Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.338Kantklippareal (ID=301)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2017-12-15
Definisjon:Angir område med vegetasjon langs vegkant/skråning. Dette er vanligvis vegetasjon som skal skjøttes vha kantklipper (kantslått). Det er mulig å gi bredde i form av tilkopla "breddemåling".
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-13Første versjon
2014-06-24Kommentar om forhold mellom Fartsgrense, ÅDT og klippebredde i eksemplene
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapen "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-10-31Ny egenskap "Eier"
2017-03-07"Eier" endret til opsjonell
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdKlippebredder, kantslått anbefalt intervall2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

301_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

301_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML_skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

301_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Kantklippareal
Definisjon:Angir område med vegetasjon langs vegkant/skråning. Dette er vanligvis vegetasjon som skal skjøttes vha kantklipper (kantslått). Det er mulig å gi bredde i form av tilkopla "breddemåling".
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Klippebredde, faktiskH 2 (m)PAngir skrå bredde på området som faktisk skal klippes.9969
Klippebredde, kvalitetFVT 50 (m)PAngir kvalitet på verdier for "Klippebredde, faktisk" og ev. "Klippebredde, krav".9971
Målt i felt

Angir at det framkommet basert på en del målinger i felt16183
Vurdert i felt

Angir at det er vurdert noe grovt i felt16184
Vurdert ut fra vegbilder/flyfoto/kart

Angir at det er angitt ut fra bilder og kart uten at det er foretatt vuredering i felt16185
Generelt anslag

Angir at det er stor usikkerhet til informasjon, kan f.eks være basert på diverse gamle data osv16186
Basert på generelle krav

Angir at det er lagt inn verdier ut fra generelle krav til klippebredde, f.eks kan det da være lagt inn 6 meter på alle steder der det er behov for klipping på gitt strekning16187
Kantklipp, anbefalt intervallFVT 50PGir anbefaling for hvor ofte det bør foretas kantklipp.2382
1 g. pr år

Klipp hvert år5073
2 g. pr år

Klipp to ganger pr år5074
2.hvert år

Klipp annethvert år5075
3-5. hvert år


5272
ArealH 6 (m2)BAngir areal av vegobjekttype.
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (flate). Bare krav om verdi i tilfeller det finnes egengeometri, flate
11312
Klippebredde, kravH 2 (m)BAngir hvor langt ut fra vegkant,målt horisontalt, det er krav om å klippe.
Merknad: Angis på strekninger hvor det er avvik mellom generell og reell klippebredde og det ikke kommer tydelig fram i felt hva som er bakgrunn for dette avviket.
9970
TilleggsinformasjonT 300OInformasjon av varig karakter som har betydning for kantklipp.11404
EierFVT 50OAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Angis i tilfeller der det kan være uklart hvem som er eier/har ansvar for klipping
10875
Stat, Statens vegvesen


17922
Kommune


17923
Privat


17924
Fylkeskommune


17925
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17926
Stat, Nye Veier


18562
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet
8088
Statens vegvesen


10482
Kommune


10560
Privat


10638
Uavklart


17734
Nye Veier


18772
OPS


18901
Fylkeskommune


19951


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Omriss av området. Høydereferanse: Terrenghøyde ved omriss av området.
4898
Geometri, flateGFOGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.
Merknad: Grunnrissreferanse: Omriss av området. Høydereferanse: Terrenghøyde ved omriss av området.
91363. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1377Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Kantklippareal skal være registrert0 %0 %

1378AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1381Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1380Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1379Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kantklipp, anbefalt intervallKantklipp, anbefalt intervall skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1383Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Klippebredde, faktiskKlippebredde, faktisk skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1385Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Klippebredde, kvalitetKlippebredde, kvalitet skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1384Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Klippebredde, kravKlippebredde, krav skal være angitt på strekninger hvor det er avvik mellom generell og reell klippebredde og det ikke kommer tydelig fram i felt hva som er bakgrunn for dette avviket.0 %0 %

2027Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Kantklippareal-objekt skal registreres for hver strekning der det er reelt behov for kantklipp ute langs vegen i henhold til kravmatrisa

Klippebredde, faktisk skal beskrive bredden på arealet der det faktisk finnes vegetasjon som skal klippes. Strekninger med fjellskjæring, steinfylling, kornåker eller vegetasjon som er for lav til at klipp trengs, kommer til fradrag fra total skrå bredde. Bredden avrundes oppover til nærmeste hele meter.

Ved stor variasjon i bredde som skal klippes langs en strekning bør strekningen deles for å gi riktig Klippebredde, faktisk . Minimum lengde for en strekning bør være 100m.

Breddemåling som datter kan brukes for å angi den bredde som skal slåes .

Det opprettes en forekomst av Kantklippareal på trafikkdeler/grøft og en forekomst for arealet utenfor g/s-veg. Den som ligger utenfor g/s-veg knyttes mot g/s-veg

Eier og Vedlikeholdsansvarlig brukes kun der det kan være vanskelig å se hvem som har ansvar for kantklippingen.


Kantklipp i jordskråning


Foto: Statens vegvesen
Fartsgrense er her 80 km/t og ÅDT > 3000 som gir at krav til klippebredde er 6 meter.

Kantklipp, anbefalt intervall : 1 g. pr år
Klippebredde, faktisk : 6
Klippebredde, krav : 6
Klippebredde, kvalitet : Vurdert ut fra vegbilder/flyfoto/kart
Vedlikeholdsansvarlig : Statens vegvesen


Referanser
Håndbok R610 (111) kapittel 7.1 gir krav til bredde for kantklipp


Faktisk klippebredde mindre enn standard og egen registrering for G/S-veg


Vegstrekning med trafikkdeler mellom veg og GS-veg. Foto: Statens vegvesen
I tilfeller med gang- og sykkelveg vil ofte klippebredde mellom denne og hovedvegen være mindre enn kravet.
Dersom vegen går gjennom åkerland vil faktisk klippebredde ofte være mindre enn krav ut mot åkeren.
Fartsgrense er her 80 km/t og ÅDT > 3000 som gir at krav til klippebredde er 6 meter.

Veg:
Klippebredde, faktisk : 3
Kantklipp, anbefalt intervall : 1 g. pr år
Klippebredde, krav : 6 meter
Klippebredde, kvalitet : Vurdert ut fra vegbilder/flyfoto/kart
Vedlikeholdsansvarlig : Statens vegvesen

G/S-veg:
Klippebredde, faktisk : 2
Kantklipp, anbefalt intervall : 1 g. pr år
Klippebredde, krav : 2 meter
Klippebredde, kvalitet : Vurdert ut fra vegbilder/flyfoto/kart
Vedlikeholdsansvarlig : Statens vegvesenRedusert klippebredde på del av strekning


Fto Statens vegevsen
Her er klippebredden redusert på en liten del av strekningen på grunn av oppstikkende berg. Her er bergområdet kortere enn 100 meter, så det blir ikke delt opp som egen registrering.
Fartsgrense er her 70km/t og ÅDT > 3000 som gir at krav til klippebredde er 6 meter.

Kantklipp, anbefalt intervall : 1 g. pr år
Klippebredde, faktisk : 3
Klippebredde, krav : 6Klippebredde, faktisk redusert av knauser


Foo: Statens vegvesen
Her er klippebredden redusert på en del av strekningen på grunn av oppstikkende knauser. Her er området lengre enn 100 meter, og blir derfor delt opp som egen registrering. Fartsgrense er her 50 km/t som gir at krav til klippebredde er 4 meter.

Kantklipp, anbefalt intervall : 1 g. pr år
Klippebredde, faktisk : 2
Klippebredde, krav : 4
Klippebredde, kvalitet : Vurdert ut fra vegbilder/flyfoto/kartKlippebredde, faktisk redusert av åker


Foto: Statens vegvesen
Fartsgrense er her 80 km/t og ÅDT > 3000 som gir at krav til klippebredde er 6 meter.
Klippebredde, faktisk ved gjerde


Foto: Statens vegvesen
På de 3 bildene varierer klippebredde fra 1 til 3 meter på grunn av gjerdene.
Fartsgrense er her 50km/t som gir at krav til klippebredde er 4 meter.
Klippebredde ved busker og trær


Redusert klippebredde på grunn av busker og trær. Foto: Satens vegesen.
Klippebredde, faktisk kan reduseres på grunn av busker og trær som står nær vegen.
Her vises tre eksempler med forskjellig avstand til trærne. Rekkverk gjør at trær kan få stå nærmere veg enn de ellers kunne gjort.
Fartsgrense er 80 km/t for alle veger, men krav til klippebredde varierer ut fra ÅDT.

Klippebredde, faktisk : 5 meter/ 3 meter / 0 meter
Kantklipp, anbefalt intervall : 2 g. pr år / 1 g. pr år / 1 g. pr år
Klippebredde, krav : 6 meter/ 4 meter / 4 meter
Klippebredde, kvalitet : Vurdert ut fra vegbilder/flyfoto/kart / Vurdert i felt / Vurdert i felt
Begrensning av kantklipp ved gamle/verdifulle trær


Foto: Statens vegvesen
Trær som er spesielt verdifulle kan stå innenfor sikkerhetssonen og skal hensyntas i kantklippen. Gamle hule eiker er vernet ved lov og skal beskyttes. De skal ikke inngå i den generelle kantklippen, men vurderes og skjøttes som enkelttrær.

Eksempelet viser en gammel eik ved Rv13 i Strand kommune.Oftere kantklipp ved kraftigvoksende vegetasjon


Foto: Statens vegvesen.
I noen tilfeller er kantvegetasjonen så kraftigvoksende at det må klippes mer enn en gang. I andre tilfeller er det viktig å få klipt vegkanten før fremmede arter får frøsatt seg. Eksempelet viser noen typer vegkantvegetasjon som gjør det aktuelt med 2 eller flere ganger i året.