Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.194Elektrisk anlegg (ID=461)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-13Første versjon
2014-08-06Lagt inn flere beskrivelser i Innsamlingsregler
2016-03-07Ny assosiasjon til Belysningspunkt
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-10-27Egenskap "Driftsmerking" er endret fra opsjonell til betinget
2017-03-03Egenskap "Bygget etter norm", ny verdi "NEC 400 : 2014"
2017-06-07Egenskap "Bruksområde": ny verdi: "Trafikkregistreringsstasjon"
2017-06-07Ny assosiasjon til Tennpunkt
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneBruksområde, effekt, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvar
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktEffekt, nettsystem, norm og forskrifter brukt, info om vern, eier, vedlikeholdsansvarlig
ElektroBruksområde, effekt, nettsystem, norm og forskrifter brukt, info om vern, nettselskap, målernummer, eier, vedlikeholdsansvarligVeglys, signalanlegg, tunnel, variable skilt, infotavler2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

461_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

461_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

461_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Elektrisk anlegg
Definisjon:Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
MålernummerT 30PAngir unikt målernummer for måleren. Nummer må endres om måler blir byttet.5641
MålepunktIDT 18PAngir MålepunktID. Energibedriftenes Landforening (EBL) og EAN NORGE har inngått en rammeavtale om innføring av standard nummerserier for målepunktidentifikasjon. Denne standarden fra kalles Global Service Relation Number (GSRN).".5642
BruksområdeFVT 30PAngir hva som er hovedbruksområdet for det elektriske anlegget. Sekundære bruksområder kan angis under tilleggsinformasjon.5644
Veglys

Elektrisk anlegg forsyner primært veglys i dagen7935
Tunnel

Elektrisk anlegg forsyner primært installasjoner i tunnel, inkludert belysning i tunnel7936
Bygning

Elektrisk anlegg forsyner primært bygning7937
Skilting

Elektrisk anlegg forsyner primært skilt. Gjelder både variable og ikke variable skilt.16305
Pumper

Elektrisk anlegg forsyner primært pumpestasjon/pumper16306
Trafikkregulering/overvåking

Elektrisk anlegg forsyner primært utstyr for trafikkregulering/overvåking16307
Bru

Elektrisk anlegg forsyner primært utstyr og installasjoner i forbindelse med bruer. Elektriske anlegg som primært forsyner belysning av veg på bru skal gis bruksområde "Veglys"16308
Trafikkregistreringsstasjon

Elektrisk anlegg forsyner primært trafikkregistreringsstasjon18475
Signalanlegg

Elektrisk anlegg forsyner primært signalanlegg20080
Ferist

Elektrisk anlegg forsyner primært elektrisk ferist20081
Værstasjon

Elektrisk anlegg forsyner primært værstasjon20082
Ferjeleie

Elektrisk anlegg forsyner primært elektriske installasjoner på ferjeleie, inkludert belysning20922
Rasteplass

Elektrisk anlegg forsyner primært elektriske installasjoner på rasteplass, inkludert belysning20923
Skredvarsling

Elektrisk anlegg forsyner primært skredvarslingsanlegg21333
Måleutstyr

Elektrisk anlegg forsyner primært måleutstyr. F.eks luftkvalitetsmåler21334
Annen bruk

Elektrisk anlegg forsyner andre typer elektriske innretninger21335
AnleggsadresseT 120BAngir navn/adresse på elektrisk anlegg.
Merknad: Skal angis om det finnes
12062
EnergikildeFVT 30PAngir hvilken type energikilde det elektriske anlegget har.12061
Offentlig nett


20917
Solcelle, batteri

Solcellepanel som lader batteri20918
Aggregat, batteri

Aggregat som lader batteri20919
Batteri som byttes

Batteri byttes med oppladet batteri med jevne mellomrom20920
Plassering, målerT 150BPlassering av forekomst. Evt plassering i forhold til veg, bygning eller adresse.
Merknad: Påkrevd dersom måler ikke er synlig fra veien
7908
Bygget etter forskriftFVT 30PAngir hvilken "Forskrift om elektriske forsyningsanlegg" anlegget er bygget i forhold til.10021
NEK FEF 2006

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg16310
NEK FEL 1998

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg16311
NEK FEB 88

Forskrifter for elektriske anlegg (rødpermen) utgave 198816312
NEK FEB 91

Forskrifter for elektriske anlegg (rødpermen) utgave 199116313
Annet


16314
Bygget etter normFVT 30PAngir hvilken "Norm for elektrisk forsyningsanlegg" anlegget er bygget i forhold til.10022
NEK 400

NEK 400 er en normsamling utarbeidet av NK64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. Utgitt 199816315
NEK 400 : 2006

NEK 400 er en normsamling utarbeidet av NK64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. Utgitt 200616316
NEK 400 : 2010

NEK 400 er en normsamling utarbeidet av NK64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. Utgitt 201016317
NEK 440

Normsamling for spenningsnivåer over 1kV. NEK 440 er en norsk implementering av . NEK EN 61936-1:2010 og NEK EN 50522:201016318
NEK 445

Normen er en fellesnorm for luftledninger over 1 kV, dvs. NEK EN 50341 (luftledninger over 45 kV) og NEK EN 50423 (luftledninger i området 1-45 kV) som er utarbeidet av CENELEC.16319
NEK IEC 61936-1

Normsamling for spenningsnivåer over 1kV16320
NEK EN 50110-1

Norm for sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg16321
Tavlenorm

Norm (NEK 439) som omhandler generelle krav til og utforming av elektriske lavspenningstavler og kanalskinnesystemer.16322
Annet


16323
NEK 400 : 2014

NEK 400 er en normsamling utarbeidet av NK64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. Utgitt 201418170
NEK 400 : 2018

NEK 400 er en normsamling utarbeidet av NK64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. Utgitt 201819727
SpenningFVT 10 (volt)PAngir spenning(er) på lavspentnettet.10038
12

12 volt16351
230

230 volt16352
24

24 volt16353
400

400 volt16354
230/400

230 og 400 volt (TN-nett)16355
690

690 volt16717
FjernavlesingFVT 8BAngir om det er fjernavlesing av målerstand.
Merknad: Påkrevd dersom Nei
10028
Ja


16328
Nei


16329
NettsystemFVT 16BAngir hvordan elkraft er distribuert mellom siste transformator før konsument og konsument.
Merknad: Angis om anlegget er tilkoblet et nettselskap
10029
IT

IT-nett (Isolated Terra) er en nett-type der transformatorens nullpunkt ikke er jordet, men er beskyttet med et gnistgap (disneuter) mellom nullpunkt og jord.16330
TT

Et TT-nett (Terra Terra) er lik et IT-nett med den vesentlige forskjellen at transformatorens nullpunkt er jordet.16331
TN-C

Nett der PEN-leder fremføres fra trafo til forbrukerens første fordeling (sikringskap). Her splittes PEN-lederen opp i PE-leder (Protective Earth) eller jordleder og N-leder (Neutral). Energien kan taes ut både mellom de tre fasene (400V) og mellom hver av fasene og N-leder (230V). C angir at PEN-lederen frem til første fordeling er en kombinert leder (Combined)16332
TN-S

Nett der PEN-leder fremføres fra trafo til forbrukerens første fordeling (sikringskap). Her splittes PEN-lederen opp i PE-leder (Protective Earth) eller jordleder og N-leder (Neutral). Energien kan taes ut både mellom de tre fasene (400V) og mellom hver av fasene og N-leder (230V). S angir at PEN-leren er delt (Separated) fra første fordeling.16333
TN-C-S

TN Nett hvor C angir at PEN-lederen frem til første fordeling er en kombinert leder (Combined). S angir at PEN-leren er delt (Separated) fra første fordeling.16334
Inngår i nødsystemetFVT 30BAngir om deler av anlegget inngår i nødsystemet i en tunnel.
Merknad: Påkrevd dersom Ja
10031
Ja


16335
Nei


16336
Integrert medT 50BAngir hvem anlegget ev. er integrert med.
Merknad: Påkrevd dersom integrert anlegg
10030
JordelektrodeFVT 30PAngir hvilken type jordelektrode som er benyttet i anlegget.10032
Annet


16337
Cu wiret


16339
Spyd


16340
Sammenkoplet med annet nett


16341
JordfeilbryterFVT 30PAngir hvordan jordfeilbrytere er koblet i anlegget.10033
Felles for alle kurser


16342
En for hver kurs


16343
Hver mast


16344
Kombinasjon


16345
Ingen

Elektrisk anlegg har ikke jordfeilbryter20079
JordfeilvarslingFVT 30PAngir om anlegget har jordfeilvarsling.10034
Nei


16346
Ja


16347
Måling typeFVT 30OAngir type måling.10035
Direktemåling


16348
Trafomåling


16349
Summasjonsmåling


16350
Umålt

Det foretas ikke måling av stømforbruk19730
EffektH 5 (kW)OAngir maks effekt anlegget trekker.10025
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10023
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.
Merknad: Påkrevd om merking finnes
10024
TilleggsinformasjonT 150OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks ekstra informasjon om bruksområde, generell eller teknisk informasjon.
Merknad: Påkrevd dersom Ja
10039
MerknadT 80OKan angi bemerkning som har varig gyldighet.5646
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11684
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11124
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12371
EierFVT 30BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra eier av belysningsstrekning
10026
Fylkeskommune


16324
Kommune


16325
Privat


16326
Stat, Statens vegvesen


16327
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17633
Stat, Nye Veier


18635
Eier, navnT 50BNavn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn.
Merknad: Påkrevd hvis privat eier
10027
NettselskapT 50BAngir navn på nettselskap som eier nettet inn til måler.
Merknad: Angis om anlegget er tilkoblet et nettselskap
5639
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8099
Statens vegvesen


10493
Kommune


10571
Privat


10649
Uavklart


17741
Nye Veier


18786
OPS


18915
Fylkeskommune


19958
Utgår_AvlesingsmetodeFVT 20UAngir hvilken avlesingsmetode som benyttes.5645
Automatisk


7939
Manuell


7940
Utgår_AnleggsnummerT 30UUnikt nummer på anlegget gitt av nettselskapet.10075
Utgår_Avstand fra vegkantD 4 (m)UAngir avstand fra vegkant til måleren.5643
Utgår_KundenummerT 13UAngir kundenummer for SVV hos nettselskap5640


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer måleren.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter måler. Høydereferanse: Underkant måler
49783. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1499Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Elektrisk anlegg skal være registrert0 %0 %

1500AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1501Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1502Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1510Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Utgår_AnleggsnummerUtgår_Anleggsnummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1507Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1511Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bygget etter forskriftBygget etter forskrift skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1512Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bygget etter normBygget etter norm skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1513Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1514Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EffektEffekt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1504Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Utgår_KundenummerUtgår_Kundenummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1521Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
JordelektrodeJordelektrode skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1522Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
JordfeilbryterJordfeilbryter skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1523Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
JordfeilvarslingJordfeilvarsling skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1503Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NettselskapNettselskap skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1505Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MålernummerMålernummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1506Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MålepunktIDMålepunktID skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1518Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NettsystemNettsystem skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1524Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SpenningSpenning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2342Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsmerkingDriftsmerking skal være angitt om merking finnes0 %0 %

1515Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra eier av belysningsanlegg0 %0 %

1516Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

1517Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FjernavlesingFjernavlesing skal være angitt dersom Ja0 %0 %

1520Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Inngår i nødsystemetInngår i nødsystemet skal være angitt dersom Ja0 %0 %

1519Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Integrert medIntegrert med skal være angitt dersom integrert anlegg0 %0 %

1508Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Plassering, målerPlassering, måler skal være angitt dersom måler ikke er synlig fra veien0 %0 %

1509Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1565Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Elektrisk anlegg som er plassert i tunnel skal være datter til Tunnelløp 0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et "Elektrisk anlegg" objekt skal registreres for hvert "Elektrisk anlegg" ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Det skal i prinsippet være 1:1 forhold mellom måler og " Elektrisk anlegg", og objektet stedfestes der måleren står.

Dersom samme anlegg dekker flere bruksområder, f.eks. både tunnel og belysning utenfor tunnel, gir du det viktigste bruksområdet i feltet Bruksområde. Opplysning om andre bruksområder gis i feltet Tilleggsinformasjon Her kan du også gi informasjon om at samme "Elektrisk anlegg" dekker flere tunnelløp selv om bare et tunnelløp kan definers som mor.

Driftsmerking skal angis om det er brukt.


Elektrisk anlegg - målere


Eksempel på forskjellige typer målere. Foto: Elektroimportøren
Bildet viser eksempel på strømforbruksmålere.
Koordinaten til måleren brukes for stedfesting av "Elektrisk anlegg"

Utgår_Anleggsnummer : 119021350002
Bruksområde : Tunnel
Bygget etter forskrift : NEK FEF 2006
Bygget etter norm : NEK 445
Etableringsår : 20013
Driftsmerking : Husafjell Måler1
Effekt : 830 kW
Fjernavlesing : Ja
Inngår i nødsystemet : Nei
Jordelektrode : Spyd
Jordfeilbryter :En for hver kurs
Jordfeilvarsling : Ja
Utgår_Kundenummer : 897293
Merknad : Byttet overspenningsvern 2009
MålepunktID : 84912368
Målernummer : 14604
Nettselskap : Trønderenergi Nett
Nettsystem : TN-C-S
Plassering, måler : I fordelingstavle TN03
Spenning : 400 VFordelingstavle


Måler plassert i fordelingsskap. Foto: Tore Paulsen
Måleren er ofte plassert i en fordelingstavle (skap). Her ligger gjerne også overspenningsvern, overbelastningsvern(automatsikringer) og mange andre typer utstyr.

Utgår_Anleggsnummer : 119021350002
Bruksområde : Tunnel
Bygget etter forskrift : NEK FEF 2006
Bygget etter norm : NEK 445
Etableringsår : 20013
Effekt :: 830 kW
Fjernavlesing : Ja
Inngår i nødsystemet : Nei
Jordelektrode : Spyd
Jordfeilbryter : En for hver kurs
Jordfeilvarsling : Ja
Utgår_Kundenummer : 897293
MålepunktID : 84912368
Målernummer : 14604
Nettselskap : Trønderenergi Nett
Nettsystem : TN-C-S
Plassering, måler : I fordelingstavle TN03
Spenning : 400v