Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.550Skred (ID=445)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Masser som løsner.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2015-12-10Første versjon
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
BeredskapsplanleggingInformasjon om tidligere skredhendelser er viktig for beredskapen slik at skredhendelser på åpen veg kan unngås
AnalyseOversikt over skred og nedfall på veg brukes som grunnlag for å vurdere behov for sikring og vedlikehold.2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema med betingelser

445_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


UML-skjema med tillatte verdier

445_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

445_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Skred
Definisjon:Masser som løsner.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Skred datoDATO 8AAngir dato da skredet gikk.2324
Skred klokkeslettH 4BAngir klokkeslett da skredet gikk.
Merknad: Skal angis om kjent
2325
Type skredFVT 50AAngir hvilken type skred det er tale om.2326
Stein


4198
Jord/løsmasse


4199
Snø


4200
Is


4201
Flomskred (vann+stein+jord)

Består av vann, stein og jord4202
Sørpeskred (vann+snø+stein)

Består av vann, snø og stein4203
Is/stein


5351
Utglidning av veg


13103
LøsneområdeFVT 30PAngir løsneområde for skredet.2328
Tunnelmunning (historisk)

Inkluderer område < 50 m fra tunnel. Merknad: Verdi skal ikke benyttes ved nye registreringer, det angis i stedet verdi "Vegskjæring", "Fjell/dalside" eller "Ur"4194
Vegskjæring


4195
Ur


4196
Fjell/dalside


4197
Inne i tunnel


5349
Vegbane/-fylling


13104
StedsangivelseT 150OStedsnavn hvor forekomst er lokalisert. Evt plassering i forhold til stedsnavn.7905
Volum av skredmasser på vegFVT 30PAngir volum av skredmasser på vegen.2327
< 1 kbm


4239
<10 kbm


4240
< 100 kbm


4241
< 1000 kbm


4242
> 1000 kbm


4243
Ikke vurdert


4244
Volum av totale skredmasserH 5 (m3)BAnslag over hvor stort det totale skredet har vært.
Merknad: Skal registreres om volum er beregnet
2329
Blokkert veglengdeFVT 50PAngir lengde av veg som var blokkert av skredet.2341
< 10 m


4185
10 - 50 m


4186
50 - 100 m


4187
> 100 m


4188
Kun i grøft


4189
Stoppet i sikringstiltak (ny)

Skredet har stoppet i skredsikringstiltak. Det ville blokkert veg om ikke siikringstiltak var etablert19889
Passerte veg uten å legge igjen skredmasser (ny)

Skredmasser har krysset veg uten å legge igjen nevneverdige skredmasser på vegen.19890
Blokkert gang/sykkelvegFVT 3PAngir om gang/sykkelveg er blitt blokkert av skredet.2342
Ja


4183
Nei


4184
Høydeforskjell veg/utløsningsstedFVT 20PAngir høydeforskjell mellom skredets utløsningssted og vegen.2330
0 - 50 m (historisk)

Verdi skal ikke benyttes etter 1/10-2019. I stedet benyttes nye verdier4190
50 - 200 m


4191
> 200 m


4192
Ikke vurdert


4193
Nedenfor veg


13105
0 - 5 m (ny)


19886
5 - 20 m (ny)


19887
20 - 50 m (ny)


19888
Grøftebredde på skredsideD 4 (m)OAngir grøftebredde på skredside.2343
Vesentlige skaderFVT 3PAngir om skredet totalt sett har gitt vesentlige skader eller ikke.2331
Ja


4221
Nei


4222
Skade på personFVT 3PAngir om skredet har medført skade på person.2332
Ja


4210
Nei


4211
Skade på kjøretøyFVT 3PAngir om skredet har medført skade på kjøretøy.2333
Ja


4208
Nei


4209
Skade på vegdekke/vegkroppFVT 3PAngir om skredet har medført skade på vegdekke og/eller vegkropp.2334
Ja


4214
Nei


4215
Skade på bruFVT 3PAngir om skredet har medført skade på bru.2335
Ja


4204
Nei


4205
Skade på rekkverkFVT 3PAngir om skredet har medført skade på rekkverk.2336
Ja


4212
Nei


4213
Skade på dreneringFVT 3PAngir om skredet har medført skade på drenering.2338
Ja


4206
Nei


4207
Antatt hovedårsakFVT 50PAngir hva som er antatt hovedårsak til skredet.11320
Fryse- og tineprosesser


19098
Rotsprengning


19100
Langvarig forvitring/kryp


19101
Skavlfall


19102
Menneskelig aktivitet


19103
Undergraving av skråningsfot


19104
Ytre påvirkning fra steinsprang/steinskred


19105
Dreneringsforhold


19106
Ukontrollert erosjon i elv/bekk


19107
Stort snøfall


19108
Vind og snøfokk


19109
Rask temperaturstigning


19110
Soloppvarming


19111
Vedvarende svake lag


19112
Glidning mot bakken


19113
Mildvær


19114
Regn og smeltevann


19115
Annet

Ingen av verdiene i listen er dekkende for å beskrive hovedårsak til skredet19116
Ukjent

Det er ikke grunnlag for å gi en antakelse for hva som er hovedårsak til skredet19117
Kontrollert utløst


19118
StengningFVT 40PGir informasjon om eventuell stengning av vegen.2344
Ingen stengning


4216
Stengning av del av vegbane

F.eks stengning av et kjørefelt4217
Stengt for tungtrafikk


4218
Stengt for personbiler


4219
Stengt for all trafikk


4220
Værforhold på vegenFVT 30OAngir hvilke værforhold det var på vegen da skredet gikk.
Merknad: Fom medio 2018: Informasjon erstattes av ny ET "Årsak"
2339
Ingen nedbør


4245
Regn


4246
Regn, lite


4247
Regn, middels


4248
Regn, mye


4249
Snø


4250
Snø, lite


4251
Snø, middels


4252
Snø, mye


4253
VindretningFVT 12OAngir hvilken vindretning det var på vegen da skredet gikk.
Merknad: Fom medio 2018: Informasjon erstattes av ny ET "Årsak"
2340
S

sør4223
SSV

Sør-sørvest4224
SV

Sørvest4225
VSV

Vest-Sørvest4226
V

Vest4227
VNV

Vest-nordvest4228
NV

Nordvest4229
NNV

Nord-nordvest4230
N

Nord4231
NNØ

Nord-nordøst4232
ØNØ

Øst-nordøst4233
Ø

Øst4234
ØSØ

Øst-sørøst4235


Sørøst4236
SSØ

Sør-sørøst4237


Nordøst4238
Vindstille


13240
Temperatur på vegD 5 (ºC)OAngir lufttemperatur på/ved vegen der skredet har inntruffet.
Merknad: Fom medio 2018: Informasjon erstattes av ny ET "Årsak"
5153
BilderFVT 3PAngir om det finnes bilder av skredet eller ikke.2355
Ja


4181
Nei


4182
RegistreringsansvarligT 50PAngir hvem som er ansvarlig for registrert informasjon om skredet. Det skal angis organisasjon/organisasjonsenhet.7845
TilleggsinformasjonT 500OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11655
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11475
Utgår_Mengde snøH 4 (mm)UAngir mengde snø (mm/døgn) målt ved værstasjon2351
Utgår_Vindstyrke v værstasjonH 2 (m/s)UAngir vindstyrke målt ved værstasjon2352
Utgår_Temperatur v værstasjonD 5 (ºC)UAngir temperatur målt ved værstasjon2353
Utgår_Nedbør siste 3 døgnH 4 (mm)UAngir total nedbørsmengde siste tre døgn målt ved værstasjon.2354
Utgår_Mengde regnH 3 (mm)UAngir mengde regn (mm/døgn) målt ved værstasjon.2349
Utgår_Vindretning ved værstasjonFVT 5UAngir vindretning ved værstasjon4526
S

sør5374
SSV

Sør-sørvest5375
SV

Sørvest5376
VSV

Vest-Sørvest5377
V

Vest5378
VNV

Vest-nordvest5379
NV

Nordvest5380
NNV

Nord-nordvest5381
N

Nord5382
NNØ

Nord-nordøst5383


Nordøst5384
ØNØ

Øst-nordøst5385
Ø

Øst5386
ØSØ

Øst-sørøst5387


Sørøst5388
SSØ

Sør-sørøst5389
Utgår_Åpent fra klokkeslettH 4UAngir klokkeslett for åpning av vegen.2348
Utgår_Åpent fra datoDATO 8UAngir dato for åpning av vegen.2347
Utgår_Stengt fra klokkeslettH 4UAngir klokkeslett for stengning av vegen.2346
Utgår_Mengde våt snø/sluddH 4 (mm)UAngir mengde våt snø/sludd (mm/døgn) målt ved værstasjon2350
Utgår_Stengt fra datoDATO 8UAngir dato for når vegen ble steng2345


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPOGir punkt som geometrisk representerer objektet.8938
Geometri, linjeGLKPGir koordinatsett for å avgrense vegobjektets utstrekning. Vegobjektet representeres med vegnettsgeometri på strekning mellom startpunkt og sluttpunkt. Eventuelt mellomliggende punkt benyttes for å sikre at riktig veglinje benyttes for hele strekningen.4963
Geometri, flateGFOGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.89123. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
2160Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle {Skred} skal være registrert0 %0 %

2161AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist30 dager30 dager

2609Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Skred datoSkred dato skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2610Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Skred klokkeslettSkred klokkeslett skal være angitt om kjent0 %0 %

2611Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type skredType skred skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2612Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Volum av skredmasser på vegVolum av skredmasser på veg skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2613Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LøsneområdeLøsneområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2614Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Volum av totale skredmasserVolum av totale skredmasser Skal registreres om volum er beregnet0 %0 %

2615Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høydeforskjell veg utløsningsstedHøydeforskjell veg/utløsningssted skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2616Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vesentlige skaderVesentlige skader skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2617Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Skade på personSkade på person skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2618Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Skade på kjøretøySkade på kjøretøy skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2619Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Skade på vegdekke vegkroppSkade på vegdekke/vegkropp skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2620Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Skade på bruSkade på bru skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2621Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Skade på rekkverkSkade på rekkverk skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2622Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Skade på dreneringSkade på drenering skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2623Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Blokkert veglengdeBlokkert veglengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2624Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Blokkert gang sykkelvegBlokkert gang/sykkelveg skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2625Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
StengningStengning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2626Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BilderBilder (J/N) skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2629Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Registrerings-ansvarligRegistreringsansvarlig skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2630Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antatt hovedårsakAntatt hovedårsak skal være angitt på alle objekter0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Skred-objekt skal registreres for hver Skred ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Skred registreres vansliigvis av driftsentreprenør og rapporteres til Elrapp. Derfra overføres skredene via Elrapp2NVDB (fra og med 2016) til NVDB .


Sørpeskred

445_eksps_skred_soerpeskred.png
Sørpeskred, E6 Langfjorden, Finnmark, 16.05.2010 (Foto: Bente Svendsen) (Håndbok 139)

Vegreferanse: 1800 EV6 HP11 m13000 – 17120
Bilder: Ja
Blokkert veglengde: >200 m
Høydeforskjell veg/ utløsningsted: >300 m
Løsneområde: Fjell/dalside
Skade på rekkverk: Nei
Skade på vegdekke/vegkropp: Nei
Skreddato: 20100516
Skred klokkeslett: 1430
Stedsangivelse: Langfjorden
Stegning: Stengt for all trafikk
Temperatur på veg: 7.5 ℃
Type skred: Sørpeskred
Vindretning: NNØ
Volum av skredmasser på veg: >1000 kbm
Volum av totale skredmasser: 2700 m3
Værforhold på vegen: Ingen nedbørSnørskred

445_eksps_skred_snoeskred.jpg
Tekst: Rasrydding på E16 Urtegskreda vinteren 2007 (Foto: Njål Farestveit). (Håndbok 139).

Vegreferanse: 1900 EV6 HP14 m18000 – 18120
Bilder: Ja
Blokkert veglengde: 50 - 100 m
Høydeforskjell veg/ utløsningsted: Ikke vurdert
Løsneområde: Fjell/dalside
Skade på rekkverk: Ja
Skade på vegdekke/vegkropp: Ja
Skreddato: 20070310
Skred klokkeslett: 800
Stedsangivelse: Bensjord/Granes
Stegning: Stengt for all trafikk
Temperatur på veg: 3.0 ℃
Type skred: Snø
Vindretning: SV
Volum av skredmasser på veg: >1000 kbm
Volum av totale skredmasser: 3800 m3
Værforhold på vegen: Regn, middelsEn illustrasjon på forskjellen mellom snøskred, sørpeskred, flomskred og jordskred.

445_eksps_skred_oversiktsfigur.jpg
Klassifisering av skredtyper ut fra forholdet mellom vann, stein og jord, og snø og is (Håndbok 139).

Denne figuren illustrerer forskjellen mellom snøskred, sørpeskred, flomskred og jordskred.