Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.690Toalettanlegg (ID=243)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere klosett/toalettskåler/pissoarer.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-06-261.90-605Første versjon
2013-03-07Oppdatert innsamlingsregler og eksempler
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneAntall, type, avløp til, eierGrunnlag for tildeling av midler
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktAntall, type, avløp til, universell utforming, eier og vedlikeholdsansvarligGrunnlagsinformasjon for drift av objektene
Transportplanlegging/Navigasjon og ruteplanleggingPunkt, universell utformingRuteplanlegging: Interessepunkter
MiljøAntall, type, avløp tilBeregning av miljøpåvirkning av toalett2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

243_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema Toalettanlegg


Tillatte verdier

243_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

243_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Toalettanlegg
Definisjon:Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere klosett/toalettskåler/pissoarer.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50PAngir hvilken type toalett det er i toalettanlegget.1217
Vannklosett


3819
Tørrklosett


3820
Antall klosettH 2 (stk)PAngir hvor mange klosett/toalettskåler/pissoarer det finnes på toalettanlegget.2217
Universelt utformetFVT 3PAngir om det finnes universelt utformet toalett.2083
Ja


3544
Nei


3582
Avløp tilFVT 50BAngir hvor avløpet føres. (Ikke aktuelt for tørrklosset).
Merknad: Påkrevd dersom Type = WC
3987
Offentlig nett


4996
Lukket tank


4997
Privat nett


8191
Privat avtaleFVT 3BAngir om det finnes avtale med privat eier om bruk av toalett.
Merknad: Påkrevd dersom Eier = Privat
9285
Ja


12961
Nei


12962
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10375
ProdusentT 150OAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.9446
ProduktnavnT 150OAngir produktnavn for toalettene. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.9448
LeverandørT 150OAngir navn på firma som har levert vegobjektet.9447
TilleggsinformasjonT 400OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks utfyllende informasjon om toalettanlegg. Kan f.eks være ang. tilgjengelighet, eierforhold osv.10735
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11111
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12352
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
4523
Stat, Statens vegvesen


5352
Privat

Eier kan f.eks være bensinstasjon, kafe, gatekjøkken etc.5353
Kommune


5354
Fylkeskommune


10695
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17594
Stat, Nye Veier


18585
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
5808
Statens vegvesen


8203
Kommune


8229
Privat


8255
Uavklart


17696
Nye Veier


18722
OPS


18851
Fylkeskommune


19917


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter midterste inngang ved ulikt antall innganger, midt mellom de to i midten ved likt antall innganger. Høydereferanse: Terrenghøyde
48683. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
114Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
-44Alle toalettanlegg som Statens vegvesen eier eller drifter/vedlikeholder/har privat avtale for skal være registrert.0 %0 %

115AktualitetTidsperiode, forsinkelse
-33Leveres med ferdigvegsdata90 dager90 dager

117Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

119Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall klosettEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

122Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Universelt utformetEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

308Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktAlle objekter skal stedfestes med egengeometri0 %0 %

309Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktToalettanlegget skal være riktig plassert1 m1 m

310Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetRasteplassGeometri, punktToalettanlegg som ligger på en rasteplass skal være datter til rasteplassen0 %0 %

717Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerjekaiGeometri, punktToalettanlegg som ligger på et ferjeleie skal være datter til ferjeleiet120Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Avløp tilAngis dersom Type = Vannklosett0 %0 %

124Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierAngis om eier avviker fra vegeier0 %0 %

297Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Privat avtaleAngis dersom Eier = Privat0 %0 %

307Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligAngis om eier avviker fra vegeier1922Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Toalettanleggskal registreres for hvert Toalettanleggute langs vegen som eies eller vedlikeholdes av Statens vegvesen i henhold til kravmatrisa.

Dersom Toalettanlegg befinner seg på en rasteplass eller et ferjeleie, skal objektet registreres som datterobjekt av rasteplassen/ferjeleiet.

Toalettanlegg bør registreres med egengeometri


Eksempel 1: Toalettanlegg i privat bygg

Type: Vannklosett
Avløp til: Lukket tank
Antall klosett: 3
Eier: Privat
Vedlikeholdsansvarlig:Privat
Privat avtale: Ja
Tilrettelagt bevegelseshemma: Ja

Figur 3: Eksempel på toalettanlegg i privat byggEksempel 2: Enkelt toalettanlegg

Type: Tørrklosett
Avløp til:
Antall klosett: 1
Eier: Statens Vegvesen
Vedlikeholdsansvarlig: Statens Vegvesen
Privat avtale: Nei
Tilrettelagt bevegelseshemma: Nei

Figur 4: Eksempel på et enkelt eldre toalettanlegg med et toalett. Punkt for registrering av geometri markert med rød prikk(midt på dør)Eksempel 3: Toalettanlegg med to klosett og universell utforming

Type: Vannklosett
Avløp til: Lukket tank
Antall klosett: 2
Eier: Statens Vegvesen
Vedlikeholdsansvarlig: Statens Vegvesen
Privat avtale: Nei
Tilrettelagt bevegelseshemma: Ja

Figur 4: Eksempel på et toalettanlegg med to toaletter. Punkt for registrering av geometri markert med rød prikk(midt mellom dørene)Eksempel 4: Universelt utformet toalett

Anbefalt utforming

Krav til utforming av toaletter i bygninger
med krav om universell utforming, stilles i
§ 12-9 i byggteknisk forskrift.

Innvendige mål
• 2,25 x 2,65 cm innendørs mål i toalettrom
• Snusirkel for rullestol 160x160 cm
• Passasjebredde dør 90 cm
• Fritt sideareal på høyre og venstre side
av toalett 90 cm
• Passasjebredde mellom toalett og vask 90 cm

Høyder
• Toalettsete: 50 cm høyde
• Speil og utstyr: 90 cm høyde
• Plass under vask: 67 cm
• Oppfellbare armstøtter, på begge sider
av toalettet

Figuren viser toalett med anbefalte mål for universell utforming


Referanser
Håndbok V129 (278) kapittel 7.8 beskriver universell utforming av toalett