAngir gjennomsnittlig egenhøyde fra fot voll til topp krone av vollen. Høyde skal måles på støtside for skredsikringsvoller.1598
Høyde, maksD 5 (m)BAngis største egenhøyde fra fot voll til topp krone av vollen. Høyde skal måles på støtside for skredsikringsvoller.
Merknad: Påkrevd for skredsikringsvoller.
9678
Helning, gjsnH 2 (grad)BGjennomsnittlig helning av vollskråningen i fallretningen. Helning skal måles på støtside for skredsikringsvoller.
Merknad: Påkrevd for skredsikringsvoller. Måles i felt med hellingsmåler.
9679
Helning, maksH 2 (grad)BStørste helning av vollskråningen i fallretning. Helning skal måles på støtside for skredsikringsvoller..
Merknad: Påkrevd for skredsikringsvoller. Måles i felt med hellingsmåler.
9680
RetningsendringD 4 (grad)OAngir hvor mye skredretningen endres fra skredløpet før ledevollen til slutt av ledevollen. .
Merknad: Gjelder kun ledevoll. Ofte en større vinkel enn selve vinkelendringen av ledevollen. Øvre del av ledevollen er ofte bygget med en vinkel med skredløpet.
9681
AdkomstFVT 24BBeskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet (bakside) for vedlikehold.
Merknad: Ikke krav om å angi adkomst for støyvoller som ligger ved vegen. Angis primært for skredvoller.
9682
Hjullaster

Adkomst er mulig med hjullaster.13955
Gravemaskin

Adkomst for gravemaskin13956
Til fots

Adkomst til fots13957
Kran

Adkomst for kran13958
Tau

Adkomt med tau13959
Helikopter

Adkomst for helikopter13960
Bil

Adkomst er mulig med bil.19829
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.9683
TilleggsinformasjonT 400OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.10868
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11109
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12350
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
5824
Stat, Statens vegvesen


8219
Kommune


8245
Privat


8271
Fylkeskommune


10711
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17607
Stat, Nye Veier


18599
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
5809
Statens vegvesen


8204
Kommune


8230
Privat


8256
Uavklart


17697
Nye Veier


18732
OPS


18861
Fylkeskommune


19918


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnriss- og høydereferanse: Samme som for FKB - Voll (6016)
4864
Geometri, flateGFOGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.88863. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
968Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Voll skal være registrert0 %0 %

984AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Voll skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

976Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

975Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

972Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde fotBredde fot skal være angitt på alle objekter0 %0 %

973Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde kroneBredde krone skal være angitt på alle objekter0 %0 %

969Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

983Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårByggeår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

971Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde, gjsnHøyde, gjsn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

974Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

982Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AdkomstAdkomst skal være angitt på alle objekter0 %0 %

977Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

970Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialtypeMaterialtype skal være angitt for skredsikringsvoller.0 %0 %

978Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

979Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde, maksHøyde, maks skal være angitt for skredsikringsvoller.0 %0 %

980Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Helning, gjsnHelning, gjsn skal være angitt for skredsikringsvoller. Måles i felt med hellingsmåler.0 %0 %

981Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Helning, maksHelning, maks skal være angitt for skredsikringsvoller. Måles i felt med hellingsmåler.0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et voll-objekt skal registreres for hver voll ute på vegen i henhold til kravmatrisa.

Bredder og høyder gis i meter. Høyde skal måles på støtside for skredsikringsvoller. For skredsikringsvoller er det også behov for å registrere helning (gjennomsnitt og maks), høyde maks og materialtype.

På adkomst registreres det hvordan man lettest kan komme til Vollen. Skalaen går fra hjullaster til helikopter. Det er ønskelig å kunne gjøre mest mulig arbeid med maskin, men noen er vanskelig tilgjengelig og kan i verste fall kun nås med helikopter.


Støyvoll


Adkomst : Hjullaster
Bredde fot : 3
Bredde krone : 0,5
Bruksområde : Støyskjerming
Etableringsår : 1993
Høyde, gjsn : 1.5 meter
Lengde : 300 meter
Materialtype : Jord
Snø/vindskjerming


Adkomst : Hjullaster
Bredde fot : 3,5 meter
Bredde krone : 0.5 meter
Bruksområde : Snø/vindskjerming
Etableringsår : 2004
Høyde, gjsn : 2.5 meter
Lengde : 300 meter
Materialtype : JordSkredsikring ledevoll


Adkomst : Hjullaster
Bredde fot : 3,5 meter
Bredde krone : 0.5 meter
Bruksområde : Skredsikring, ledevoll
Etableringsår : 1976
Helning, gjsn : 45 grader
Helning, maks : 60 grader
Høyde, gjsn : 1.5 meter
Høyde, maks : 2.5 meter
Lengde : 50 meter
Materialtype : JordBruksområde Skredsikring, fangvoll


Adkomst : Hjullaster
Bredde fot : 3.5
Bredde krone : 0.5
Bruksområde : Skredsikring, fangvoll
Etableringsår : 2009
Helning, gjsn : 45 (grader)
Helning, maks : 50
Høyde, gjsn : 2.0
Høyde, maks : 2.5
Lengde : 50
Materialtype : JordLedevoll


a) Ledevoll bygd som plog (foto: Knut Inge Orset) b) Ledevoll (foto: Jens Tveit)
Ledevoller brukes til å styre skredbevegelsen i utløpsområdet. Ledevoller kan også bygges som en plog og styre skredet i flere retninger.

a)
Lengde : 347 m
Bredde fot : 20 m
Bredde krone : 1 m
Høyde, gjsn : 9 m
Bruksområde : Skredsikring, ledevoll
Etableringsår : 2004

b)
Lengde : 1054 m
Bredde fot : 30
Bredde krone : 3 m
Høyde, gjsn : 6 m
Bruksområde : Skredsikring, ledevoll
Etableringsår : 2008Beregning av ulike parametere på Voll


Skissering av ulike verdier for voll 1) bredde fot 2) høyde, gjsn (Tegning: Knut Inge Orset)
Voll er nesten alltid plassert sammen med et Skredmagasin (vegobjekttype 625) og for å få ønsket volum på magasinet er det mer riktig å lage skissen som vist under. man registrerer bredde krone og for for å ha muligheten til å beregne volum av selve konstruksjonen samt å si noe om arealet som er berørt.