Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.702Trafikklomme (ID=47)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2015-12-11Første versjon
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapen "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Transportplanlegging/NavigasjonPlassering,bruksområde
DriftskontrakterAntall, type, beliggenhet, eier
NTP,UtredningPlassering, bruksområde2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

47_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

47_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

47_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Trafikklomme
Definisjon:Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BruksområdeFVT 50PAngir primært bruksområde for trafikklomma.1257
Busslomme

Trafikklomme i forbindelse med stoppunkt for buss3200
Havarinisje/Stopplomme

Trafikklomme hvor det er tilrettelagt for parkering i forbindelse med nødstopp eller kortere stopp ved spesielle behov.3201
Kjørepause/parkering

Trafikklomme der det er mulig å parkere for å ta en kjørepause3202
Lastelomme

Trafikklomme for lasting , lossing eller omlasting.3203
Møteplass

Spesielt anlagt og merket breddeutvidelse hvor kjøretøy kan komme forbi hverandre på enfeltsveg.4071
Arbeidslomme

Trafikklomme som brukes i forbindelse med vegarbeid4674
Lomme, generell

Lomme som har bruksområde som ikke dekkes av øvrige tillatte verdier.4968
Informasjonslomme

Trafikklomme hvor skilt eller annen form for informasjon er plassert.4969
Kjettingplass

Trafikklomme for å sette på eller ta av kjettinger4970
Kolonneoppstilling

Trafikklomme som fungerer som midlertidig parkering mens man venter på å sette i gang kolonnekjøring8190
Passeringslomme i T-kryss

Lomme/breddeutvidelse på utsida i T-kryss, dvs på motsatt side av sideveg. Lomme benyttes for at trafikk som skal rett fram i krysset skal ha mulighet til å passere på høyre side av kjøretøy som skal svinge til venstre i krysset. Merknad: Dette har tidligere vært egen vegobjekttype19786
NavnT 50BAngir navn på trafikklomme.
Merknad: Påkrevd dersom navn er bestemt/merket.
Dersom navn eksisterer
3120
ArealH 4 (m2)BAngir arealet av vegobjektet.
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (flate). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri
1362
Lengde med full breddeD 5 (m)BAngir lengde av trafikklommen med minimum ca. 3 meter bredde.
Merknad: Påkrevd dersom Bruksområde er busslomme, møteplass eller havari/stopplomme
1307
BreddeD 5 (m)OAngir fast bredde for vegobjektet.2239
DekketypeFVT 50PAngir hvilken type dekke det er på trafikklomma.4612
Grus


5569
Asfalt


5570
Betong


5571
Stein


5572
BelysningFVT 40PAngir om trafikklommen er belyst.3122
Ja, egen belysning

Belysning satt opp spesielt for utvendig belysning av bussholdeplass/lomme4648
Ja, belyst av gatebelysning

Ingen ekstraordinær belysning for trafikklomme/bussholdeplass Men belyst av gatebelysning. 4649
Nei

Ingen utvendig belysning4650
VinteråpenFVT 3PAngir om trafikklomma blir holdt åpen gjennom vinteren.4652
Ja


5698
Nei


5699
Brøytet arealH 4 (m2)OAngir hvor stort areal av trafikklomma som brøytes.8317
Spesielt parkeringsformålFVT 25BAngir at trafikklomme benyttes til spesielt parkerngsformål.
Merknad: Skal angis for trafikklommer som kan benyttes til spesielt parkeringsformål. Mest aktuelt for havarilommer i tunnel og arbeidslommer.
9883
Teknisk rom


16061
Nei

Det er ikke spesielt parkeringsformål19462
UtformingFVT 50OAngir hvordan vegobjektet er utforma.1118
Lomme med fysisk deleøy


3204
Lomme med malt deleøy


3205
Lomme uten deleøy


3206
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10377
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11567
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11052
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12290
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
11960
Stat, Statens vegvesen


20461
Stat, Nye Veier


20462
Fylkeskommune


20463
Kommune


20464
Privat


20465
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).20466
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
Dersom vedlikeholdsansvarlig er en annen enn Statens vegvesen
3125
Statens vegvesen


4655
Kommune


4656
Privat


4657
Uavklart


17673
Nye Veier


18712
OPS


18841
Fylkeskommune


19895
Utgår_NummerT 20UAngir nummer på trafikklomme3121


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPOGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter trafikklomme. Høydereferanse: Ikke påkrevd.
4754
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Den del av FKB - Vegdekkekant (7018) som beskriver breddeutvidelsen. Høydereferanse: Topp vegdekke
5897
Geometri, flateGFPGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.59003. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1191Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Trafikklomme skal være registrert0 %0 %

1208AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1192Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArealAreal skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1193Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BelysningBelysning skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1194Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1195Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DekketypeDekketype skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1196Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1197Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1201Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VinteråpenVinteråpen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1198Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lengde med full breddeLengde, full bredde skal være angitt på busslomme, møteplass og havarilomme0 %0 %

1199Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt dersom navn er bestemt0 %0 %

1200Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1894Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Spesielt parkeringsformålSpesielt parkeringsformål skal være angitt for trafikklommer som kan benyttes til spesielt parkeringsformål. Mest aktuelt for havarilommer i tunnel og arbeidslommer.0 %0 %

1895Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et trafikklomme-objekt skal registreres for hver trafikklomme ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Trafikklomme uten egengeometri registreres som et punkt i senter Trafikklomme/vegdekkekant .
Trafikklomme med egengeometri registreres som et polygon med avgrensning som beskriver breddeutvidelsen og/eller
trafikkdeler og kjørebanekant.

Trafikklommer skiltes ofte med primært bruksområde. Er du i tvil, bruk Lomme, generell.

Lengde med full bredde angis som den delen av Trafikklomma der kjørtøy kan parkere utenfor kjørebanekant. Det vil si at bredde er minimum ca. 3 meter.

Det er generert opp mange en meters elementer ved overgang fra punkt til strekning. Sjekk for overlapp her ved nyregistrering. Start i enden av spiss og slutt i enden av spiss.


Trafikklomme bruksområde Busslomme

Eksempelbilde viser Trafikklomme med bruksområde Busslomme

Areal: 70 m2
Bruksområde: Busslomme
Trafikkdeler: Nei
Belysning: Ja, belyst av gatebelysning
Dekketype: Asfalt
Lengde,full bredde: 20 meter
Vinteråpen: Ja

47_eksps_trafikklomme_busslomme.png
Eksempel 1. Trafikklomme - bruksområde busslomme


Trafikklomme bruksområde Busslomme

Eksempelbilde viser Trafikklomme med bruksområde Busslomme. Busslommen har stopp av busser i begge retninger. Trafikkdeler er her også Repos/Venteareal. Lommen registreres med trafikkdeler.

Areal: 100 m2
Bruksområde: Busslomme
Trafikkdeler: Ja, fysisk
Belysning: Ja, belyst av gatebelysning
Dekketype: Asfalt
Lengde,full bredde: 20 meter
Vinteråpen: Ja

47_eksps_trafikklomme_busslomme_ensidig.png
Eksempel 2. Trafikklomme - bruksområde busslomme


Trafikklomme, bruksområde Informasjonslomme

Areal: 120 m2
Bruksområde: Informasjonslomme
Trafikkdeler: Ja, fysisk
Belysning: Nei
Dekketype: Asfalt
Lengde,full bredde: 30 meter
Vinteråpen: Ja

47_eksps_trafikklomme-informasjonslomme.pngBruksområde Havari/Stopplomme med nødutgang og nødstasjon

Areal: 90 m2
Bruksområde: Havari/Stopplomme
Trafikkdeler: Nei
Belysning: Ja, belyst av gatebelysning
Dekketype: Asfalt
Lengde,full bredde: 30 meter
Vinteråpen: Ja

47_eksps_havarilommenoedutgang_knut_opeide.jpg
Foto: Knut Opeide


Bruksområde Kjettingplass

Areal: 170 m2
Bruksområde: Kjettingplass
Trafikkdeler: Nei
Belysning: Nei
Dekketype: Asfalt
Lengde,full bredde: 40 meter
Vinteråpen: Ja

47_eksps_kjettinglommenoedutgang_knut_opeide.jpg
Plass for å ta av og på kjetting er markert med skilt 780 Kjetting (Håndbok N300 Del 1 Fellesbestemmelser) Foto: Kjell Wold