Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.874Viltfare (ID=291)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2016-11-02
Definisjon:Strekninger som er skiltet med viltfare.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-11-02Egenskap "utgår_type vegkryssing" fjernet
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetArt, beliggenhetDriftskontrakter
Generell offentlig forvaltningArt, beliggenhetKartlegging og bedret oversikt over strekninger med viltfare2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

291_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

291_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

291_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Viltfare
Definisjon:Strekninger som er skiltet med viltfare.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
ArtFVT 20PAngir hvilken dyreart som er antatt mest forekommende på strekningen(vises på evt skilting).
Merknad: Art skal normalt samsvare med skilting. Dersom det er skiltet med skiltnummer 146.3 Hjort kan det oppgis rådyr om det er kjent at det er hovedproblemet.
2221
Hjort

Hjort4072
Elg

Elg4073
Rein

Rein4074
Rådyr

Rådyr16783
BeskrivelseT 400OAngir øvrig intformasjon om strekning. Kan f.eks være sesongvariasjon, utdyping av hvike arter som er problem, omfang av vilt osv.10413
LengdeD 5 (km)BViltfarestrekningens lengde.
Merknad: Angis dersom lengde avviker fra lengde av vegreferanse.
10412
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11480
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
8016
Stat, Statens vegvesen


10282
Kommune


10346
Privat


10410
Fylkeskommune


10744
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17605
Stat, Nye Veier


18579
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8087
Statens vegvesen


10481
Kommune


10559
Privat


10637
Uavklart


17733
Nye Veier


18769
OPS


18898
Fylkeskommune


19950


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, hjelpelinjeGLKOLinje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB.48903. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1879Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Viltfare skal være registrert0 %0 %

1880AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

2026Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
0Avvik i possjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1881Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArtArt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1882Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1883Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1884Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde Skal bare angis om faktisk lengde avviker fra lengde som avledes fra vegnettet.0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Viltfare-objekt skal registreres for hver strekning ute langs vegen som er skiltet med viltfare i henhold til kravmatrisa.

Geometrien som legges inn skal samsvare med strekning gitt på skiltet.


Viltfare


Foto: Paul Høistad Berger
En Viltfare-strekning skal være skiltet med et av skiltene 146.1, 146.2 eller 146.3 som vist på bildet.
Lengde : på strekningen skal normalt samsvare med vist lengde på skiltet og er kun påkrevd når lengden avviker fra denne.

Art : Elg
Lengde : 3,2 km
Beskrivelse : Det er også fare for kryssing av rådyr på strekningen spesielt i april, mai og september, oktober.