Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.770Utemøbler (ID=28)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-06-261.90-605Første versjon
2013-03-07Oppdatert innsamlingsregler og eksempler
2014-10-20Ny innsamlingsregel
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneAntall, type, eier, vinterlagringGrunnlag for tildeling av midler
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktAntall, type, eier, materialtype, overflatebehandling, vinterlagring, vedlikeholdsavtaleGrunnlagsinformasjon for drift av objektene
Transportplanlegging/NavigasjonPunktRuteplanlegging: Interessepunkter2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

28_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema Utemøbler


Tillatte verdier

28_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

28_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Utemøbler
Definisjon:Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50PAngir hvilken type vegobjektet er av.1109
Sittegruppe


2518
Sittegruppe, bord/benk


2519
Sittegruppe, bord/benk m tak


2520
Sittegruppe, bord/stoler


2521
Benk


3793
Sittegruppe, bord/stoler m tak


13316
AntallH 2 (stk)OVegobjektet kan representere flere objekt av samme type. Vi angir her hvor mange objekt dette objektet representerer.
Merknad: Nye objekter registreres enkeltvis og antall blir da 1
2195
VedlikeholdsavtaleT 50BAngir arkivnummer for henvisning til eventuell vedlikeholdsavtale for vegobjektet.
Merknad: Påkrevd dersom det eksisterer vedlikeholdsavtale
1561
VinterlagringFVT 3BAngir om utemøbler blir vinterlagret.
Merknad: Påkrevd dersom Ja
4593
Ja


5529
Nei


5530
MaterialtypeFVT 50PAngir primær materialtype for vegobjektet.1402
Tre


2189
Betong


2207
Metall, stål, galvanisert


2230
Naturstein


2254
Plast


2269
OverflatebehandlingFVT 50BAngir hvordan vegobjektet er overflatebehandla.
Merknad: Påkrevd dersom utemøbler er overflatebehandlet
1602
Malt


2154
Beiset


2161
Impregnert


2167
Oljet


2173
Lakkert


2179
Emaljert


2180
Ingen overflatebehandling

Vegobjektet har ingen overflatebehandling.19083
FastmontertFVT 3PAngir om utemøblet er fastmontert.9451
Ja


13314
Nei


13315
EtableringsårH 4BAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.
Merknad: Skal bare angis for utemøbler som er fastmontert
10390
ProdusentT 50OAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.1518
ProduktnavnT 100OAngir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.1441
LeverandørT 50OAngir navn på firma som har levert vegobjektet.1478
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11557
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11045
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12280
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
9449
Stat, Statens vegvesen


13307
Fylkeskommune


13308
Kommune


13309
Privat


13310
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17653
Stat, Nye Veier


18650
VedlikeholdsansvarligFVT 30BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
9450
Statens vegvesen


13311
Privat


13312
Kommune


13313
Uavklart


17773
Nye Veier


18693
OPS


18822
Fylkeskommune


19984


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Omtrentlig senter objekt. Høydereferanse: Terrenghøyde
47363. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
125Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle lekeapparater som Statens Vegvesen drifter/vedlikeholder skal registreres0 %0 %

126AktualitetTidsperiode, forsinkelse
-32Leveres sammen med ferdigvegsdata eller som melding fra driftskontrakts-entreprenør90 dager90 dager

129Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialtypeEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

131Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

273Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0%0%

274Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0%0%

128Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

298Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetRasteplassGeometri, punktUtemøbler som står på en rasteplass skal være datter av rasteplassen0 %0 %

325Konseptuell konsistensAntall data som ikke er i henhold til regler i det konseptuelle skjemaetUtemøblerVinterlagringVed vinterlagring av utemøbler er de ikke fastmontert.718Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFerjekaiGeometri, punktUtemøbler som står på et ferjeleieskal være datter av ferjeleiet734Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedlikeholdsavtaleVedlikeholdsavtale skal være angitt dersom det eksisterer vedlikeholdsavtale0 %0 %

735Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OverflatebehandlingOverflatebehandling skal være angitt dersom utemøbler er overflatebehandlet0 %0 %

736Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VinterlagringVinterlagring skal være angitt dersom Ja0 %0 %

737Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

739Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FastmontertFastmontert skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1913Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Utemøbler-objekt skal registreres for hvert utemøbel ute langs vegen som eies eller vedlikeholdes av Statens vegvesen i henhold til kravmatrisa.

Utemøbler som ikke eies eller vedlikeholdes av Statens vegvesen, men har betydning for drift av vegnettet skal også registreres. F.eks. utemøbler eid av kommunen som står plassert på grøntareal som eies eller vedlikeholdes av Statens vegvesen.

Dersom Utemøbler befinner seg på en Rasteplass, Ferjekai eller ved holdeplass, skal objektet registreres som datterobjekt av Rasteplassen/ Ferjekait/ Holdeplassutrustningen.

Enkeltstående utemøbler skal registreres som egne objekter. En sittegruppe skal registreres som et objekt.

Utemøbler bør registreres med egengeometri


Eksempel på sittegruppe Som eies av Statens vegvesen

EksempelTekst
Antall : 1
Eier:
Fastmontert : Ja
Fabrikant::
Leverandør:
Materialtype: Betong
Overflatebehandling:
Produktnavn:
Type : Sittegruppe, bord/stoler
Vedlikeholdsavtale:
Vedlikeholdsansvarlig:
Vinterlagring : Nei

Sittegruppe, bord/stoler av materialtype betong