Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.390Lekeapparat (ID=26)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mm.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-06-261.90-605Første versjon
2013-03-07Oppdatert innsamlingsregler og eksempler
2014-10-20Lagt inn ny innsamlingsregel
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneAntall, type, eierGrunnlag for tildeling av midler
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktAntall, type, eier, vedlikeholdsavtale, sikkerhetskrav, vedlikeholdsansvarlig, materialtype, overflatebehandling, vinterlagring.Grunnlagsinformasjon for å planlegge drift av objektene
Transportplanlegging/NavigasjonPunkt, universell utformingRuteplanlegging, interessepunkter2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

26_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema Lekeapparat


Tillatte verdier

26_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

26_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Lekeapparat
Definisjon:Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mm.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 30PAngir hvilken type vegobjektet er av.1107
Huske


2507
Sandkasse


2508
Vippe


2509
Lekehus


2510
Rutsjebane


2511
Minigolf


2512
Klatrestativ


9821
VedlikeholdsavtaleT 50BAngir arkivnummer for henvisning til eventuell vedlikeholdsavtale for vegobjektet.
Merknad: Påkrevd dersom det eksisterer vedlikeholdsavtale
1560
SikkerhetskravT 50OAngir hvilke krav til sikkerhet som gjelder. Det henvises til lover/forskrifter og paragrafer.1741
AntallH 2 (stk)OVegobjektet kan representere flere objekt av samme type. Vi angir her hvor mange objekt dette objektet representerer.
Merknad: Nye objekter registreres enkeltvis med Antall=1
2193
FastmontertFVT 3PAngir om lekeapparatet er fastmontert.9452
Ja


13317
Nei


13318
MaterialtypeFVT 10PAngir primær materialtype for vegobjektet.9453
Betong


13319
Glassfiber


13320
Metall


13321
Plast


13322
Tre


13323
OverflatebehandlingFVT 50BAngir hvordan vegobjektet er overflatebehandlet.
Merknad: Påkrevd dersom lekeapparat er overflatebehandlet
9454
Malt


13324
Beiset


13325
Impregnert


13326
Oljet


13327
Lakkert


13328
Emaljert


13329
Ingen overflatebehandling


19081
UnderlagFVT 50PAngir hvilket underlag der er i tilknytning til lekeapparatet.1740
Sand/gress


2087
Asfalt/stein/betong


3818
Tre


4016
Gummimatte


13330
VinterlagringFVT 3BAngir om lekeapparatet blir vinterlagret.
Merknad: Påkrevd dersom Ja
9455
Ja


13331
Nei


13332
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10321
ProdusentT 50OAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.1516
ProduktnavnT 100OAngir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.1439
LeverandørT 50OAngir navn på firma som har levert vegobjektet.1476
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11555
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11043
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12278
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
5817
Stat, Statens vegvesen


8212
Kommune


8238
Privat


8264
Fylkeskommune


10704
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17601
Stat, Nye Veier


18594
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8051
Statens vegvesen


10445
Kommune


10523
Privat


10601
Uavklart


17704
Nye Veier


18681
OPS


18810
Fylkeskommune


19921


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Omtrentlig senter objekt. Høydereferanse: Terrenghøyde
47343. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
105Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle lekeapparater som Statens Vegvesen drifter/vedlikeholder skal registreres0 % 0 %

106AktualitetTidsperiode, forsinkelse
-45Leveres sammen med ferdigvegsdata eller som melding fra driftskontrakts-entreprenør90 dager90 dager

108Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

110Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UnderlagEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

111Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedlikeholdsavtaleEgenskapen skal være angitt på alle objekter dersom det eksisterer vedlikeholdsavtale0 %0 %

113Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEgenskapen skal være angitt på alle objekter der eier avviker fra den vegen tilhører0 %0 %

275Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligEgenskapen skal være angitt på alle objekter der eier avviker fra den vegen tilhører0 %0 %

728Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

276Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon må være innenfor gitt verdi1 m1 m

299Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetRasteplassGeometri, punktLekeapparat som står på en rasteplass skal være datter av rasteplassen0 %0 %

716Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerjekaiGeometri, punktLekeapparat som står på et ferjeleie skal være datter av ferjeleiet730Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FastmontertFastmontert skal være angitt på alle objekter0 %0 %

731Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialtypeMaterialtype skal være angitt på alle objekter0 %0 %

732Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OverflatebehandlingOverflatebehandling skal være angitt dersom lekeapparat er overflatebehandlet0 %0 %

733Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VinterlagringVinterlagring skal være angitt dersom Ja0 %0 %

1912Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Lekeapparat-objekt skal registreres for hvert Lekeapparat ute langs vegen som eies eller vedlikeholdes av Statens vegvesen i henhold til kravmatrisa.

Dersom Lekeapparat befinner seg på en rasteplass eller et ferjeleie, skal objektet registreres som datterobjekt av rasteplassen/ferjeleiet.

Lekeapparat som ikke eies eller vedlikeholdes av Statens vegvesen, men har betydning for drift av vegnettet skal også registreres. F.eks. et kommunalt lekeapparat som står plassert på grøntareal som eies eller vedlikeholdes av Statens vegvesen.

Lekeapparat bør registreres med egengemetri


Eksempel 1: Lekeapparat eid av Statens vegvesen der en privat har næringsaktivitet tilknyttet området og også har vedlikehold av lekeapparatene

Lekeapparat
Antall: 1
Eier: Statens vegvesen
Type: Rutsjebane
Underlag: Asfalt/Stein/Betong
Vedlikeholdsansvarlig: Privat
Vedlikeholdsavtale: 200600123-4

Figur: Rutsjebane