Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.406Luminansmåling (ID=449)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Angir målt luminans for en strekning.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-13Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetLuminans, beliggenhet, måledato2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

449_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

449_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

449_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Luminansmåling
Definisjon:Angir målt luminans for en strekning.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
LuminansD 5 (cd/m2)PAngir luminans.3117
MåledatoDATO 8PAngir dato når måling er gjort.9932
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11606


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter for målepunktene. Høydereferanse: Kjørebanehøyde
49673. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1304Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Luminansmåling skal være registrert0 %0 %

1305AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1306Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LuminansLuminans skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1307Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1308Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1309Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MåledatoMåledato skal være angitt på alle objekter0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Luminansmålingsobjekt skal registreres for hver luminansmåling ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Det defineres en strekning der målt luminans er omtrent lik over hele strekningen. Verdien som legges inn er gjennomsnitt av de målinger som er gjort langs strekningen.

Luminans måles under normale forhold: Det må være mørkt og overskyet, bar og tørr vegbane og bart i området rundt vegen. I tunnel måles det slik at lys utenfra ikke påvirker målingen.Område med veglys

Bildet viser et område med vegbelysning der det er aktuelt med luminansmålinger. Området som skal måles deles i strekninger der belysningen er omtrent den samme.

Luminans: 1.1 cd/m2
Måledato: 2014.03.14

Foto: Birger Aase


Referanser
I håndbok V124 (264) "Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning" beskrives luminansmåling i kapittel 4.2 Lysmålinger


Luminansmåler

Bildet viser en luminansmåler plassert utenfor Strindheimtunnelen i Trondheim
Luminansmåler utenfor tunnel. Foto: Tore Paulsen