Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.738Tunnelløp uten trafikk (ID=447)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Et tunnelløp hvor det ikke er åpent for ordinær trafikk.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-11-291.90-605Første versjon
2013-03-06Endring i innsamlingsregler og eksempler
2016-03-14Utgår_Nødlys er fjernet fra Datakatalogen
2016-11-01Egenskap "Tunnelprofil" endret fra betinget til påkrevd og "Bredde" og"Høyde" endret fra påkrevd til betinget
2016-11-01Endret på innsamlingsregel og eksempel
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneType, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvarMengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler)
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktType, beliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende driftGrunnlag for beregning av kostnader
ITS (Intelligente transportsystemer)Begrenset framkommelighet – høydebegrensninger
Generell offentlig saksbehandlingStedfesting, typeAnalyser og temakart
Kvalitetskontroll av andre objekttyper i NVDBStedfesting, typeSamsvar mellom objekttyper2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

Figur 1: UML-skjema Tunnelløp uten trafikk
447_uml_betingelser.png


Tillatte verdier

Figur 2:UML-skjema tillatte verdier
447_uml_tillatte_verdier.png


UML-skjema med assosiasjoner

Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner
447_uml_assosiasjoner.png2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Tunnelløp uten trafikk
Definisjon:Et tunnelløp hvor det ikke er åpent for ordinær trafikk.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50PAngir hvilken type tunnelløp det er tale om.9177
Tverrforbindelse mellom tunnelløp


12299
Tverrslag til dagen


12300
Parallelløp til hovedløp


12323
Sløyfe

Tunnelløp som går i sløyfe, dvs det starter og slutter i samme løp. Benyttes f.eks som rensesløyfe13395
NavnT 50PAngir navn, kan gjerne være samme som navn på tunnel pluss tillegg.9257
TunnelprofilFVT 50PAngir hvilket standard tunnelprofil tunnelløpet er bygd etter. Merknad: Dersom tunnelløpet har varierende standard, skal det oppgis det profilet som beskriver det minste tverrsnittet.3102
T4


12301
T5


12302
T5,5


12303
T6


12304
T7


12305
T8,5


12306
T9


12307
T9,5


12308
T10


12309
T11


12310
Rektangulært tverrsnitt


12316
LengdeH 4 (m)BAngir lengde av tunnelløpet.
Merknad: Kan beregnes fra egengeometri. Skal angis manuelt om avvik fra egengeometri/vegnettslengde
3105
BreddeD 4 (m)BAngir minimum bredde fra tunnelvegg til tunnelvegg i kjørebanenivå.
Merknad: Påkrevd om rektangulæt tverrsnitt
3848
HøydeD 5 (m)BAngir høyde.
Merknad: Påkrevd om rektangulæt tverrsnitt
3873
RømningsvegFVT 3PAngir om tunnelløp kan benyttes som rømningsveg.9178
Ja


12317
Nei


12318
KjørbarFVT 3PAngir om det er mulig å kjøre med bil i tunnelløpet.9179
Ja


12319
Nei


12320
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11604
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11116
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12363
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
11976
Stat, Statens vegvesen


20557
Stat, Nye Veier


20558
Fylkeskommune


20559
Kommune


20560
Privat


20561
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).20562
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
12005
Statens vegvesen


20742
Nye Veier


20743
Fylkeskommune


20744
OPS


20745
Kommune


20746
Privat


20747
Uavklart


20748


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senterlinje veg. Høydereferanse: Topp vegdekke/terreng
89203. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
650Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Tunnelløp uten trafikk skal være registrert0 %0 %

676AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være oppdatert når vegen åpner0 dager0 dager

652Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt dersom det ikke finnes eget vegnett0 %0 %

653Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi2 m2 m

655Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KjørbarKjørbar skal være angitt på alle objekter0 %0 %

657Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt på alle objekter0 %0 %

658Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
RømningsvegRømningsveg skal være angitt på alle objekter0 %0 %

659Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TunnelprofilTunnelprofil skal være angitt dersom det er definert tunnelprofil0 %0 %

660Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

651Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

654Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
HøydeHøyde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

656Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

668Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBelysnings-strekning0Skal angis dersom det finnes nær objektets egengeometri og ikke er tilknyttet annet tunnelløp0 %0 %

669Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetLukket rørgrøft0Skal angis dersom det finnes nær objektets egengeometri og ikke er tilknyttet annet tunnelløp0 %0 %

670Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetKamera0Skal angis dersom det finnes nær objektets egengeometri og ikke er tilknyttet annet tunnelløp0 %0 %

671Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetNødtelefon0Skal angis dersom det finnes nær objektets egengeometri og ikke er tilknyttet annet tunnelløp0 %0 %

672Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltpunkt0Skal angis dersom det finnes nær objektets egengeometri og ikke er tilknyttet annet tunnelløp0 %0 %

673Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetVifte Ventilator0Skal angis dersom det finnes nær objektets egengeometri og ikke er tilknyttet annet tunnelløp0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Tunnelløp uten trafikk-objekt skal registreres for hvert tunnelløp uten trafikk ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Tunnelprofil skal gis og der den har verdi Rektangulært tverrsnitt, skal Bredde og Høyde gis.

På navn på Tunnelløp uten trafikk brukes Tunnelnavn med et tillegg som beskriver hvilket løp det dreier seg om.


Tverrslag i tunnel med to hovedløp


I tunneller med to hovedløp og stor trafikk er det krav til tverrslag mellom tunnellløpene.
Disse registreres som
Type : Tverrforbindelse mellom tunnelløpTverrslag, rømningstunnel


Tverrslag på utsida og i tunnel
Rømningstunnel fra Oslofjordtunnelen

Type : Tverrslag til dagen
Navn : Oslofjordtunnelen, rømningstunnel Storsand
Tunnelprofil : Rektangulært tverrsnitt
Lengde : 450
Bredde : 3
Høyde : 3
Rømningsveg : Ja
Kjørbar : Nei