Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.720Trafo (ID=466)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Transformerer vekselstrøm fra et spenningsnivå til et annet.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-16Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-11-01"Driftsmerking" er endret fra opsjonell til betinget.
2016-11-01Endret på eksempler
2017-03-23Nye egenskaper: "Produsentnavn" og "Produktnavn"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen




1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneMerkeytelse, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvar
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktMerkeytelse, beliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende drift
ElektroMerkeytelse, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvarligVeglys, signalanlegg, tunnel, variable skilt, infotavler, toalettanlegg mm



2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

466_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

466_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

466_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner



2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Trafo
Definisjon:Transformerer vekselstrøm fra et spenningsnivå til et annet.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
MerkeytelseD 6 (kVA)PAngir maksimal effekt trafoen kan yte.9999
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10382
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.
Merknad: Påkrevd om merking finnes
10000
SCADA-merkingT 50BDriftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA.
Merknad: Skal angis om den eksisterer på stedet
11730
ProdusentT 50PAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.3539
ProduktnavnT 200PAngir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.3802
TilleggsinformasjonT 150OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.9572
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11688
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11128
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12375
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
8028
Stat, Statens vegvesen


10294
Kommune


10358
Privat


10422
Fylkeskommune


10755
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17564
Stat, Nye Veier


18641
Eier, navnT 50BNavn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn.
Merknad: Påkrevd hvis privat eier
9998
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8103
Statens vegvesen


10497
Kommune


10575
Privat


10653
Uavklart


17745
Nye Veier


18780
OPS


18909
Fylkeskommune


19962


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter objekt. Høydereferanse: Senter objekt (ikke påkrevd)
4983



3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1492Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Trafo skal være registrert0 %0 %

1493AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1494Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1495Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1903Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2376Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsmerkingDriftsmerking skal være angitt om merking finnes0 %0 %

1496Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1498Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt om privat eier0 %0 %

1497Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Trafo-objekt skal registreres for hver Trafo ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.


Transformator


Foto: Møre Trafo
Bildet viser en standard oljetransformator fra Møre Trafo

Merkeytelse : 150 (KVA) (opsjonell)
Etableringsår : 2014
Driftsmerking : xxxxx




Trafo/strømforsyning


Trafo/strømforsyning. Foto: Tore Paulsen
Bildet viser en transformator som står i en fordelingstavle. Enheten inneholder også likeretterelektronikk slik at den leverer likestrøm til annet utstyr.

Etableringsår : 2008
Driftsmerking : SN40-403Q1
Merkeytelse : 1.5 KVA
Tilleggsinformasjon : Komplett strømforsyning som leverer 12V likestrøm