Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.422Naturområde (ID=300)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2017-12-15
Definisjon:Naturlike områder som det skal tas hensyn til og/eller krever en definert form for skjøtsel (se aktuell arbeidsoperasjon + hyppighet). Slike steder kan være spesielle siktsoner, naturtyper, opprettholdelse av skogryddingstiltak, landskapspleieområde m.m.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-13Første versjon
2015-03-20Innsamlingsregler og eksempler oppdater pga endret navn på objekttypen
2015-06-12Endret innsamlingsregel og endret på eksempler
2016-10-31Ny egenskap "Eier"
2016-10-31Endret på innsamlingsregel
2017-03-17Egenskap "Utgår_Ryddeintervall" er tatt ut.
2017-12-15Egenskapstype "Eier": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdAreal, aktuell arbeidsoperasjon, type, formål med skjøtselBeskriver vegområder som krever spesiell skjøtsel2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

300_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

300_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema med tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

300_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Naturområde
Definisjon:Naturlike områder som det skal tas hensyn til og/eller krever en definert form for skjøtsel (se aktuell arbeidsoperasjon + hyppighet). Slike steder kan være spesielle siktsoner, naturtyper, opprettholdelse av skogryddingstiltak, landskapspleieområde m.m.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50PAngir hvilken type område det er tale om.10565
Eng

Eng består av blomstrende urter og gras. Slike områder er ikke beregnet for tråkk men skal fremstå som prydelement langs vegskråninger, vegkanter eller i kryssområde. Klippefrekvens er lav, men tilpasset frøsetting og ikke såpass lav at oppslag av kratt får dominere arealet. klippetidspunkt er med på å bestemme hvilke arter som skal vokse der.16938
Masseplanter

Ungplanter, tidlig stadie av skog. Hvis denne skal tilhøre skog, bør masseplanter stå i definisjonen av skog/tregruppe.16939
Skog/tregruppe

En gruppe eller samling trær med undervegetasjon som skal tynnes/ ryddes jevnlig for å åpne for inn- og utsyn. Består av store eller små trær, med bunnvegetasjon av gress, urter eller lavtvoksende busk-kratt. 16940
Naturmark, impediment

Skrinne områder med lav bonitet og mye fjell i dagen.16941
Ferksvanns-/våtmarksområder

Viktige bekkedrag, dammer, rik kultur­landskapssjø, evjer/bukter/viker, kroksjøer/ flomdammer, kalksjøer (inkl. utvalgt naturtype), deltaområde. Se DN håndbok 1316942
Kulturlandsskap

Naturbeitemark, hagemark, slåttemark (inkl. utvalgt naturtype), slåtte- og beitemyr, kantkratt. Se DN håndbok 1316943
Verdifull naturtype

Ensartet type natur som er verdifull og omfatter alle levende organismer (planter og dyr), og de miljøfaktorene som virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer geologiske forekomster.Kilde: Naturmangfoldloven/Artsdatabanken16945
FormålFVT 50PAngir formål med å skjøtte området.4667
Hindre lokalt glatt veg

Holde nede vegetasjonen for å hindre skygge på veg som kan gi is/glatt vegbane5738
Hensyn til naboeiendom

Holde nede vegetasjonen av hensyn til naboeiendom5739
Matområde, vilt

Holde nede vegetasjonen for å hindre at vilt beiter for nær inntil vegen5740
Sikre utsikt fra vegen, sikkerhet, estetikk.

Holde vegetasjonen nede/ jevnlig rydding av estetiske eller sikkerhetsmessige grunner. Felt med masseplanter går ofte inn her.16240
Bevare naturområde/kulturlandskap

Areal skal skjøttes for å sikre område sin egenart. Merknad: Områdets egenart kommer fram av egen egenskapstyp (Type)16255
Aktuell arbeidsoperasjonFVT 50PAngir aktuelt arbeidsoperasjon for området.
Merknad: Mer detaljerte beskrivelser oppgis i kontrakt med henvisning til område. Ved flere oppgaver må dette angis i feltet "Tilleggsinformasjon"
1243
Skog fjernes


3943
Skog tynnes


3944
Busker/kratt fjernes


3945
Busker/kratt holdes nede


3946
Trær beskjæres

Trær stammes opp /døde greiner fjernes på faglig riktig måte.3947
Gress/kratt fjernes


3948
Eng/gress klippes


16946
Krever ikke tiltak, kun hensyn


16947
Hyppighet tiltakFVT 40BAngir hvor ofte tiltak skal gjennomføres.
Merknad: Trenger ikke angis dersom aktuell arbeidsoperasjon er angitt som "Krever ikke tiltak, kun hensyn".
9996
Annet hvert år


16248
To ganger i løpet av 5 år


16249
En gang i løpet av 5 år


16250
Sjeldnere enn 5 år


16251
Hvert år


16252
ArealH 6 (m2)BAngir areal av område som skal ryddes.
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (flate). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri
4080
Avstand fra vegH 3 (m)OAngir minste avstand mellom veg og vegetasjonsområde.4559
TilleggsinformasjonT 400OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks hvilken type område dette er.
Merknad: Angis etter behov
9995
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
12052
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12358
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når grunneier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
10876
Stat, Statens vegvesen


17927
Kommune


17928
Privat


17929
Fylkeskommune


17930
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17931
Stat, Nye Veier


18553


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senterlinje. Høydereferanse: Terrenghøyde
4897
Geometri, flateGFPGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.
Merknad: Grunnrissreferanse: Omriss av området. Høydereferanse: Terrenghøyde ved omriss av området.
105663. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1371Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Vegetasjonsområde, spesielt skal være registrert0 %0 %

1372AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1374Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, flateGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1375Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, flateAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1373Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Aktuell arbeidsoperasjonAktuell arbeidsoperasjon skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1402Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FormålType vegetasjonsområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2037Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1376Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArealAreal skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2333Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når grunneier avviker fra vegeier.0 %0 %

2036Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Hyppighet tiltakHyppighet tiltak trenger ikke angis dersom aktuell arbeidsoperasjon er angitt som "Krever ikke tltak, kun hensyn".0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Naturområde-objekt skal registreres for hvert Naturområde ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Objekttypen brukes der det skal tas spesielle hensyn og / eller krever en definert form for skjøtsel, og Kantklippareal ikke er dekkende. Slike steder kan være naturtyper, opprettholdelse av skogryddingstiltak, landskapspleieområde m.m.

Eier registreres der dette er en annen enn vegeier.


Naturområde impediment


Aktuell arbeidsoperasjon : Eng/gress klippes
Areal : 240 m2
Formål : Bevare naturområde/kulturlandskap
Hyppighet tiltak : To ganger i løpet av 5 år
Type : Naturmark, impedimentBusker/trær fjernes, utsikt fjordlandskap


Aktuell arbeidsoperasjon : Busker/kratt holdes nede
Areal : 3500
Avstand fra veg : 10
Formål : Sikre utsikt fra vegen, sikkerhet, estetikk.
Hyppighet tiltak : Sjeldnere enn 5 år
Tilleggsinformasjon : Skal ryddes for å ivareta utsikt til fjordlandskapet
Type : EngBusker/trær fjernes, matområde vilt


Aktuell arbeidsoperasjon : Busker/kratt fjernes
Areal : 1200
Formål : Matområde, vilt
Hyppighet tiltak : To ganger i løpet av 5 år
Tilleggsinformasjon : Hold øye med utvikling av arter som kan være godt høstebeite for elg og hjort
Type : Skog/tregruppeBeskjæring av tre og busker/kratt


Foto: Kjell Wold
Aktuell arbeidsoperasjon : Trær beskjæres
Areal : 50 m2
Formål : Hindre lokalt glatt veg
Hyppighet tiltak : En gang i løpet av 5 år
Type : Skog/tregruppeNaturtyper i ferskvanns-/våtmarksområde

Denne hovednaturtypen omfatter alle naturtyper som betinges av åpent ferskvann.
Andre permanent eller tidvis vannmettede areal, som f.eks. fukteng og sumpskog, omfattes av andre hovednaturtyper.
Brakkvannssjøer håndteres av marin kartlegging.

Bildene er tatt med for å vise eksempler på slike områder/arter, ikke nødvendigvis for at akkurat de viste områder/arter er aktuelle for registrering i NVDB. I NVDB registreres kun de arealer der Statens Vegvesen har et ansvar for skjøtsel.

300_eksps_ferskvannvaatmark.png
Eksempler på naturtyper i Naturtyper i Ferskvann/våtmark

Referanser
Bildene og deler av teksten er hentet fra DN Håndbok 13: Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold


Skog/tregruppe

Skog omfatter alle områder hvor trær er dominerende.
Noen typer av trebevokste arealer er imidlertid oppført under kulturlandskap.
Disse er hagemark, lauveng, høstingsskog, beiteskog, parklandskap og enkelte utforminger av småbiotoper

Bildene er tatt med for å vise eksempler på slike områder/arter, ikke nødvendigvis for at akkurat de viste områder/arter er aktuelle for registrering i NVDB. I NVDB registreres kun de arealer der Statens Vegvesen har et ansvar for skjøtsel.

300_eksps_skog.png
Eksempler på Naturtyper i Skog

Referanser
Bildene og deler av teksten er hentet fra DN Håndbok 13: Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold


Naturtyper i kulturlandskapet

Kulturlandskap er i videste forstand alt landskap påvirket og omformet av menneskelig aktivitet. Det omfatter med andre ord det meste av Norges areal, fra urbane områder til dyrkingslandskap og alle typer høstingslandskap formet av skogbruk, jordbruk og reindrift. De fleste landskap har både en natur- og en kulturdimensjon og det er glidende overganger mellom natur- og kulturlandskap. Det kan derfor være vanskelig å skille mellom dem. Få områder kan sies å være helt «uberørt», og mye av det arealet som mange tror er «uberørt» er i realiteten ikke bare påvirket, men betinget av menneskets bruk. Innen forvaltningen brukes “uberørt” ofte som begrep for fravær av tyngre og nyere tekniske, fysiske inngrep.

Bildene er tatt med for å vise eksempler på slike områder, ikke nødvendigvis for at akkurat de viste områder er aktuelle for registrering i NVDB. I NVDB registreres kun de arealer der Statens Vegvesen har et ansvar for skjøtsel.

300_eksps_kulturlandskap.png
Forskjellige typer kulturlandskap

Referanser
Bildene og teksten er hentet fra DN Håndbok 13: Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold