Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.348Kollektivknutepunkt (ID=42)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Sted i kollektivnettet der kollektivlinjer krysser eller tangerer hverandre. Knutepunktets funksjon er å binde kollektivnettet sammen til et nettverk slik at den reisende ved hjelp av tilrettelagt omstigning/bytte kan nå sitt bestemmelsessted. Et knutepunkt har ofte begrepet terminal eller stasjon i navnet (HB V123). Dette er en pilot, endringer kan forekomme.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdBeliggenhet, hva terminalen gjelder for, innhold i datterobjektet HoldeplassutrustningVedlikeholdsplanlegging, daglig drift
Transportanalyse/planleggingBeliggenhet, hva terminalen gjelder for, innhold i datterobjektet Holdeplassutrustning
SamfunnsplanleggingBeliggenhet, hva terminalen gjelder for, innhold i datterobjektet Holdeplassutrustning
Universell utformingUU-egenskaper i datterobjektet Holdeplassutrustning2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

42_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser
42_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

42_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Kollektivknutepunkt
Definisjon:Sted i kollektivnettet der kollektivlinjer krysser eller tangerer hverandre. Knutepunktets funksjon er å binde kollektivnettet sammen til et nettverk slik at den reisende ved hjelp av tilrettelagt omstigning/bytte kan nå sitt bestemmelsessted. Et knutepunkt har ofte begrepet terminal eller stasjon i navnet (HB V123). Dette er en pilot, endringer kan forekomme.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
NavnT 30PAngir navn på kollektivknutepunktet.1075
NivåFVT 30PAngir hvilket nivå kollektivknutepunktet tilhører.10588
Nasjonalt

Knutepunkter hvorfra man kan reise både lokalt, regionalt og til andre landsdeler i Norge. Noen nasjonale knutepunkter har internasjonale reisemål. Det finnes et fåtall nasjonale knutepunkter som alle krever spesiell utforming.16982
Regionalt

Knutepunkter der man kan reise lokalt og regionalt i betydningen i og til de nærmeste fylkene.16983
Lokalt

Knutepunkter hvorfra man kan reise lokalt innen samme kommune og/eller samme fylke16984
Mindre

Det aller enkleste knutepunktet der det er tilrettelagt for omstigning. I sin enkleste form er et mindre knutepunkt en holdeplass der det er lagt til rette for overgang mellom to eller flere transportmidler i kollektivsystemet (buss, båt, taxi i rute).16985
Gjelder bussFVT 3PAngir om kollektivknutepunktet benyttes av buss.2026
Ja


3534
Nei


3572
NSR_Stopplace_IDT 10PUnik ID som refererer til Stopplace (stoppested) i Nasjonalt stoppestedsregister (NSR). Benytes for datautveksling mellom NVDB og NSR.10956
Gjelder trikk/bybaneFVT 3BAngir omkollektivknutepunktet benyttes av trikk/bybane.10596
Ja


16986
Nei


16987
Gjelder togFVT 3BAngir om kollektivknutepunktet benyttes av tog.2027
Ja


3535
Nei


3573
Gjelder rutebåtFVT 3BAngir om kollektivknutepunktet benyttes av rutebåt.2028
Ja


3536
Nei


3574
Gjelder ferjeFVT 3BAngir om kollektivknutepunktet benyttes av ferje.10256
Ja


16748
Nei


16749
Gjelder flyFVT 3BAngir om kollektivknutepunktet benyttes av fly.10598
Ja


16988
Nei


16989
Gjelder drosjeFVT 3BAngir om kollektivknutepunktet benyttes av drosje.2029
Ja


3537
Nei


3575
Antall stoppunkt (test)H 2 (stk)OAngir hvor mange stoppunkt det er knyttet til kollektivknutepunktet.10592
VenteromFVT 20PAngir om det er venterom i tilknytning til kollektivknutepunktet.10593
Ja


16990
Ja, tilgjengelig


16991
Nei


16992
Toalett (test)FVT 20PAngir om det er offentlig toalett i tilknytning til kollektivknutepunktet, og om det eventuelt er tilgjengelig for forflytningshemmede.1803
Ja


16993
Ja, tilgjengelig


16994
Nei


16995
BillettsalgFVT 30PAngir om det er billettsalg i tilknytning til kollektivknutepunktet.10594
Ja


16996
Ja, kiosk/skranke


16997
Ja, automat


16998
Ja, kiosk/skranke og automat


16999
Nei


17000
Sykkelparkering (test)FVT 3PAngir om det er sykkelparkering i tilknytning til kollektivknutepunktet.10595
Ja


17001
Nei


17002
Parkering (test)FVT 3PAngir om det er parkeringsplass i tilknytning til kollektivknutepunktet.1814
Ja


3520
Nei


3558
Parkering for forflytningshemmede (test)FVT 3PAngir om det er parkering for forflytningshemmede i tilknytning til kollektivknutepunktet.10597
Ja


17003
Nei


17004
Sist verifisertDATO 8PAngir data for når egenskapene sist var verifisert.10591
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10317
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11562
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11470
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12286
EierFVT 30BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
10589
Fylkeskommune


17005
Kommune


17006
Privat


17007
Stat, Statens vegvesen


17008
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17638
Stat, Nye Veier


18626
VedlikeholdsansvarligFVT 30BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
10590
Kommune


17009
Privat


17010
Statens vegvesen


17011
Uavklart


17787
Nye Veier


18739
OPS


18868
Fylkeskommune


20002


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.4749
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.94303. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1773Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Kollektivknutepunkt skal være registrert0 %0 %

1774AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1942Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2090Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2091Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Toalett (test)Toalett (test) skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2092Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Parkering (test)Parkering (test) skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2093Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Gjelder bussGjelder buss skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2094Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Gjelder togGjelder tog skal angis der det er aktuelt0 %0 %

2095Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Gjelder rutebåtGjelder rutebåt skal angis der det er aktuelt0 %0 %

2096Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Gjelder drosjeGjelder drosje skal angis der det er aktuelt0 %0 %

2097Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2098Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 meter1 meter

2099Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Gjelder ferjeGjelder ferje skal angis der det er aktuelt0 %0 %

2100Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NivåNivå skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2101Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

2102Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

2103Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Sist verifisertSist verifisert skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2104Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VenteromVenterom skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2105Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BillettsalgBillettsalg skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2106Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Sykkelparkering (test)Sykkelparkering (test) skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2107Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Gjelder trikk/bybaneGjelder trikk/bybane skal angis der det er aktuelt0 %0 %

2108Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Parkering for forflytningshemmede (test)Parkering for forflytningshemmede (test) skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2109Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Gjelder flyGjelder fly skal angis der det er aktuelt0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Dette er en pilot, endringer kan forekomme.

Et Kollektivknutepunkt-objekt skal registreres for hver kollektiivtrafikkterminal ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Kollektivknutepunkt skal opprettes dersom:
- Flere typer kollektivtrafikk har stoppunkt på samme område. Ferjekai registreres likevel ikke som Kollektivknutepunkt men bare som Ferjekai.
- Flere Holdeplassutrustning ligger på et begrenset område og det finnes felles fasiliteter som servicebygg, venterom, kafe, kiosk, toalettanlegg, parkeringsplass, sykkelstativ, renovasjon eller utemøbler
- Der Kollektivknutepunkt har "Skysstasjon" eller "Terminal" i navnet

Et område med et Holdeplassutrustning i hver retning og med kun enkel bilparkering og/eller sykkelparkering skal ikke registreres som Kollektivknutepunkt

En eller flere Holdeplassutrustning kan registreres som datterobjekt til Kollektivknutepunkt. Service-objekter som Sykkelparkering, Parkeringsområde, Leskur og egenskaper for universell utforming registreres på disse.


Kollektivknutepunkt med tog, fjernruter buss og omstigningspunkt lokalbuss

42_eksps_kollektivknutepunkt_tog_buss.png


Dette er et kollektivknutepunkt som har fjernruter på buss og tog. En del lokalbussruter har endeholdeplass her i Jernbanegata mellom terminalen og vannet. Det er tatt med 4 holdeplasser på øst- og vestsida som er viktige omstigningspunkter til lokalruter som ikke stopper foran terminalen.


Bergen sentrum

42_eksps_kollektivknutepunkt_bergen.png


Bergen sentrum har flere kollektivknutepunkt. Det er en terminal på Strandkaien og en rundt Bergen stasjon. Mellom de to er det et område med holdeplasser for lokalbuss. Dette området mangler mange av servicefunksjonene som et kollektivknutepunkt har, men er likevel viktig som omstigningspunkt. Det er også stoppplass for bybanen, så det bør antagelig defineres som et tredje kollektivknutepunkt. Eksempelet viser bare egenskaper for Bergen stasjon