Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.140Breddemåling (ID=293)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2013-03-06
Definisjon:Målt bredde gjeldende over en strekning. Breddemåling må være "datter" til annet vegojekt.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-03-062.29 - 921Første versjon
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneArealerGrunnlag for tildeling av midler
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktBredde og strekningBeregning av areal for vedlikehold. Anslå bredde av kantslått2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

Figur 1: UML-skjema med betingelser
293_uml_betingelser.png


Tillatte verdier

Figur 2: UML-skjema Tillatte vedier
293_uml_tillatte_verdier.png


UML-skjema med assosiasjoner

Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner
293_uml_assosiasjoner.png2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Breddemåling
Definisjon:Målt bredde gjeldende over en strekning. Breddemåling må være "datter" til annet vegojekt.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Bredde, startD 5 (m)PAngir bredde i start av målestrekning.1705
Bredde, sluttD 5 (m)PAngir bredde i slutt av målestrekning.7565
KvalitetFVT 30PAngir kvalitet på måling2110
Skjønn


4624
Målt


4625
Målt årH 4BAngir årstall målingen er utført
Merknad: Angis for nye målinger, der det er kjent for eksisterende
10276


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKSGir koordinatsett for å avgrense vegobjektets utstrekning. Vegobjektet representeres med vegnettsgeometri på strekning mellom startpunkt og sluttpunkt. Eventuelt mellomliggende punkt benyttes for å sikre at riktig veglinje benyttes for hele strekningen48923. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1902Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Breddemåling skal være registrert i NVDB588AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Maks. antall dager fra endring skjer til oppdatering i NVDB. 90 dager90 dager

582Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde, sluttBredde, slutt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

583Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde, startBredde, start skal være angitt på alle objekter0 %0 %

584Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KvalitetKvalitet skal være angitt på alle objekter0 %0 %

586Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Bredde, sluttMaksimalt tillatt avvik10 cm10 cm

587Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Bredde, startMaksimalt tillatt avvik10 cm10 cm

1901Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Målt årMålt år skal være angitt for nye målinger, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

712Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVoll0Objektet må ha "mor". Mulige objekttyper er gitt i assosiasjoner0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Dette objekttypen har først og fremst relevans for assosierte objekter som ikke har innmålt egengeometri. Der egengeometri er på plass, vil informasjonen kunne genereres og objektet utelates.Det er viktig å få representative verdier på dette objektet. Ved svært ujevne avgrensninger må en bruke skjønn og velge å måle på et sted som beskriver gjennomsnittsbredden godt.


Breddemåling av Grasdekker, Fortau, Trafikkdeler, Fylling og Voll

Der objektet ender i en spiss, tas breddemålingen lenger inne for å få en mer representativ måling.
293_eksps_breddemaaling_1.png