Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.394Leskur (ID=25)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-04-10Første versjon
2014-05-13Rettet feil med assosiasjon i kravmatrisen. Stoppunkt endret til Holdeplassutrustning
2016-03-07Flategeometri tillatt
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Transportplanlegging/Navigasjon og ruteplanleggingFasiliteter på holdeplass
DriftskontrakterMaterialtype innvendig belysning, sittemulighet, reklameavtale
Universell utformingareal tilpasser rullestol, glassflater markert, innvendig belysning, sittemulighet, trinnfri adkomst2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

25_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

25_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

25_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Leskur
Definisjon:Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
MaterialtypeFVT 50PAngir primær materialtype for vegobjektet.1401
Tre


2188
Betong


2206
Metall, stål, galvanisert


2229
Metall, aluminium


2250
Plast


2268
Pleksiglass


2369
Glassfiber


2374
Metall


4013
Stein


4014
Herdet glass

F.eks City9012130
Antall modulerH 2OAngir hvor mange moduler et leskur er satt sammen av.11420
Lengde, utvendigD 5 (m)OAngir utvendig lengdemål. Lengde gis i leskurets lengderetning. Dette er vanligvis parallelt med plattform.11421
Innvendig belysningFVT 10PAngir om det er innvendig belysning i leskur.3128
Ja


4660
Nei


4661
Areal tilpasset rullestolFVT 3BAngir om det finnes fritt areal innvendig på minst 1.5 x 1.5 m.
Merknad: Påkrevd hvis ja
9846
Ja


16008
Nei


16009
Fri bredde innvendigD 4 (m)PAngir minste frie bredde innvendig i leskur. Fri bredde måles i leskurets lengderetning, dvs parallelt med åpning. Innenfor denne bredden skal det være mulig å bevege seg med rullestol, dvs bredde av evt benker mm er ikke inkludert i fri bredde.10264
Fri dybde innvendigD 3 (m)PAngir minste fri dybde i leskur. Fri dybde måles innover i leskuret fra åpningen mot bakvegg. Innenfor denne bredden skal det være mulig å bevege seg med rullestol, dvs bredde av evt benker mm skal ikke inkluderes i fri bredde.10265
Glassflater markertFVT 3BAngir om glassflater har markering i 2 høyder for å unngå at noen går på dem.
Merknad: Påkrevd hvis ja
9845
Ja


16006
Nei


16007
SittemulighetFVT 20BAngir om det er sittemulighet i leskur.
Merknad: Påkrevd dersom ja.
3952
Ja


4964
Nei


4965
Ja, med armlene


16005
Trinnfri adkomstFVT 3BAngir om høydeforskjell mellom fortau og leskur er så lav at f.eks. rullestol eller barnevogn enkelt kan komme inn, dvs. mindre enn 2 cm.
Merknad: Påkrevd hvis ja
9847
Ja


16010
Nei


16011
VedlikeholdsavtaleT 50BAngir hvem det er gjort vedlikeholdsavtale med .
Merknad: Påkrevd dersom det eksisterer vedlikeholdsavtale
1559
ReklameavtaleFVT 3BAngir om det finnes avtale for reklame i leskuret.
Merknad: Påkrevd om avtale finnes
3130
Ja


4665
Nei


4666
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10322
ProdusentT 50OAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.1515
ProduktnavnT 100OAngir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.1438
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11554
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11042
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12277
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
5812
Stat, Statens vegvesen


8207
Kommune


8233
Privat


8259
Fylkeskommune


10699
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17597
Stat, Nye Veier


18589
VedlikeholdsansvarligFVT 30BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
3129
Statens vegvesen


4662
Kommune


4663
Privat


4664
Uavklart


17674
Nye Veier


18710
OPS


18839
Fylkeskommune


19896


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter side mot veg. Høydereferanse: Gulvnivå
4733
Geometri, flateGFOGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.9844
Utgår_Geometri, linjeGLKUGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.94273. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1156Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Leskur skal være registrert0 %0 %

1164AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1158Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedlikeholdsavtaleVedlikeholdsavtale skal være angitt dersom det eksisterer vedlikeholdsavtale0 %0 %

1160Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1163Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1178Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ReklameavtaleReklameavtale skal være angitt om avtale finnes0 %0 %

1179Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SittemulighetSittemulighet skal være angitt hvis "Ja" eller "Ja, med armlene".0 %0 %

1180Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Glassflater markertGlassflater markert skal være angitt hvis "Ja"0 %0 %

1181Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Areal tilpasset rullestolAreal tilpasset rullestol skal være angitt hvis "Ja"0 %0 %

1182Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Trinnfri adkomstTrinnfri adkomst skal være angitt hvis "Ja"0 %0 %

1890Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1157Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialtypeMaterialtype skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1159Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Innvendig belysningInnvendig belysning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1161Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1162Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1888Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Fri bredde innvendigFri bredde innvendig skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1889Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Fri dybde innvendigFri dybde innvendig skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1165Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetHoldeplassutrustning0Leskur skal være datter til holdeplassutrustning0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et leskur skal registreres for hvert leskur ute langs vegen som eies eller vedlikeholdes av Statens vegvesen i henhold til kravmatrisa.

Dersom gulv i leskuret er i plan med fortauet kan krav til dybde for å tilfredsstille kravet "Areal tilpasset rullestol" reduseres noe.
Nybygget leskur

Nybygget leskur på Hundhammeren i Malvik kommune.
Leskuret har sittebenk og renovasjon, samt taktile indikatorer til påstigningspunktet.
Oppslagstavle for rutetabell er montert på leskurets bakvegg
Leskurets gulv er i plan med fortau, og "Areal tilpasset rullestol" kan settes til "Ja" selv om krav til dybde (1.5m) ikke helt er tilfredsstilt.

Glassflate markert: Ja
Areal tilpasset rullestol: Ja
Innvendig belysning: Ja
Materialtype: Pleksiglass
Reklameavtale: Nei
Sittemulighet: JaModerne leskur. Foto Tore PaulsenLeskur i tre

Leskur i tre inntil rv 27 ved Atnasjøen

Glassflate markert:
Areal tilpasset rullestol: Nei
Innvendig belysning: Nei
Materialtype: Tre
Reklameavtale: Nei
Sittemulighet: Nei

Leskur i tre. Foto: Håkon AurlienLeskur med sanntidsinformasjon

Leskur fra Tromsø med monitor som informerer passasjerene om når bussen kommer. Systemet er basert på GPS.
Leskuret har også Oppslagstavle for rutetabell

Glassflate markert: Nei
Areal tilpasset rullestol: Nei
Innvendig belysning: Ja
Materialtype: Pleksiglass
Reklameavtale: Nei
Sittemulighet: Nei

Leskur med sanntidsinformasjon: Foto Bente Skogdal