Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.768UPS (ID=468)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Reservestrømskilde bla i forbindelse med tunneler.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-13Første versjon
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-11-02Egenskap "Driftsmerking" er endret fra opsjonell til betinget
2017-03-23Ny egenskap "Antall enkeltbatterier"
2017-03-23Egenskap "Batteri, kapasitet" endret navn til "Kapasitet"
2017-03-23Egenskap "Batteri, driftstid" endret navn til "Driftstid"
2017-03-23Egenskap "Batteri, spenning" endret navn til "Batteripakke, spenning"
2017-03-23Egenskap "Batteri, antall" endret navn til "Batteripakke, antall"
2017-09-15Ny Egenskap "Batteripakke,skiftet år"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneBruksområde, Batteri, antall, total effekt, eier, vedlikeholdsansvar
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktBruksområde, Batteri, antall, batteri kapasitet, batteri driftstid, total effekt, produktnavn, produsent, eier, vedlikeholdsansvar
ElektroBruksområde, Batteri, antall, batteri kapasitet, batteri driftstid, total effekt, produktnavn, produsent, eier, vedlikeholdsansvarVeglys, tunnelbelysning, belysning ferjeleie, belysning bru, signalanlegg, ventilasjon, pumpestasjoner2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

468_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

468_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

468_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:UPS
Definisjon:Reservestrømskilde bla i forbindelse med tunneler.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BruksområdeFVT 30PAngir hva vegobjektet brukes til.10051
Nødstrøm

UPS brukes til nødstrøm16363
Reservestrøm

UPS brukes til reservestrøm16364
Nødnett


19681
Total effektD 6 (kVA)PAngir total effekt UPS kan levere.3852
SpenningFVH 4 (volt)PAngir spenningen som leveres ut fra enheten.10049
12

12 volt16359
24

24 volt16360
230

230 volt16361
400

400 volt16362
690

690 volt16716
Dimensjonerende driftstidH 5 (min)PAngir hvor lang tid batteriene er beregnet å kunne levere strøm til anlegget.10046
KapasitetH 5 (Ah)PAngir totalt kapasitet for alle batterier.10043
Batteripakke, spenningH 3 (volt)PAngir spenningen på hver batteripakke.10044
Batteripakke, antallH 2 (stk)PAngir hvor mange batteripakker UPS har tilkoblet.3844
Antall enkeltbatteriH 3OAngir hvor mange enkeltbatteri UPS har tilkoplet.
Merknad: Kan angis om det er uklarhet rundt antall batteripakker evt om det er flere ulike typer batteripakker.
10893
Integrerte batterierFVT 3PAngir om det er integrerte batterier eller ikke. Integrerte batterier vil si en enhet hvor både UPS og batteriene er innenfor en og samme kapsling eller som et rack.12106
Ja


21070
Nei


21071
Batteripakke, skiftet årH 4OAngir hvilket år batteripakke var ny/skiftet.11220
SkilletrafoT 50BAngir produsent og typebetegnelse for eventell skilletrafo.
Merknad: Påkrevd hvis skilletrafo er montert
10050
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.4077
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.
Merknad: Påkrevd om merking finnes
10047
SCADA-merkingT 50BDriftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA.
Merknad: Skal angis om den eksisterer på stedet
11732
Produsent, UPST 50PAngir navn på produsent/fabrikant av UPS-enheten.10042
Produktnavn, UPST 100PAngir produktnavn for UPS-enheten. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.10041
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11616
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11690
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11130
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12377
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
8030
Stat, Statens vegvesen


10296
Kommune


10360
Privat


10424
Fylkeskommune


10757
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17652
Stat, Nye Veier


18642
Eier, navnT 30BNavn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn.
Merknad: Påkrevd hvis privat eier
10048
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8104
Statens vegvesen


10498
Kommune


10576
Privat


10654
Uavklart


17746
Nye Veier


18787
OPS


18916
Fylkeskommune


19963


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter objekt. Høydereferanse: Fot objekt (ikke påkrevd)
49853. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1538Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle UPS skal være registrert0 %0 %

1539AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1544Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1543Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1540Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Batteripakke, antallBatteri, antall skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1553Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1549Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Dimensjonerende driftstidBatteri, driftstid skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1547Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KapasitetBatteri, kapasitet skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1548Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Batteripakke, spenningBatteri, spenning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1542Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårDriftsattår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1551Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SpenningSpenning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1541Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Total effektTotal effekt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2381Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsmerkingDriftsmerking skal være angitt om merking finnes0 %0 %

1545Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1550Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

1552Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SkilletrafoSkilletrafo skal være angitt hvis skilletrafo er montert0 %0 %

1546Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1615Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0UPS som er plassert i tunnel skal være datter til Tunnelløp
4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et UPS objekt skal registreres for hvert UPS (nødstrømsbatteri) ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Selve UPS-en kan stå i et rom, mens tilhørende batteribank kan stå i at annet rom. Plassering gis der selve UPS står.


Nødstrømsbatteri


Foto: Kjell Wold
Nødstrømsbatteri i styringsrom til Flårtunnelen .
Batteriet har 4 batteripakker med 9 batterier i hver pakke.

Antall enkeltbatteri : 36 (opsjonell)
Batteripakke, antall : 4
Batteripakke, spenning : nnn
Bruksområde : Nødstrøm
Etableringsår : 2015
Driftsmerking : nnnnnn
Dimensjonerende driftstid : nn timer
Kapasitet : nn amperetimer
Spenning : nn
Total effekt : nnStor UPS


Stor UPS. Foto: Tore Paulsen
Bildet viser en stor UPS (Nødstrømforsyning) fra Hovedfordeling til Strindheimtunnelen i Trondheim.

Batteripakke, antall : 1
Dimensjonerende driftstid : 2 timer
Kapasitet : 6000 Ah
Batteripakke, spenning : 12V
Bruksområde : Nødstrøm
Etableringsår : 2014
Produktnavn, UPS : GE LP-33 40kVA
Produsent, UPS : GE Digital Energy
Spenning : 230 V
Total effekt : 40 kVA
Liten UPS


Liten UPS. Foto Tore Paulsen
Bildet viser en mindre UPS som forsyner radiokommunikasjonen i Strindheimtunnelen. Både selve UPS-enheten og batteribanken er plassert i skapet.

Batteripakke, antall : 1
Dimensjonerende driftstid : 2 timer
Kapasitet : 600 Ah
Batteripakke, spenning : 12V
Bruksområde : Nødstrøm
Etableringsår : 2014
Produktnavn, UPS : Match 19" UPS 700 VA
Produsent, UPS : GE Digital Energy
Spenning : 230
Total effekt : 0.7 KVA