Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.546Skjerm (ID=3)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks støyutbredelse.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-30Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 20 cm
2016-03-07"Materialeskjerm": Ny verdi "Herdet glass"
2016-03-07"Fundamentering/plassering": To nye verdier: "På mur av betong" og "På mur av naturstein"
2016-03-07"Bruksområde": "Utgår_snøskjerm", "Utgår rassikring, ledeskjerm og "Utgår_Sikring fjellskjæring" fjernet
2016-03-11Endret eksempler
2016-06-21Egenskap "Type fundament" har fått nye tilatte verdier og noen av de gamle har skiftet navn
2016-06-21Endret eksempler
2016-06-21Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-11-01Ny egenskap "FKB_ID". Skal benyttes for samkjøring med FKB-data
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdAntall, type, areal, høyde, lengde
MiljøType, høyde, egengeometri2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

3_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjeme med betingelser


Tillatte verdier

3_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

3_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Skjerm
Definisjon:En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks støyutbredelse.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BruksområdeFVT 50PAngir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.1247
Støyskjerm

Skjerm benyttes primært for å skjerme omgivelser mot støy1994
Leskjerm/sikringsskjerm

Skjerm som primært er benyttet for å skjerme omgivelser mot sprut/støv fra veg, snø fra brøyting, innsyn, skjerming mot jernbane, vind etc.og samtidig ikke har funksjon i forhold til støyskjerming.3287
Materiale skjermFVT 50PAngir materialtype for skjerm.
Merknad: Ved overgang til annen type materiale med utstrekning over ca 50 meter bør skjerm splittes. Ellers registeres "hovedmateriale"
1087
Tre


2181
Metall


2222
Plast


2261
Kunststoff


2359
Pleksiglass


2367
Betong


3321
Betongstein


3339
Tegl


3350
Naturstein


4963
Torvmur med gress

Skjerm som er bygd opp med torv og fremstår som gressdekket.17223
Herdet glass


17393
Materiale søylerFVT 50BAngir hvilken type søyler skjermen har.
Merknad: Påkrevd for skjermer med søyler. Ved overgang til annen type materiale med utstrekning over ca 50 meter bør skjerm splittes. Ellers registeres "hovedmateriale"
1665
Tre


3347
Plast


3349
Betong


3798
Aluminium


3799
Stål


3800
Fundamentering/plasseringFVT 50OAngir hva skjermen er fundamentert/plassert på.2153
På berg

Fundamentering på berg15974
På jord/fylling

Fundamentering på jord/fylling15975
På berg og jord/fylling

Fundamentering varierer mellom på berg og på jord/fylling15976
På bru

Skjerm er fundamentert/plassert på bru15995
På voll

Skjerm er fundamentert/plassert på topp av voll15998
På betongrekkverk

Skjerm er fundamentert/plassert på topp betongrekkverk.15999
På mur av betong

Skjerm er plassert oppå betongmur.17437
På mur av naturstein

Skjerm er plassert oppå mur av naturstein.17438
Type fundamentFVT 60OAngir hvilken type vegobjektet er av.9819
Betong, bankett

Skjerm er fundamentert på sammenhengende støpt såle/bankett15989
Betong, punktfundamenter

Skjerm er fundamentert på støpte punnktfundamenter.15991
Betong, peler

Skjerm er fundamentert på betongpeler17846
Direktefundamentert søyle

Søyler er funamentert direkte i jordmasser17847
Stålspyd

Søyler er fundamentert på spydspiss som er stukket ned i jord.17848
På konstruksjon

Skjerm er festet direkte på konstruksjon som f.eks mur, bru, mm17849
LengdeD 7 (m)BAngir lengde av skjermvegg.
Merknad: Påkrevd å angi om det ikke er egengeometri av type linje/kurve og lengde avviker fra lengden til stedfestinga, beregnes automatisk om egengeometri av type linje/kurve.
1296
HøydeD 4 (m)PAngir skjermveggens gjennomsnittlige egenhøyde.
Merknad: Nøyaktighetskrav: Desimeter
9823
ArealD 6 (m2)PAngir arealet av skjermvegg, inkludert evt glassfelt. Det angis areal av ei side.1352
SøyleavstandD 4 (m)BAngir gjennomsnittlig avstand mellom søylene i ei søylerekke.
Merknad: Påkrevd for skjermer med søyler.
9832
Type gjennomsiktig veggFVT 30BAngir hvilket materiale gjennomsiktig vegg er laget av.
Merknad: Påkrevd dersom gjennomsiktig vegg finnes
3951
Pleksiglass


4961
Herdet glass


4962
Areal gjennomsiktig veggD 6 (m2)BAngir totalt areal av gjennomsiktig skjerm. F.eks plexiglass, herdeglass osv.
Merknad: Påkrevd dersom gjennomsiktig vegg finnes
1611
TykkelseH 4 (mm)OAngir tykkelse av skjermvegg.9828
LydabsorberendeFVT 3BAngir om vegobjektet er lydabsorberende.
Merknad: Påkrevd dersom Ja
1606
Ja


3511
Nei


3549
Utforming toppFVT 30OAngir hvordan topp av vegobjektet er utformet.9829
Skrå


15992
Trapp/rett


15993
Bue


15994
FargeT 50OFargenavn/nummer for skjerm.9839
OverflatebehandlingFVT 20BAngir hvordan vegobjektet er overflatebehandla.
Merknad: Skal registreres for skjermer som er/skal overflatebehandles
1599
Malt


2151
Beiset


2158
Impregnert


2164
Oljet


2170
Lakkert


2176
Ingen

Overflatebehandling er enten ikke relevant eller det er bevisst ubehandlet19464
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.9936
TilleggsinformasjonT 800OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.9830
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.12088
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11029
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12264
FKB_IDT 150ORefererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri.10846
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
1546
Stat, Statens vegvesen


2139
Kommune


2143
Privat


2147
Fylkeskommune


10694
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17655
Stat, Nye Veier


18640
Eier, navnT 50BNavn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn.
Merknad: Påkrevd hvis privat eier
11202
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
1549
Statens vegvesen


2140
Kommune


2144
Privat


2148
Uavklart


17669
Nye Veier


18764
OPS


18893
Fylkeskommune


19891


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnriss- og høydereferanse: Samme som for FKB - Skjerm (6017)
47123. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1138Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Skjerm skal være registrert0 %0 %

1153AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Skjerm skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1150Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi20 cm20 cm

1149Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1142Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArealAreal skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1140Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1151Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
HøydeHøyde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1139Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Materiale skjermMateriale skjerm skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1287Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårOppsettingsår skal være angitt for nye skjermer og eksisterende skjermer hvor informasjon er tilgjengelig0 %0 %

1146Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Areal gjennomsiktig veggAreal gjennomsiktig vegg skal være angitt dersom gjennomsiktig vegg finnes0 %0 %

1143Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1141Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt kun der lengden avviker fra lengden på stedfestinga i vegnettet0 %0 %

1145Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LydabsorberendeLydabsorberende skal være angitt dersom Ja0 %0 %

1147Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Materiale søylerMateriale søyler skal være angitt for skjermer med søyler. Ved overgang til annen type materiale med utstrekning over ca 50 meter bør skjerm splittes. Ellers registeres "hovedmateriale"0 %0 %

1993Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OverflatebehandlingOverflatebehandling Skal registreres for skjermer som er/skal overflatebehandles0 %0 %

1152Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SøyleavstandSøyleavstand skal være angitt for skjermer med søyler.0 %0 %

1148Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type gjennomsiktig veggType gjennomsiktig vegg skal være angitt dersom gjennomsiktig vegg finnes0 %0 %

1144Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1154Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVoll0En skjerm som ligger oppå en voll skal vær tilkoplet vollen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Skjerm objekt skal registreres for hver skjerm ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Skjerm deles opp der materialtype endrer seg. Der det er innfelte felt av gjennomsiktig materiale trenger skjermen ikke deles, men areal av gjennomsiktig skjerm må angis.

Bruksområde leskjerm brukes der det ikke er naturlig å bruke støyskjerm.

Høyde angis som gjennomsnittshøyde av hele skjermen, fra toppen av skjermen til starten på fundamentet.Innmåling av skjerm

Bildet viser hvordan høydesprang i skjerm måles inn
3_eksps_skjerm_m_hoeydesprang.png
Figur 4: Skjerm med høydesprang


Eksempel på skjerm på voll

3_eksps_skjerm_pa_voll.png
Figur 5: Støyskjerm plassert på voll

Eksempel der støyskjerm er plassert på voll.


Bruksområde leskjerm

3_eksps_leskjerm.png
Figur 6: Skjerm med bruksområde leskjerm

Eksemplet viser Skjerm med bruksområde leskjerm.


Eksempel på bruksområde støyskjerm

3_eksps_skjerm_1.png
Figur 7: Skjerm med bruksområde støyskjerm

Eksemplet viser Skjerm med bruksområde støyskjerm. Skjermen er plasser på en betongmur forblendet med naturstein.

Areal : 330
Bruksområde : *Ukjent tillatt verdi 1994*
Fundamentering/plassering : På mur av betong
Høyde : 2
Lydabsorberende : Nei
Materiale skjerm : Tre
Materiale søyler : Tre
Etableringsår : 2014
Overflatebehandling : Beiset
Søyleavstand : 3Støyskjerm

3_eksps_skjerm_stoeyskjerm.jpg
Figur 8: Foto: Ingrid Vaagland Stav

Skjerm av tre med pleksiglassvinduer.

Bruksområde : *Ukjent tillatt verdi 1994*
Materiale skjerm : Tre
Lengde : 50
Lydabsorberende : Ja
Materiale søyler : Stål
Søyleavstand : 2,5
Etableringsår : 2014
Overflatebehandling : Beiset
Areal : 130 ( m2)
Areal gjennomsiktig vegg : 30