Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.128Blomsterbeplantning (ID=274)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2017-12-15
Definisjon:Blomsterbeplantinger skal fremvise blomsterprakt, form, farge og duft. Det menes her planter som kommer i kategorien stauder, utplantingsplanter, løk, roser og klatreplanter.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-13Første versjon
2015-03-05Lagt til nye egenskaper i eksemplene. Kravmatrise oppdatert
2015-06-12Endret innsamlingsregel og endret på eksempler
2016-03-07Endret på eksempler, egenskaper merket "utgår" fjernet, endret på attributtverdier til Type
2016-06-21Retting fra versjon 2. Egenskapene merket utgår hang igjen. De er nå fjernet
2016-06-21Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapen "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-10-27Ny egenskap "Eier"
2016-10-27Rettet feil i eksempel
2017-12-152.29 - 921Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdArealer, type og sortTil bruk i skjøtselsplaner2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

274_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

274_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

274_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Blomsterbeplantning
Definisjon:Blomsterbeplantinger skal fremvise blomsterprakt, form, farge og duft. Det menes her planter som kommer i kategorien stauder, utplantingsplanter, løk, roser og klatreplanter.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50PAngir hvilken type vegobjektet er av.4130
Stauder

Stauder er flerårige urteaktige planter som visner ned om vinteren og bryter nye skudd om våren. Unntaksvis er noen staudeslag vintergrønne. Gruppen omfatter rabattstauder, markdekkere, sukkulenter og prydgras.5096
Utplantningsplanter

Utplantingsplanter er ettårige blomsterrike planter som plantes ut om våren/forsommeren for så å blomstre i hele vekstsesongen. Slike planter er skjøtselskrevende.5098
Løkbeplantninger

Løbekplanter omfatter flerårige og ettårige løk og knoller. Løk har næringslager og beskyttende fortykning av grunnblad nederst på stengelen. Eksempler på løkfamilie er er hyasint-, løk-, påskelilje- og liljefamilien. Knoll er oppsvulmet rot eller stengel som inneholder opplagsnæring. Eksempler på knoller er krokus og georginer. Merknad: I tilfeller der løkplantningene er mer sporadisk spredt utover en gressplen skal det ikke registreres Blomsterbeplantninger, men Grasdekker istedet, ref. innsamlingsreglene for Blomsterbeplanininger5099
Roser

Blomsterrike rosebusker fra rose-slekta som har høy prydverdi. Disse er skjøtselskrevende med tanke på gjødsling/jordforbedring, luking og beskjæring for å oppnå rik blomstring. Buskroser tilhører kategorien busker, og skal ikke registrerer som roser. Buskroser er mer robuste roseplanter som krever tilsvarende oppfølging som busker generelt.9814
Klatreplanter

Klatreplanter klatrer eller slynger seg på vertikal flate (mur, gjerde, vegg, espalier), rundt stolper, søyler el.l., med eller uten hjelp. Slike planter kan ha slyngtråder, kroker, hefteskiver, luft/klatrerørtter.9818
Sedummatter

Sedum/bergknapp tilhører bergknappfamilien (Crassulaceae) og er sukkulente stauder med lav vekst og tykke blader. Mindre skjøtselskrevende enn vanlige stauder. Sedum utenom matter registreres som stauder.16181
ArealH 6 (m2)BAngir arealet av vegobjektet.
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (flate eller linje/kurve). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri
1383
Norsk navnT 150BAngir norsk navn på beplantninger.
Merknad: Påkrevd for nyanlegg om Botanisk navn ikke er gitt
7555
Botanisk navnT 150BAngir botanisk navn på beplantninger.
Merknad: Påkrevd for nyanlegg om Norsk navn ikke er gitt
7556
Sort/herkomstT 100OSort er en varietet av en plante som er oppformert med bestemte egenskaper til bruk i hage, park eller landbruk. Formeres vegetativt. Herkomst angir plantenes geografiske eller genetiske opprinnelse.
Merknad: Sort skal stå i enkle anførselstegn, f.eks. 'Fåberg'. Frøkilde betegnes for eksempel fk. Vestfold. Både sort og herkomst skal skrives med stor forbokstav, og skal ikke oversettes.
9965
PlantetidspunktH 4PAngir hvilket år området med blomsterbeplantninger ble satt i drift.10270
Sluttdato for garantitidDATO 8BAngir sluttdato for garantitid.
Merknad: Skal kun angis for forekomster som registreres før garantitid er utløpt.
10564
TilleggsinformasjonT 150OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks. ytterligere beskrivelse dersom det finnes flere arter i arealet.9966
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11112
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12355
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når grunneier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
10873
Stat, Statens vegvesen


17912
Kommune


17913
Privat


17914
Fylkeskommune


17915
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17916
Stat, Nye Veier


18630
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8783
Kommune


11621
Privat


11622
Statens vegvesen


11623
Uavklart


17760
Nye Veier


18758
OPS


18887
Fylkeskommune


19977


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Benyttes primært for langstrakte forekomster.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senterlinje. Høydereferanse: Terrengnivå
4881
Geometri, flateGFPGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.
Merknad: Grunnrissreferanse: Omriss av beplantet areal. Høydereferanse: Terrengnivå i omriss av beplantet areal
88913. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1336Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Blomsterbeplantinger skal være registrert0 %0 %

1337AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

2029Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, flateAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

2028Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, flateGeometri, flate skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1951Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
PlantetidspunktPlantetidspunkt skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1341Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1338Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArealAreal skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1343Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Botanisk navnBotanisk navn skal være angitt for nyanlegg om Norsk navn ikke er gitt0 %0 %

2339Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når grunneier avviker fra vegeier.0 %0 %

1342Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Norsk navnNorsk navn skal være angitt for nyanlegg om Botanisk navn ikke er gitt0 %0 %

2030Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Sluttdato for garantitidSluttdato for garantitid Skal kun angis for forekomster som registreres før garantitid er utløpt.0 %0 %

1344Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Blomsterbeplantinger-objekt skal registreres for hver Blomsterbeplantning ute langs vegen i henhold til kravmatrisa
I feltene Norsk navn / Botanisk navn kan det gis flere arter skilt som vist her, eventuelt også med prosentandel: a) Geranium macrorhizum 60%, b) Deschamspia cespitosa 20%, c) Waldsteinia ternata 20%. Viktigste/dominerende art gis først. Detaljer kan gis i datterobjektet dokumentasjon.

Type : Der det plantes ut sommerblomster registreres Type = Utplantningsplanter

Gressareal med innslag av løkplanter skal registeres som objekttypen Grasdekker. Informasjon om løkplanter beskrives da på egenskapen Tilleggsinformasjon. Se innsamlingsregler for GrasdekkerType: Utplantningsplanter


På utplantingsplanter vil arter variere over tid, så det er ikke nødvendig å registrere norsk navn eller botanisk navn

Areal : 37 m2
Norsk navn : : a) Spanske margeritter 50 % b) Verbena 25 % c) Nellik 25 %
Botanisk navn : Osteospermum ecklonis Compact Lascar, Dianthus
Type : Utplantningsplanter
Plantetidspunkt : 2014
Eier : Kommune
Vedlikeholdsansvarlig : KommuneType: Sedummatter


Foto: Ingrid Moe DahlType: Klatreplanter


Areal : 3 m2
Type : Klatreplanter
Norsk navn : Klatrehortensia
Botanisk navn : Hydrangea anomala
Sort/herkomst : `Petiolaris`
Plantetidspunkt : 2006Type: Roser


Vegbilde
Areal : 40 m2
Type : Roser
Norsk navn : Rynkerose
Botanisk navn : Rosa rugosa
Plantetidspunkt : 2011Type: Løkplantninger


Foto: Jarle Wæhler
I tilfeller der løkplantningene er mer sporadisk spredt utover en gressplen skal det ikke registreres Blomsterbeplantninger, men Grasdekker istedet, ref. innsamlingsreglene for Blomsterbeplanininger. Dette må kommenteres under tilleggsinformasjon.

Areal : 80 m2
Botanisk navn : Narcissus pseudonarcissius
Norsk navn : Påskeliljer
Vedlikeholdsansvarlig : Statens vegvesen
Plantetidspunkt : 2005
Type : LøkbeplantningerType: Stauder


Areal : 65 m2
Botanisk navn : Geranium macrorrhizum
Norsk navn : Rosestorkenebb
Sort/herkomst : `Spessart`
Type : Stauder
Plantetidspunkt : 2007
Vedlikeholdsansvarlig : Statens vegvesen