Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.506Renovasjon (ID=27)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Utstyr for søppelhåndtering.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-04-10Første versjon
2014-10-20Lagt inn ny innsamlingsregel
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2016-03-07"Type" verdi "Utgår_Miljøtoalett/utedo" fjernet. Skal registreres som objekttype "Toalett"
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
DriftskontrakterAntall, type, plassering,tømmebehov, volum2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

27_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

27_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

27_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Renovasjon
Definisjon:Utstyr for søppelhåndtering.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
VolumD 4 (m3)BAngir volum av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd hvis Type ikke er kurv
1384
TømmebehovD 4 (gg/u)OAngir hvor ofte det er behov for tømming.2046
AntallH 3 (stk)PAngir hvor mange fysiske objekt dette objektet representerer.4521
TypeFVT 30PAngir hvilken type vegobjektet er av.1108
Avfallsdunk

Beholder hvor det kan plasseres avfall. Vanligvis er volumet i størrelsesorden 100-1600 liter. Har gjerne 2 eller 4 hjul slik at den kan trilles.2513
Kurv

Mindre beholder hvor det kan plasseres avfall. Vanligvis er volumet i størrelsesorden 15-30 liter. Henger gjerne på vegg eller på eget stativ.2514
Avfallscontainer

Større beholder for plassering av avfall. Vanligvis i størrelsesorden fra 3-20 kubikkmeter. Kan være oppdelt i flere rom, f.eks med tanke på kildesortering.2515
Molok

Nedgravd kum med plastsekk i.5468
EtableringsårH 4BAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.
Merknad: Skal ikke angis for renovasjon av type conteinere, dunker, etc som skiftes ut med annen tilsvarende type ved tømming.
10348
ProdusentT 50OAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.1517
ProduktnavnT 100OAngir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.1440
LeverandørT 50OAngir navn på firma som har levert vegobjektet.1477
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11556
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11044
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12279
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
5820
Stat, Statens vegvesen


8215
Kommune


8241
Privat


8267
Fylkeskommune


10707
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17604
Stat, Nye Veier


18611
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
1551
Statens vegvesen


4668
Kommune


4669
Privat


4670
Uavklart


17675
Nye Veier


18717
OPS


18846
Fylkeskommune


19892


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Sentralpunkt for anlegg. Høydereferanse: Ikke påkrevd.
47353. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1166Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Renovasjon skal være registrert0 %0 %

1173AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Renovasjon skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1172Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1168Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1190Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VolumVolum skal være angitt hvis Type ikke er kurv0 %0 %

1167Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1169Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AntallAntall skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1170Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1171Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1174Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetRasteplass0Renovasjon som ligger på en rasteplass skal være datter til rasteplassen0 %0 %

1175Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerjekai0Renovasjon som ligger på et ferjeleie skal være datter til ferjeleiet0 %0 %

1176Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUtgår_Stoppunkt0Renovasjon som ligger på et stoppunkt skal være datter til stoppunktet0 %0 %

1941Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Renovasjon-objekt skal registreres for hvert renovasjonsobjekt ute langs vegen som eies eller vedlikeholdes av Statens vegvesen i henhold til kravmatrisa.

Hvert enkelt utstyr registreres med egengeometri (ikke grupper).

Tømmebehov kan gis som desimaltall slik at f.eks. 1.0 betyr tømming hver uke og 0.25 betyr tømming en gang pr. måned.

Hvis Renovasjon ligger på Rasteplass, Holdeplassutrustning eller Ferjekai registreres disse som morobjekt.


Avfallsdunk i leskur

Avfallsdunk plassert i brukervennlig høyde på innsiden av et leskur. er vil Holdeplassutrustning være morobjektet.

Antall: 1
Type: Avfallsdunk
Tømmebehov: 1
Volum: 12


Avfallsdunk plassert i et leskur. Foto: Tore PaulsenMolok plassert på en rasteplass

Molok avfallscontainer kan gi en estetisk vellykket løsning ved at deler av avfallscontaineren plasseres under bakken.

Antall: 1
Type: Molok
Tømmebehov: 1
Volum: 400

Molok på rasteplass. Foto Statens VegvesenAvfallscontainer på rasteplass

Tradisjonell avfallscontainer som tømmes annehver uke

Antall: 1
Type: Avfallscontainer
Tømmebehov: 0.5
Volum: 650

Avfallscontainer på rasteplass. Foto: Jarle Wæhler