Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.488Rasteplass (ID=39)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile. (Ordbok for veg- og Trafikkteknikk).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-06-141.90-605Første versjon
2013-03-07Oppdatert innsamlingsregler og eksempler
2015-10-16Nye egenskaper på vinterdrift, endret eksempel ihht det
2016-03-07"Vinterstengning,dato" har skiftet datatype
2016-03-07"Kjøretøytype, dimensjonerende" verdi "Utgått liten lastebil" er fjernet
2016-03-07"Type" verdi "utgår_ferjekaiområde" er fjernet
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneEier, type, areal totalt, areal kjørbart, vinterstengningUniversell utforming
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktAreal totalt og kjørbart, antall oppstillingsplasser små og store kjøretøy, fast dekke, vinterstengning, eier, type, vedlikeholdsansvar
ITS (Intelligente transportsystemer)Dimensjonerende kjøretøytype, vinterstengning, skiltet tilkomst
TrafikksikkerhetDimensjonerende kjøretøytype, vinterstengning, skiltet tilkomst
Nasjonal transportplan og rapporteringAntall, type, beliggenhet, eierFordeling av rasteplasser langs vegen, avstand mellom dem
Transportanalyse/planleggingHvor, kjøretøytype, skiltet tilkomst, vinterstengning, egengeometri flate, typeKan brukes i beregning for hvor det er mulig å raste ved krav om hviletid
Transportplanlegging/Navigasjon og ruteplanleggingPunkt, oppstillingsplasser, universell utformingRuteplanlegging: Interessepunkter
MiljøVinterstengt2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

39_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema Rasteplass


Tillatte verdier

39_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

39_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Rasteplass
Definisjon:Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile. (Ordbok for veg- og Trafikkteknikk).
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
NavnT 50BAngir navn på rasteplassen. Der det er to rasteplasser på samme sted, en på hver side, kan samme navn brukes med tillegg av 1 og 2 eller himmelretning i forhold til vegen.
Merknad: Påkrevd dersom navn er bestemt
1074
TypeFVT 50PAngir hvilken type rasteplass det er tale om.2036
Hovedrasteplass

Hovedrasteplass er sideanlegg som er tilrettelagt for rast og pause. De skal ha en gitt standard og tilstrekkelig kapasitet. De har toalett og er døgnåpne og tilgjengelige hele året for alle trafikanter og kjøretøygrupper (Rasteplass-strategidokument 2020).3240
Øvrig rasteplass

Øvrige rasteplasser er andre sideanlegg som er tilrettelagt for rast og pause. De kan være sesongåpne og ha varierende tilbud til ulike trafikanter og kjøretøygrupper (Rasteplass-strategidokument 2020).3249
Antall oppstillingspl. små kjt.H 3 (stk)PAngir hvor mange plasser som totalt er tilgjengelig for oppstilling av små kjøretøy (personbiler) på rasteplassen. For områder hvor det er lovlig å stå parkert for små kjøretøy, men som ikke har oppmerka oppstillingsplasser må det gjøres et anslag på hvor mange små kjøretøy det er plass til. Det forutsettes at områder hvor det er lovlig å stå både for små og store kjøretøy kun er benyttet av små kjøretøy.1805
Antall oppstillingspl. store kjt.H 2 (stk)PAngir hvor mange plasser som totalt er tilgjengelig for oppstilling av store kjøretøy (vogntog) på rasteplassen. For områder hvor det er lovlig å stå parkert for store kjøretøy, men som ikke har oppmerka oppstillingsplasser må det gjøres et anslag på hvor mange kjøretøy det er plass til. Det forutsettes at områder hvor det er lovlig å stå både for små og store kjøretøy kun er benyttet av store kjøretøy.1816
Antall oppstillingspl. ForflytningshemmedeH 2PAngir hvor mange merka oppstillingsplasser det er for forflytningshemmede.9415
Areal, totaltH 6 (m2)BAngir totalt areal av rasteplassen. Dette inkluderer både kjørbart og ikke kjørbart areal innenfor rasteplassen sin avgrensning. For mer informasjon om ulike arealtyper henvises til aktuelle "datterobjekt" .
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (flate). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri.
1355
Areal, kjørbartH 6 (m2)PAngir kjørbart areal av rasteplassen, inkludert areal for oppstilling og parkering.8766
Areal, belystH 6 (m2)OGir anslag av belyst areal av rasteplassen.9416
Kjøretøytype, dimensjonerendeFVT 50PAngir største kjøretøytype rasteplassens innkjøring, utkjøring og øvrig kjørearealer er dimensjonert for å romme.1773
Personbil


3109
Lastebil


3119
Vogntog


3130
Buss


3250
Lovlig adkomstFVT 50PAngir om rasteplassen har lovlig adkomst fra en eller begge kjøreretninger.2037
Begge retninger

Rasteplassen er tilgjengelig for begge kjøreretninger.3251
En retning

Det er kun lovlig adkomst til rasteplassen for en kjøreretning. Den andre kjøreretningen har ikke tilgang til rasteplassen pga. enten skilting, vegoppmerking eller fysisk sperring.3252
Fast dekkeFVT 3PAngir om det er fast dekke på rasteplassen.
Merknad: Dette gjelder kun det kjørbare arealet.
4564
Ja


5477
Nei


5478
VinterstengningFVT 30PAngir i hvilken grad rasteplassen stenges om vinteren.8765
Helt vinterstengt

Ingen vinterdrift. Avkjøring stengt.11603
Vinterdrift av kjøreareal

Vinterdrift av rasteplassens kjøreareal. Rasteplassens servicetilbud er stengt.11604
Ikke vinterstengt

Rasteplass inkludert servicetilbud er åpen hele vinteren.17304
Vinterstengning, datoDATO 8OAngir måned og dato (mmdd) for når rasteplass normalt vinterstenges.
Merknad: Skal bare angis om det også er angitt at rasteplass er vinterstengt (ET 8765)
10769
VinterdriftsklasseFVT 15BBeskriver hvilken standard for vinterdrift som skal gjelde for rasteplassen. (Se også vegobjekttype 819-Vinterdriftsklasse).
Merknad: Påkrevd dersom vinterdrift på kjøreareal.
9549
DkA

Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt). Håndbok R610 (111)13709
DkB, lav

Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt), hard snø/is tillates utenom hjulspor i begrenset tidsrom. Lavt tidskrav. Håndbok R610 (111)13710
DkB, middels

Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt), hard snø/is tillates utenom hjulspor i begrenset tidsrom. Middels tidskrav. Håndbok R610 (111)13711
DkB, høy

Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt), hard snø/is tillates utenom hjulspor i begrenset tidsrom. Høyt tidskrav. Håndbok R610 (111)13712
DkC

Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt) i milde perioder og hard snø/is i kalde perioder. Håndbok R610 (111)13713
DkD

Godkjent føreforhold er hard snø/is. Håndbok R610 (111)13714
DkE

Godkjent føreforhold er hard snø/is. Friksjon ned til 0,20 aksepteres. DkE skal ikke nyttes på riksveg. Håndbok R610 (111)13715
Sideanlegg

Spesiell standard for sideanlegg15873
DusjFVT 40OAngir om det er dusj på rasteplassen.9418
Ja, tilpasset bevegelseshemmede

Angir at rasteplassen har dusj, og at denne er tilpasset bevegelseshemmede.13264
Ja, ikke tilpasset bevegelseshemmede

Angir at rasteplassen har dusj, men at denne ikke er tilpasset bevegelseshemmede.13265
Nei

Angir at rasteplassen ikke har dusj.13266
DrikkevannFVT 3OAngir om det er drikkevann på rasteplassen.9417
Ja


13262
Nei


13263
StrømuttakFVT 3OAngir om det er strømuttak i tilknytning til servicebygg eller toalettanlegg tilgjengelig for besøkende.9419
Ja


13267
Nei


13268
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10343
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11559
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11046
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12283
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
5819
Stat, Statens vegvesen


8214
Kommune


8240
Privat


8266
Fylkeskommune


10706
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17616
Stat, Nye Veier


18595
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er vedlikeholdsansvarlig for rasteplassen som helhet. Det kan alternativt gis informasjon om dette til de ulike bestanddelene på rasteplassen.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS.
4565
Statens vegvesen


5479
Kommune


5480
Privat


5481
Uavklart


17681
Nye Veier


18730
OPS


18859
Fylkeskommune


19903


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter gjennomgående kjørerute . Høydereferanse: Terrenghøyde
8913
Geometri, flateGFPGir flate/polygon som geometrisk avgrenser rasteplassen, inkluderer både kjørbart og ikke kjørbart areal.
Merknad: Grunnrissreferanse: Omriss av rasteplass, også inkludert ikke kjørbart areal. Høydereferanse: Terrenghøyde
51313. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1290Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle rasteplasser skal være registrert0 %0 %

65AktualitetTidsperiode, forsinkelse
-44Objektet legges inn i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

66Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lovlig adkomstPåkrevd for alle rasteplasser0 %0 %

67Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall oppstillingspl. ForflytningshemmedePåkrevd for alle rasteplasser0 %0 %

68Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall oppstillingspl. små kjt.Påkrevd for alle rasteplasser0 %0 %

70Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall oppstillingspl. store kjt.Påkrevd for alle rasteplasser0 %0 %

71Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Areal, kjørbartPåkrevd for alle rasteplasser0 %0 %

72Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Areal, totaltPåkrevd for alle rasteplasser0 %0 %

73Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Fast dekkePåkrevd for alle rasteplasser0 %0 %

74Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kjøretøytype, dimensjonerendePåkrevd for alle rasteplasser0 %0 %

77Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypePåkrevd for alle rasteplasser0 %0 %

78Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VinterstengningPåkrevd for alle rasteplasser0 %0 %

295Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetToalettanleggTypeRasteplasser med Type=Hovedrasteplass skal ha toalettanlegg0 %0 %

296Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet
Kjøretøytype, dimensjonerendeFor objekter med Type=Hovedrasteplass skal kjøretøystype, dimensjonerende være buss eller Vogntog0 %0 %

726Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

727Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 m10 m

290Kvantitative egenskaper, nøyaktighetMaks tillatt avvik
Areal, kjørbartAnslått verdi og kontrollmålt verdi på kjørbart areal skal ikke avvike mer enn angitt verdi10 %10 %

264Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnPåkrevd dersom navn er bestemt0 %0 %

288Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierPåkrevd dersom eier avviker fra den vegen objektet tilhører0 %0 %

289Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligPåkrevd dersom avviker fra eier0 %0 %

1914Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

721Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vinterdrifts-klassePåkrevd for rasteplasser med vinterdrift av kjørbare areal0 %0 %

291Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, flateRasteplass skal være riktig plassert10 m10 m

292Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetToalettanleggGeometri, flateRasteplass skal være mor til toalettanlegg som ligger innenfor rasteplassavgrensingen0 %0 %

294Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUtemøblerGeometri, flateRasteplass skal være mor til utemøbler som ligger innenfor rasteplassavgrensingen0 %0 %

293Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetLekeapparatGeometri, flateRasteplass skal være mor til lekeapparat som ligger innenfor rasteplassavgrensingen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et rasteplassobjekt skal registreres for hver rasteplass ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Rasteplassen og alle datterobjekter knyttes til hovedvegnettet.

En rasteplass skal alltid være skiltet med skilt nr. 613.1 eller 613.2 ute langs vegen.

En hovedrasteplass har høy standard og god plass som gir mulighet for en noe lengre rast. Den skal være dimensjonert for buss og vogntog og alltid ha toalett og flere sittegrupper. Rasteplasser som ikke oppfyller disse kriterier registreres som Liten/mellomstor rasteplass.

Der det er en rasteplass på hver side av vegen som betjener hver sin kjøreretning og har separate inn-/utkjøringer, registreres det som to forskjellige rasteplasser. Det er i slike tilfeller anbefalt å gi dem samme navn med et tillegg som beskriver på hvilken side av vegen den ligger. Eksempelvis "Hellesand sør" og "Hellesand nord".


Eksempel 1: Hovedrasteplass eid av Statens vegvesenEksempel på stor rasteplass med adkomst bare fra en kjøreretningEksempel 2: En enkel rasteplass på hver side av vegen med hver sin innkjøring

Rasteplasser på hver side av vegen med egen innkjøring. Registreres som to rasteplasser
To rasteplasser ved siden av hverandreEksempel 3: En rasteplass på hver side av vegen med hver sin innkjøring forbundet med G/S undergang

To rasteplasser forbundet med G/S undergang. Registreres som to rasteplasser siden de har hver sin inn- og ut-kjøring.

Hvis disse hadde felles inn- og utkjøring og kjørbar undergang ville de blitt regnet som en rasteplass til tross for lokalisering på begge sider av vegen.

To rasteplasser forbundet med G/S undergangEksempel 4: Tre rasteplassområder

To rasteplassområder på ene side av vegen med felles inn- og utkjøring. En rasteplass på andre siden av vegen med egen inn- og utkjøring

Registreres som to rasteplasser selv om det er 3 rasteplassområder.

3 RasteplassormråderEksempel 5. Rasteplass på ferjeleie

Eksemplet viser et eksempel på rasteplass ved ferjeleie.

For at rasteplassen skal registreres som en rasteplass må den:
- Være adskilt fra selve ferejeleiet
- Være skiltet som rasteplass med et av skiltene 613.1 eller 613.2

Der dette ikke er tilfelle registreres ikke egen rasteplass og alle datterobjekter registreres som datterobjekter til ferjeleiet.

Rasteplass på ferjeleie (Tjøtta i Nordland)