Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.808Vannstandsmåler (ID=464)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Utstyr for å måle vannstand f.eks i pumpesump.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-16Første versjon
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-11-02Egenskap "Driftsmerking" er endret fra opsjonell til betinget
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneAntall, type
Drift og vedlikeholdAntall, type2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

464_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

464_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

464_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Vannstandsmåler
Definisjon:Utstyr for å måle vannstand f.eks i pumpesump.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 50PAngir hvilken type sensor som brukes.10090
Trykksensor

Sensor som ligger på bunnen og måler vanndybde ut fra vanntrykk der.16457
Radarsensor

Vanndybde måles fra overflaten ved å sende mikrobølger med "radar" frekvens som reflekteres fra bunnen og derved gir dybden16458
Flottørmåler

Vanndybde måles ved hjelp av flottør16592
Ultralyd

Vanndybde måles ved hjelp av ultralyd16593
Laser

Vanndybde måles ved hjelp av laser16594
BruksområdeFVT 25OAngir primært bruksområde for vegobjekttype.10581
Vannstand


16966
Oljenivå


16967
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10392
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.
Merknad: Påkrevd om merking finnes
10089
SCADA-merkingT 50BDriftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA.
Merknad: Skal angis om den eksisterer på stedet
11729
ProdusentT 50PAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.3537
ProduktnavnT 100PAngir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.3800
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11614
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11687
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11127
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12374
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
8027
Stat, Statens vegvesen


10293
Kommune


10357
Privat


10421
Fylkeskommune


10754
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17650
Stat, Nye Veier


18616
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8102
Statens vegvesen


10496
Kommune


10574
Privat


10652
Uavklart


17744
Nye Veier


18794
OPS


18923
Fylkeskommune


19961


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter objekt. Høydereferanse: Fot objekt (ikke påkrevd)
49813. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1588Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Vannstandsmåler skal være registrert0 %0 %

1589AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1590Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1591Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1952Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

2382Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsmerkingDriftsmerking skal være angitt om merking finnes0 %0 %

1592Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1593Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1614Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Vannstandsmåler som ligger i tilknytning til tunnelløp skal være datter av tunnelløp0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Vannstandsmåler-objekt skal registreres for hver Vannstandsmåler ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.


Vannstandsmåler


Vannstandsmåler. Foto Aplisens
Bildet viser en «DP Celle». DP=Differntial Pressure. Dette er en trykkmåler som kan benyttes for å måle vannstand i et basseng.

Bruksområde : Vannstand
Driftsmerking : xxxxxxx
Etableringsår : 2013
Produktnavn : APRE-2000G (opsjonell)
Produsent : Aplisens (opsjonell)
Type : Trykksensor (opsjonell)Vannstandsmåler med radarsensor


Vannstandsmåler med radar. Foto: Waterlog
Bruksområde : Vannstand
Driftsmerking : xxxxx
Etableringsår : 2010
Produktnavn : H-3611-S SDI-12 (opsjonell)
Produsent : Waterlog (opsjonell)
Type : Radarsensor (opsjonell)Vannstandsmåler med flottør


Vannstandsmåler. Foto: Madison
Bruksområde : Vannstand
Driftsmerking : xxxxxx
Etableringsår : 2011
Produktnavn : Model C4652
Produsent : Madison
Type : FlottørmålerVannstandsmålere med ultralyd


Vannstandsmålere med ultralyd. Foto Flowline
Bruksområde : Vannstand
Driftsmerking : xxxxxx
Etableringsår : 2008
Produktnavn : EchoPod DS14
Produktnavn : Flowline
Type : UltralydVannstandsmåler med laser


Vannstandsmåler med laser. Foto Laser Technology
Produktnavn: TruSense S200
Produsentnavn: Laser Technology
Type: Laser