Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.130Bomstasjon (ID=45)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-04-171.90-605Første versjon
2013-03-22Oppdatert innsamlingsregler og eksempler
2014-10-20Nye tegneregler
2015-06-09Endret innsamlingsregel og eksempel pga endring i egenskaper som nå overføres fra CS-Norge
2016-06-21Egenskapene "Utgår_Rushtidstakst liten bil", "Utgår_Rushtidstakst liten bil", "Utgår_Rushtid morgen, fra", "Utgår_Rushtid morgen, til", "Utgår_Rushtid ettermiddag, fra", "Utgår_ettermiddag, til" : Har fjernet "Utgår" i navnet
2016-06-21Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-03-03Nye egenskaper: "Timesregel, varighet", Timesregel, passeringsgruppe"
2017-03-03Egenskap "Timesregel" endring på verdier
2017-12-15Egenskap "utgår_Navn bompengeanlegg" fjernes fra NVDB
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Generell offentlig saksbehandlingEier, Vedlikeholdsansvarlig, Abonnementstype, Fullstendighet(Datasettnivå), Aktualitet
Navigasjon og ruteplanleggingTakst, aktualitet, Fullstendighet(Datasettnivå), Stedfesting, geometri, Abonnementstype
Informasjon om bomstasjoner brukes i ruteplanleggere, for å informere om kostnader ved å velge en rute.
Beregninger ÅDT Statens vegvesenNavn, Stedfesting, geometri, Aktualitet, Passeringer, Fullstendighet(Datasettnivå)Får helårstelling av trafikkmengde og tungtrafikkandel fra passeringene
PrognosesamarbeidPasseringer, Takst, Aktualitet, Fullstendighet(Datasettnivå)
2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

45_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

45_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

45_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Bomstasjon
Definisjon:Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BomstasjonstypeFVT 30PAngir hvilken type bomstasjon det er tale om.9390
AutoPASS + manuell

Bomstasjon har Autopass og manuell betaling
Dersom en ikke har autopass, betales ved myntinnkast eller bemannet bod
13132
AutoPASS + automatisk

Bomstasjon har autopass og automatisk betaling
Dersom en ikke har autopass, kan en stoppe og betale ved en servicestasjon i nærheten av bomstasjonen ellers motta regning i posten.
13133
Kun manuell

Bomstasjon har kun manuell innkreving
Betaling ved myntinnkast eller bemannet bod
13134
Navn bompengeanlegg (fra CS)T 70PAngir navn på bompengeanlegg. Overføres automatisk fra CS-Norge.10714
Navn bomstasjonT 60PGir navn på bomstasjon.
Merknad: Informasjon blir automatisk overført fra CS-Norge, og skal derfor ikke angis direkte (Gjelder fra høst 2015).
1078
Vedtatt til årH 4PÅrstall som det er vedtatt at bomstasjonen skal stå fram til.9413
Link til bomstasjonT 300OUrl til detaljer om bomstasjon i CS-Norge.10715
InnkrevningsretningFVT 20PAngir hvilken retning det er betalingsinnkrevning i forhold til vegens metreringsretning.9414
Med metrering


13259
Mot metrering


13260
Begge retninger


13261
Bompengeanlegg_IdH 4PAngir ID på bompengeanlegget. Er grunnlag for å få overført takstinformasjon fra CS-Norge.9596
Bomstasjon_IdH 4PAngir ID på bomstasjonen. Er grunnlag for å få overført takstinformasjon fra CS-Norge.9595
Operatør_IdH 6BAngir ID på bompengeanleggests operatør. Er grunnlag for å få overført takstinformasjon fra Autopass IP.
Merknad: Skal angis for bomstasjoner som inngår i Autopassystemet
11883
Takst liten bilD 6 (Kr)PAngir ordinær takst for å passere med liten bil. Det skal angis første takst etter midnatt som er har en kostnad over kr 0 på ukedag mandag.
Merknad: Informasjon blir automatisk overført fra CS-Norge, og skal derfor ikke angis direkte (Gjelder fra høst 2015).
1820
Takst stor bilD 7 (Kr)PAngir ordinær takst for å passere bomstasjon med stor bil. Det skal angis første takst etter midnatt som er har en kostnad over kr 0 på ukedag mandag.
Merknad: Informasjon blir automatisk overført fra CS-Norge, og skal derfor ikke angis direkte (Gjelder fra høst 2015).
1819
Rushtidstakst liten bilD 6 (Kr)OAngir takst for å passere med liten bil i rushtid.9410
Tidsdifferensiert takstFVT 3PAngir om takst for en eller flere vektklasser varierer over døgnet. Det skal også angis Ja om det er gratis i perioder av døgnet.
Merknad: Informasjon blir automatisk overført fra CS-Norge, og skal derfor ikke angis direkte. (Gjelder fra høst 2015)
9409
Ja


13255
Nei


13256
Rushtidstakst stor bilD 7 (Kr)OAngir takst for å passere bomstasjon med stor bil i rushtid.
Merknad: Påkrevd dersom det er annen takst i rushtid enn ellers
9411
Rushtid morgen, fraKL 4OAngir tidspunkt eventuell rushtidsavgift starter på morgenen.9407
Rushtid morgen, tilKL 4OAngir tidspunkt eventuell rushtidsavgift slutter på morgenen.9408
Rushtid ettermiddag, fraKL 4OAngir tidspunkt eventuell rushtidsavgift starter på ettermiddagen.9405
Rushtid ettermiddag, tilKL 4OAngir tidspunkt eventuell rushtidsavgift slutter på ettermiddagen.9406
TimesregelFVT 30PAngir ordning der man betaler kun for den første passeringen ved to eller flere passeringer gjennom samme bompengeanlegg i løpet av en time.9412
Standard timesregel

Det gis fritak/rabatt ved passering av mer enn en bomstasjon innenfor et avgrenset tidsrom.13257
Ikke timesregel


13258
Omvendt timesregel

Det gis fritak/rabatt om kun en av to eller flere angitte bomstasjon passeres innenfor et gitt tidsrom. Må passere minst to bomstasjoner for å bli belastet18299
Timesregel, varighetH 3 (min)OAngir hvor lang tid (minutter) det maksimalt kan gå mellom to bomstasjopnspasseringer for at rabatt skal innrømmes basert på timesregel.10952
Timesregel, passeringsgruppeH 6OUnik ID som er felles for de bomstasjonene som har samme timesregel.10951
Gratis gjennomkjøring ved HC-brikkeFVT 3PAngir om gjennomkjøring med HC-brikke er gratis.9404
Ja


13253
Nei


13254
EtableringsårH 4PAngir hvilket år bomstasjonen ble satt i drift.10271
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11565
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11051
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12289
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
7992
Stat, Statens vegvesen


10258
Kommune


10322
Privat


10386
Fylkeskommune


10720
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17577
Stat, Nye Veier


18596
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
5799
Statens vegvesen


8194
Kommune


8220
Privat


8246
Uavklart


17687
Nye Veier


18737
OPS


18866
Fylkeskommune


19908


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter innkrevingssnitt i kjørebane ved antenne eller bod/myntinnkast. Høydereferanse: Terrenghøyde
47523. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
88AktualitetTidsperiode, forsinkelse
-44Skal være registrert i NVDB ved åpning av bomstasjon10 dager10 dager10 dager10 dager
89Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
-45Alle offentlige bomstasjoner skal være registrert0 %0 %0 %0 %
91Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedtatt til årVedtatt til år skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
92Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Takst liten bilTakst liten bil skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
93Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Takst stor bilTakst stor bil skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
94Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BomstasjonstypeBomstasjonstype skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
95Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Gratis gjennomkjøring ved HC-brikkeGratis gjennomkjøring ved HC-brikke skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
133Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TimesregelTimesregel skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
266Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Tidsdifferensiert takstTidsdifferensiert takst skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
281Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Navn bomstasjonNavn bomstasjon skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
382Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Innkrevnings-retningInnkrevningsretning skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
724Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1943Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bomstasjon_IdBomstasjon_Id skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1944Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bompengeanlegg_IdBompengeanlegg_Id skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1945Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2496Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Navn bompengeanlegg (fra CS)Navn bompengeanlegg (fra CS) skal være angitt på alle objekter0 %0 %

282Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %0 %0 %
283Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %0 %0 %
2495Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

284Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktKravet gjelder både objekter med egengeometri og metrerte objekter 1m1m 1m 1m
285Konseptuell konsistensMaks tillatt avvikKameraGeometri, punktKamera som er datterobjekt til bomstasjonen skal ha en maksimum avstand til bomstasjon30m30m30m30m
287Konseptuell konsistensMaks tillatt avvikStøtputeGeometri, punktStøtpute som er datterobjekt til bomstasjonen skal ha en maksimum avstand til bomstasjon30m30m30m30m
286Konseptuell konsistensMaks tillatt avvikVegbomGeometri, punktVegbom som er datterobjekt til bomstasjonen skal ha en maksimum avstand til bomstasjon30m30m30m30m

4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Bomstasjon-objekt skal registreres for hver Bomstasjon ute på vegen (inkludert bomstasjoner på armer og ramper) i henhold til kravmatrisa.

Det skal kunne registreres bomstasjoner på både private og offentlige veger.

Vegobjektet representerer hele bomstasjonen, og stedfestes på samme punkt på vegnettet som geometrien (se eksempel 2). Det kan knyttes til ulike datterobjekt, f.eks Vegbom, Bygning (innkrevingsboder og evt pauserom), Kamera, Dokumentasjon og Kommentar.

Dersom Bomstasjonen kun har innkreving i en kjøreretning brukes kjørefeltkoder til å angi dette. Det må minimum oppgis kjørefeltkode 1 for Bomstasjoner som har innkrevingsretning med metrering og 2 for Bomstasjoner som har innkrevingsretning mot metrering.

I tilfeller der Bomstasjonen gjelder begge kjøreretninger, og hver kjøreretning har egen metrering (envegs med/mot) skal det alltid registreres en Bomstasjon per retning.

Assosiasjon til eventuell Bygning skal registreres.

Bomstasjon får overført flere av de påkrevde egenskapene fra CS-Norge. Inntil videre beholdes egenskapene om rushtidstakst i NVDB, frem til de kan ivaretas i et annet system.


Eksempel 1 Bomstasjon

45_eksps_bomstasjon_ny.png
Eksempel på veg med to automatiske bomstasjoner. Rødt punkt viser anbefalt punkt for registrering geometri på hovedvegens (E6) bomstasjon.

Her er det vist et område der det er bomstasjon på hovedvegen og på en rampe. Dette registreres som to bomstasjoner.
Det er bare to kjørefelt, og det kreves bompenger i bare en retning, mot metreringsretningen, så kjørefeltkoden blir 1 og 3 (1#3)
Bompengeanlegg_Id : : 23
Bomstasjon_Id : 61
Bomstasjonstype : AutoPASS + automatisk
Etableringsår : 1998
Gratis gjennomkjøring ved HC-brikke : Nei
Innkrevningsretning : Mot metrering
Navn bompengeanlegg (fra CS) : *Ukjent tillatt verdi 13143*
Navn bomstasjon : E6 Europavegen
Takst liten bil : 26 (Overføres fra CS-Norge)
Takst stor bil : 78 (Overføres fra CS-Norge)
Tidsdifferensiert takst : Nei (Overføres fra CS-Norge)
Timesregel : Standard timesregel
Vedtatt til år : 2032Eksempel 2 for Bomstasjon


Eksempler på registrering av geometri for bomstasjon
Eksemplet viser plassering av Geometri, punkt for forskjellige varianter av bomstasjoner.
Punktet plasseres der innkreving skjer:
- Under antenne for automatiske bomstasjoner
- Ved betalingsbu/myntpåkast for manuelle bomstasjoner